Idź do Menu główne Idź do głównej zawartości
Strona Facebook
Strona Instagram
Strona Linkedin
Odwróć kolory
szpital1.jpeg
szpital2.jpeg
szpital3.jpeg

Aktualności

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski kandydatem na Prezesa Towarzystwa Chirurgów Polskich

Profesor Wiesław TarnowskiPodczas 71. Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich, które odbywa się w dniach 20-23 września we Wrocławiu odbędzie się zebranie członków Towarzystwa Chirurgów Polskich i wybór nowych władz na kolejną kadencję.

Z dumą informujemy, że kandydatem na tę funkcję jest prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski, Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych naszego Szpitala.

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, uzyskał I i II stopień specjalisty w zakresie chirurgii ogólnej. Stopień doktora nauk medycznych otrzymał w 1991 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. W 2003 roku w tej samej jednostce uzyskał stopień doktora habilitowanego, zaś w 2013 nominację profesorską.

Prof. Tarnowski pełni funkcję kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej i Zastępcy Dyrektora ds. Klinicznych SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP. Przejawia wyróżniającą się aktywność szkoleniową i naukową. Czynnie udziela się w kursach atestacyjnych, tematycznych, szkoleniach regionalnych, szkoleniach lekarzy rodzinnych i szkoleniach indywidualnych. Główne kierunki jego zainteresowań klinicznych to: chirurgiczne leczenie nieswoistych zapaleń jelit; choroba refluksowa przełyku i przepukliny rozworu przełykowego przepony; nowotworowe choroby przełyku; chirurgia jelita grubego; chirurgia bariatryczna i metaboliczna. Profesor Wiesław Tarnowski od wielu lat prowadzi także praktyczne szkolenie w zakresie zaawansowanych operacji laparoskopowych, ze szczególnym uwzględnieniem technik laparoskopowych w operacjach raka jelita grubego, chirurgii bariatrycznej i metabolicznej.

Profesor Piotr Jankowski kandyduje w wyborach na Prezesa-Elekta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Prof. Piotr JankowskiKierownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa naszego Szpitala – prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski jest jednym z trzech kandydatów na Prezesa-Elekta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK).

„Dojrzała Kardiologia” to jego hasło w kampanii wyborczej, ale również motto w codziennej praktyce klinicznej. „Dojrzała Kardiologia” to jego zdaniem odpowiedź na potrzeby dzisiejszych czasów. Zachęcamy do zapoznania się z sylwetką prof. Piotra Jankowskiego, jak również do obejrzenia spotu prezentującego jego drogę zawodową i priorytety w kampanii wyborczej https://www.facebook.com/100008306224008/videos/714761613814232

Prof. Piotr Jankowski jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1995 roku uzyskał dyplom lekarza. To właśnie w Uniwersytecie Jagiellońskim realizował dalsze etapy swojej ścieżki zawodowej, zdobywając kolejne awanse. Uzyskał pierwszy (1999) i drugi (2004) stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych. Jako pierwszy Polak, po zdaniu egzaminu, uzyskał akredytację ESC w Intensive and Acute Cardiac Care.  W 2001 roku zdobył stopień doktora nauk medycznych na podstawie dysertacji nt. Oceny realizacji prewencji wtórnej choroby niedokrwiennej serca w wybranej grupie chorych. W 2007 roku, na podstawie całokształtu dorobku naukowego i rozprawy pt. Prognostyczne znaczenie pulsacyjnej komponenty ciśnienia tętniczego u chorych poddanych badaniu koronarograficznemu otrzymał stopień doktora habilitowanego. W tym samym roku uzyskał specjalizację z kardiologii, a rok później tytuł European Cardiologist ESC. W 2012 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaś w 2016 roku z rąk Prezydenta RP otrzymał nominację na tytuł profesora nauk medycznych.

Obecnie prof. Piotr Jankowski pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, będąc jednocześnie kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii oraz kierownikiem Zakładu Epidemiologii i Promocji Zdrowia w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP.

Prof. Piotr Jankowski to ekspert i naukowiec cieszący się uznaniem w kraju i za granicą, to praktyk z ogromnym doświadczeniem klinicznym, darzony szacunkiem pacjentów i współpracowników. Często podkreśla, że w praktyce lekarskiej należy brać pod uwagę nie tylko wytyczne, ale i „ludzką stronę medycyny": empatię, serdeczność, poświęcenie uwagi choremu i jego rodzinie. Pacjent potraktowany z sercem i życzliwością w większym stopniu ufa swojemu lekarzowi, lepiej stosuje się do jego zaleceń i ma większą motywację do leczenia i kontroli stanu zdrowia.

Za swoje największe osiągnięcie uważa tysiące wyleczonych pacjentów na przestrzeni lat, a także autorski wkład w implementację kompleksowej opieki koordynowanej w warunkach polskich, w tym programu KOS-zawał i rozwój profilaktyki prewencji wtórnej i leczenia pacjentów z wielochorobowością. Jest współautorem wielu wytycznych i stanowisk ekspertów, w tym Mapy Drogowej Cholesterolu Światowej Federacji Serca. Cholesterol ROADMAP 2022 to dokument ważny dla klinicystów i decydentów, wskazujący na skuteczne sposoby zapobiegania powikłaniom hipercholesterolemii. Ponadto zorganizował i współorganizował kilkadziesiąt konferencji o charakterze naukowym, w tym dwa Kongresy i dwie Wiosenne Konferencje Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, cykl konferencji Kardiologa Prewencyjna, a także konferencje w Sejmie i Senacie RP.

Działalność Pana Profesora była wielokrotnie doceniana. Został uhonorowany m.in. nagrodami naukowymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, European Society of Hypertension, Ministra Zdrowia, tytułem Promotora Wiedzy Roku 2021 i tytułem Osobowość Roku 2019 w kategorii Nauka. Został też wyróżniony w konkursie Złoty Skalpel oraz dyplomem Milowy krok w leczeniu zawału serca. Od wielu lat wymieniany jest na liście najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia Pulsu Medycyny.

W wypowiedziach często podkreśla, że zadaniem kardiologa jest nowocześnie i skutecznie diagnozować i leczyć pacjentów ze schorzeniami układu krążenia, a jednym ze sposobów ułatwienia tego zadania jest edukacja społeczna. W myśl tego stwierdzenia na przestrzeni lat był organizatorem i współorganizatorem kilkudziesięciu społecznych kampanii edukacyjnych.

Wśród najważniejszych obszarów zainteresowań kliniczno-naukowych wymienia: profilaktykę chorób układu krążenia i zdrowie publiczne, ryzyko sercowo-naczyniowe, chorobę niedokrwienną serca, leczenie nadciśnienia tętniczego, starzenie się układu krążenia, konsekwencje sercowo-naczyniowe zakażeń wirusowych, systemowe rozwiązania organizacyjne w ochronie zdrowia.

W ostatnich latach jako dziedzinę szczególnie bliską klinicznie i naukowo traktuje kardiologię wieku podeszłego. Swoją działalność w tym zakresie rozwija w pionierskim i jedynym w Polsce oddziale gerontokardiologii, którego jest założycielem i kierownikiem.

Prof. Jankowski od 28 lat jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Posiada bogate doświadczenie jako m. in. przewodniczący sekcji, komisji, członek Zarządu Głównego i Sekretarz PTK. Jest również członkiem kilkunastu asocjacji i sekcji Towarzystwa.

Na pytanie dlaczego kandyduje w wyborach na funkcję Prezesa-Elekta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego odpowiada:

Kandyduję na funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, ponieważ chcę zadbać o nasze Towarzystwo, o wszystkie specjalności kardiologiczne zarówno organizacyjnie, merytorycznie, jak i finansowo. Jestem dobrze do tego przygotowany działając w strukturach PTK od prawie 30 lat.

Członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zostałem w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Z sentymentem wspominam pierwsze Międzynarodowe Kongresy PTK. Miałem wówczas świadomość, że to nie tylko teoria, ale że właśnie tam, na moich oczach rozwija się polska kardiologia. Od początku chciałem być aktywną częścią tej społeczności. W kolejnych latach zapisywałem się do istniejących już wtedy sekcji. Byłem również współtwórcą Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK, którą wspieram do dziś. Niemal 30-letnia współpraca w różnych strukturach Towarzystwa pozwoliła mi poznać zasady działania, jak również największe wyzwania i problemy. To bardzo ważna część mojego życia, dlatego zależy mi na ciągłym, stabilnym, ale i dynamicznym rozwoju PTK, a także na skutecznym lobbowaniu w sprawie warunków pracy kardiologów i właściwej organizacji systemu ochrony zdrowia, który będzie odpowiadał na potrzeby i pacjentów i medyków. Jestem przekonany, że poprzez realizację mojego programu „Dojrzały Kardiolog, Dojrzała Kardiologia" jestem w stanie skutecznie poprowadzić Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, uwzględniając oczekiwania różnych środowisk, które je współtworzą. Moją ambicją jest aby Polskie Towarzystwo Kardiologiczne wyznaczało polskie i międzynarodowe trendy w opiece nad pacjentami. Mamy do tego ogromny potencjał, który należy właściwie wykorzystać. Wierzę, że wspólne zaangażowanie może przynieść wymierne rezultaty, chociażby w zakresie usprawnienia i przyspieszenia wdrażania nowoczesnych technologii w codziennej opiece nad pacjentami z chorobami serca i naczyń oraz poprawy skuteczności diagnostyki i leczenia.

 

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne to wspólna duma i prestiż naszego środowiska, dlatego chcę kontynuować i rozwijać mądrą strategię PTK uwzględniającą potrzeby i cele wszystkich specjalności kardiologicznych. Kandyduję dla nas lekarzy i dla naszych pacjentów. Dla rozwoju nauki. Dla bycia częścią wspaniałej historii polskiej kardiologii.

Wybory na Prezesa-Elekta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego odbędą się 27 września 2023 r. podczas zwyczajnego walnego zebrania delegatów PTK.

W naszym Szpitalu uruchomiono Pododdział Kardiologii z Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

W Klinice Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii naszego Szpitala utworzono Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego – OINK, którym kierował będzie prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski. Od czerwca w szpitalu trwały intensywne prace remontowo-modernizacyjne, polegające na dostosowaniu rozwiązań infrastrukturalnych do potrzeb oddziału. Zorganizowanych zostało 13 stanowisk intensywnego nadzoru kardiologicznego z wyodrębnionym personelem
i stałym monitoringiem. To dla placówki przełomowy moment i ogromny sukces
w rozwoju usług medycznych świadczonych w Szpitalu, który reaguje na dynamicznie zmieniające się potrzeby pacjentów i dąży w ten sposób do osiągnięcia najwyższych standardów opieki.
W ramach dalszego rozwoju Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii planowane jest zwiększenie bazy łóżkowej, która docelowo wyniesie 55 łóżek. Modernizacja i doposażenie oddziału, zlokalizowanego na dwóch kondygnacjach budynku, umożliwią skuteczne zarządzanie jego infrastrukturą, a przede wszystkim  poprawią dostępność i jakość diagnozowania i leczenia pacjentów.

Wyodrębnienie w strukturze Szpitala Pododdziału Kardiologii z OINK podyktowane jest przede wszystkim potrzebami zdrowotnymi lokalnej społeczności, których struktura jest determinowana głównie zaawansowanym procesem starzenia się społeczeństwa, obserwowanym również
w Warszawie, szczególnie zaś w dzielnicy Powiśle. Pacjenci w wieku podeszłym cierpią przede wszystkim z powodu chorób układu krążenia, których leczenie jest szczególnie trudne i wymagające z powodu częstego występowania innych schorzeń i problemów zdrowotnych w tej grupie chorych. Zarówno obecnie, jak i w długofalowej perspektywie będzie to jedno z najważniejszych wyzwań, przed którymi staje system ochrony zdrowia. To również jedno z kluczowych wyzwań terapeutycznych.

Stworzenie oddziału intensywnego nadzoru kardiologicznego pozwoli na nowoczesne i odpowiadające współczesnym standardom leczenie pacjentów z wielochorobowością, ze schorzeniami internistycznymi, w tym przede wszystkim kardiologicznymi.  Intensywny nadzór kardiologiczny daje możliwość leczenia najbardziej zagrożonych pacjentów, niejednokrotnie
w ponadstandardowych sytuacjach i wielodyscyplinarnych uwarunkowaniach klinicznych. To odpowiedź lecznictwa stacjonarnego na potrzeby i oczekiwania pacjentów – nie tylko tego w wieku podeszłym. Choroby układu krążenia stanowią bowiem w Polsce główną przyczynę zgonów przedwczesnych. Wyzwaniem polskiej kardiologii jest zatem dostosowanie opieki medycznej do wyzwań kryzysu demograficznego, ale również do  zwiększającej się zapadalności na choroby układu sercowo-naczyniowego wśród osób w wieku produkcyjnym. Zapewnienie profesjonalnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej umożliwia natychmiastową reakcję w stanie zagrożenia życia i ma fundamentalne znaczenie w ratowaniu zdrowia i życia pacjentów – mówi prof. Piotr Jankowski.  

Stanowiska intensywnego nadzoru kardiologicznego będą wyposażone w wysokospecjalistyczną aparaturę medyczną. Poprzez wykonywanie pełnego zakresu procedur z zakresu intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz internistycznego, a także utrzymywanie wysokiego standardu opieki pielęgniarskiej chorzy w stanie zagrożenia życia będą mieć zapewnione stały, całodobowy monitoring, szybką diagnostykę oraz optymalne leczenie.

Pododdział Kardiologii z Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Wyznaczamy kierunki rozwoju polskiej medycyny – robotyczna organooszczędzająca resekcja guza nerki wykorzystująca innowacyjny system operacyjny da Vinci

W dniu dzisiejszym w Oddziale Klinicznym Urologii naszego Szpitala, zespół pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Jakuba Dobrucha wykonał niezwykle skomplikowaną operację usunięcia guza nerki z zaoszczędzeniem narządu (NSS – nephron-sparing surgery) w asyście robota da Vinci. Zabieg trwał 1,5 godziny i został przeprowadzony u 54-letniego pacjenta ze zdiagnozowanym guzem nerki o bardzo wysokim stopniu skomplikowania. Dla operatora to ogromne wyzwanie.

W Polsce każdego roku diagnozuje się ok. 5 tys. nowych przypadków raka nerki. Przez wiele lat standardem ich leczenia była radykalna nefrektomia, czyli całkowite usunięcie nerki. Obecnie rozwój technologii robotycznej daje możliwość przeprowadzenia operacji o dużo większej precyzji i minimalnej inwazyjności – tzw. operacji nerkooszczędzających (NSS). Dzięki zastosowaniu robota możliwe jest bowiem dokładne usunięcie guza, przy minimalnym ryzyku uszkodzenia zdrowej tkanki nerki. Wyniki badań naukowych wskazują na wysoką skuteczność tej metody i bardzo niski odsetek nawrotów choroby.

Podczas zabiegu bardzo istotną rolę odgrywa przestrzeganie zasad dotyczących czasu niedokrwienia nerki, które gdy trwa zbyt długo może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia narządu. Operacja w asyście robota, w przeciwieństwie to standardowych metod nie stawia technicznych granic. Dzięki temu dzisiejszy zabieg przebiegł w całkowitym utrzymaniu przepływu krwi przez nerkę – to pionierska technika, niezwykła precyzja i ogromne dokonanie naszego zespołu.  

Kluczowa jest również redukcja powikłań w postaci zaburzeń funkcjonowania nerek i powikłań sercowo-naczyniowych. Pacjent po robotycznej resekcji guza zyskuje ogromną szansę na szybki powrót do normalnego funkcjonowania i pełnienia dotychczasowych ról.

Składamy ogromne gratulacje Zespołowi Operacyjnemu! Jesteśmy dumni, że dysponując kadrą najwyższej klasy specjalistów i najnowocześniejszą technologią kreujemy kształt polskiej chirurgii robotowej.

Operacja była transmitowana w czasie rzeczywistym podczas sesji Live Surgery 53. Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego – to dla nas ogromny zaszczyt dzielenia się wiedzą i wybitnymi umiejętnościami profesjonalistów naszego Szpitala.

robotyczna organooszczędzająca resekcja guza nerki

 • hospital logo header min
  Adres:
  ul. Czerniakowska 231
  00-416 Warszawa
  NIP: 526-000-68-58, REGON: 000290883
  KRS: 0000007616
  Centrala Telefoniczna Szpitala:
  telefon: 22 58 41 400
  telefon: 22 58 41 112
  telefon: 22 62 83 011

  Sekretariat Dyrektora Szpitala:
  telefon: 22 58 41 250
  faks: 22 62 16 288
  e-mail:szpital@szpital-orlowskiego.pl

 • BiP
  Strona Facebook Strona Instagram Strona Linkedin