Strona Facebook

Praca

Dział Kadr i Płac
Kierownik:
Kamil Gwardecki
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: (22) 58-41-158, 245

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA OSÓB FIZYCZNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKA w SPSK IM . PROF. W. ORŁOWSKIEGO CMKP NA PODSTAWIE ART 13 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

CV proszę przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule maila proszę wskazać którego ogłoszenia dotyczy kandydatura. Chyba, że w ogłoszeniu jest podane inaczej, wtedy pierwszeństwo mają instrukcje w ogłoszeniu.

Ogłoszenia o Pracę:

Lekarz w Izbie Przyjęć

Szpital poszukuje: Do pobrania

Lekarz w Izbie Przyjęć

Oddział:
Izba Przyjęć
Wymagania:
 1. aktualne prawo wykonywania zawodu
 2. wysokich umiejętności interpersonalnych
 3. odpowiedzialności i pracy zgodnie z zasadami etyki lekarza
 4. sumienności i punktualności
 5. umiejętności pracy w zespole
Oferujemy:
 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub kontrakt
 2. wsparcie merytoryczne członków zespołu
 3. stabilne warunki zatrudnienia i atrakcyjne wynagrodzenie
 4. szybki rozwój zawodowy w dynamicznym zespole
 5. możliwość rozwoju naukowego

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli:
" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych Osobowych - tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922) ".

konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego CMKP

Ogłoszenie: Do pobrania

konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Miejsce pracy:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 231
Wymagania formalne:
 1. wykształcenie wyższe;
 2. wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;
 3. co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej pięcioletni staż pracy;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
Wymagania:

W zakresie wiedzy i doświadczenia od kandydata wymagane jest wykazanie się wiedzą i umiejętnościami związanymi z zarządzaniem podmiotem leczniczym, w tym w szczególności znajomością zagadnień objętych regulacją niżej wymienionych aktów prawnych:

 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 633);
 2. ustaw zawierających regulacje dotyczące zawodów medycznych;
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285);
 4. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1876);
 5. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 217);
 6. ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 289);
 7. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634);
 8. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2022 r. poz. 1710);
 9. ustawy z dnia 23 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.1510); oraz ich aktów wykonawczych.
Wymagane dokumenty:
 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska, kopie świadectw pracy lub zaświadczenie potwierdzające staż pracy wymagany na stanowisku;
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 4. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu niezbędnym do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego oraz o zapoznaniu się z ”Informacją o przetwarzaniu danych osobowych”;
 6. oświadczenie kandydata o zgodzie na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego celem udzielenia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”;
 7. Informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności kandydata za przestępstwa popełnione umyślnie, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
 8. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska kierowniczego.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2, 4 powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Wzory oświadczeń wymienionych w pkt. 5, 6 i 8 oraz treść „Informacji o przetwarzaniu danych osobowych” są dostępne na stronie http://cmkp.bip.gov.pl/konkurs-dyrektor-szpitala/

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego CMKP” do dnia 20 lutego 2023 r. , w Kancelarii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz adres zamieszkania. O terminie złożenia dokumentów decyduje wyłącznie data wpływu.

Udostępnienie materiałów informacyjnych

Regulamin Konkursu przyjęty przez komisję konkursową w dniu 01.12.2022 r. jest dostępny na stronie http://cmkp.bip.gov.pl/konkurs-dyrektor-szpitala/

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. W. Orłowskiego CMKP są udostępniane do wglądu w siedzibie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Gabinet Kwestora, Warszawa, ul. Marymoncka 99/103, w dniach roboczych w godz. 9.00-15.00.

Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur określa się jako nie późniejszy niż 31 marca 2023 r. – w siedzibie CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie.

Postępowanie konkursowe na powyższe stanowisko prowadzi się na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 633) z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 430).

Szpital poszukuje: Do pobrania

pielęgniarek do pracy w nowo otwieranym pododdziale Chirurgii Bariatrycznej

Oddział:
• Chirurgii Bariatrycznej
Oczekujemy:
 • dyplomu potwierdzającego ukończenie kształcenia kierunkowego, preferowane ukończenie studiów magisterskich pielęgniarskich
 • aktywnego prawa wykonywania zawodu
Oferujemy:
Zainteresowanym spełniającym powyższe wymagania oferujemy umowa o pracę.
Preferowane będą osoby posiadające doświadczenie praktyczne, chęć do pracy, umiejętność pracy i współpracy w zespole oraz osoby z ukończonym kształceniem specjalistycznym i kwalifikacyjnym mającym zastosowanie w chirurgii.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu i przesłania swojego C.V
Zastępca Dyrektora ds. pielęgniarek, położnych
Anna Chruścikowska tel.22 5841281 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli:
" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych Osobowych - tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922) ".
Szpital poszukuje: Do pobrania

pielęgniarek w oddziałach Szpitala

Oddział:
• Okulistyki
• Oddział Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii
• Blok Operacyjny Okulistyki ( system ranny + możliwe 3 dyżury tzw.”ostre”)
• Oddział Chirurgii Onkologicznej i Bariatrycznej
• Oddział Anestezjologii system ranny
• Centralny Blok Operacyjny system ranny
• Poradnia Chirurgii Plastycznej 7,35 ( dostoswane do pracy poradni)
Oczekujemy:
 • dyplomu potwierdzającego ukończenie kształcenia kierunkowego, preferowane ukończenie studiów magisterskich pielęgniarskich
 • aktywnego prawa wykonywania zawodu
Oferujemy:
Zainteresowanym spełniającym powyższe wymagania oferujemy umowę o pracę.
Preferowane będą osoby posiadające doświadczenie praktyczne, chęć do pracy, umiejętność pracy i współpracy w zespole.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu i przesłania swojego C.V
Zastępca Dyrektora ds. pielęgniarek, położnych
Anna Chruścikowska tel.22 5841281 achruscikowska@szpital-orlowskiego.pl


Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli:
" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych Osobowych - tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922) ".


Szpital poszukuje: Do pobrania

Specjalisty w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Wymagania:
Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie w pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • umiejętność organizacji pracy w zespole;
 • posiadanie niezbędnej wiedzy z zakresu funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej oraz znajomość aktów prawnych związanych z zoz.

CV prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli:
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych Osobowych – tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Szpital poszukuje: Do pobrania

Lekarz specjalista - Poradnia POZ

Wymagania:
Lekarz - Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Oczekujemy:
 • wysokich umiejętności interpersonalnych
 • odpowiedzialności i pracy zgodnie z zasadami etyki lekarza
 • sumienności i punktualności
 • umiejętności pracy w zespole
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub kontrakt
 • wsparcie merytoryczne członków zespołu
 • stabilne warunki zatrudnienia i atrakcyjne wynagrodzenie
Szpital poszukuje: Do pobrania

Lekarz specjalista - Poradnia Endokrynologiczna

Wymagania:
Lekarz – Gastroenterolog
Oczekujemy:
 • wysokich umiejętności interpersonalnych
 • odpowiedzialności i pracy zgodnie z zasadami etyki lekarza
 • sumienności i punktualności
 • umiejętności pracy w zespole
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub kontrakt
 • wsparcie merytoryczne członków zespołu
 • stabilne warunki zatrudnienia i atrakcyjne wynagrodzenie
Szpital poszukuje: Do pobrania

Specjalisty Kardiologa w Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii

Oczekujemy:
 • wysokich umiejętności interpersonalnych
 • odpowiedzialności i pracy zgodnie z zasadami etyki lekarza
 • sumienności i punktualności
 • umiejętności pracy w zespole
Oferujemy:
 •  zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub kontrakt
 • wsparcie merytoryczne członków zespołu
 • stabilne warunki zatrudnienia i atrakcyjne wynagrodzenie
 • szybki rozwój zawodowy w dynamicznym zespole
 • możliwość rozwoju naukowego
Szpital poszukuje: Do pobrania

Specjalisty Chirurgii Ogólnej w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Żywienia

Wymagania:
Specjalista Chirurgii Ogólnej – warunek konieczny
Oczekujemy:
 • wysokich umiejętności interpersonalnych
 • odpowiedzialności i pracy zgodnie z zasadami etyki lekarza
 • sumienności i punktualności
 • umiejętności pracy w zespole
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub kontrakt
 • wsparcie merytoryczne członków zespołu
 • stabilne warunki zatrudnienia i atrakcyjne wynagrodzenie
Szpital poszukuje: Do pobrania

Lekarz Specjalista Medycyny Rodzinnej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Wymagania:
Specjalista Medycyny Rodzinnej – warunek konieczny
Oczekujemy:
 • wysokich umiejętności interpersonalnych
 • odpowiedzialności i pracy zgodnie z zasadami etyki lekarza
 • sumienności i punktualności
 • umiejętności pracy w zespole
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub kontrakt
 • wsparcie merytoryczne członków zespołu
 • stabilne warunki zatrudnienia i atrakcyjne wynagrodzenie
 • szybki rozwój zawodowy w dynamicznym zespole
 • możliwość rozwoju naukowego
Szpital poszukuje: Do pobrania

Lekarz patomorfolog

Profil kandydata:
 • wymagane wykształcenie: specjalizacja z zakresu patomorfologii
 • doświadczenie na takim stanowisku mile widziane
 • cechy osobowe: sumienność, punktualność, dokładność
Oferujemy:
 • pracę z doświadczonym zespołem
 • możliwość rozwoju
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • niezbędne narzędzia do pracy
Szpital poszukuje: Do pobrania

Magistra Fizjoterapii

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe – magister fizjoterapii lub równoważne, zgodne z wymaganiami NFZ dla samodzielnej realizacji świadczeń;
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku fizjoterapeuty;
 • umiejętność pracy z pacjentem ze schorzeniami neurologicznymi oraz geriatrycznymi;
 • znajomość obsługi urządzeń do fizykoterapii,
 • posiadanie niezbędnej wiedzy z zakresu funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej.

  Dodatkowym atutem będą ukończone szkolenia z zakresu rehabilitacji potwierdzone certyfikatem.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie swojego CV na poniższy adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie u kierownika Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii lek. med. Katarzyny Paczek tel.: 22 58 41 192;

 • hospital logo header min
  Adres:
  ul. Czerniakowska 231
  00-416 Warszawa
  NIP: 526-000-68-58, REGON: 000290883
  KRS: 0000007616
  Centrala Telefoniczna Szpitala:
  telefon:(22) 58-41-400
  telefon:(22) 58-41-112
  telefon:(22) 628-30-11

  Sekretariat Dyrektora Szpitala:
  telefon:(22) 58-41-250
  faks:(22) 621-62-88
  e-mail:szpital@szpital-orlowskiego.pl
 • Logo Teraz Polska
  BiP
  Strona Facebook