Idź do Menu główne Idź do głównej zawartości
Strona Facebook
Strona Instagram
Strona Linkedin
Odwróć kolory

Dofinansowania i Projekty

Dostępność Plus dla Zdrowia

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Im. Prof. W. Orłowskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego w Warszawie jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 1 899 185,75zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Celem głównym projektu jest dostosowanie Szpitala  do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług medycznych dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl

Logo programu dostępność Plus

Wymiana aparatu RTG w celu poprawy jakości i dostępności usług z zakresu diagnostyki obrazowej dla mieszkańców całego kraju

SPSK im. Prof. Witolda Orłowskiego CMKP w Warszawie, przystąpił do realizacji Projektu nr WND-POIS.12.02.00-00-009/08 wymiany aparatu RTG w ramach działania 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym priorytet XII Bezpieczeństwo Zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

W ramach przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej zostanie sfinansowanie 85% inwestycji.

fue infrastruktura i srodowisko

System usług informatycznych w SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie

SPSK im. Prof. Witolda Orłowskiego CMKP w Warszawie, przystąpił do realizacji Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza." Działania 2.2. "Rozwój e-usług" Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W ramach przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej zostanie sfinansowane 85% inwestycji.

Logo Program Regionalny Mazowsze

System Zintegrowanego Zarządzania i Obsługi Informatycznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

SPSK im. Prof. Witolda Orłowskiego CMKP w Warszawie, przystąpił do realizacji Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet II "Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza" Działanie 2.1: "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu"

fue program regionalny mazowsze

Nowoczesna diagnostyka i terapia kobiet w Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie dzięki wzmocnieniu potencjału infrastrukturalnego podmiotu

Rozpoczęliśmy realizację Projektu dofinansowanego z Funduszy Unii Europejskiej: „Nowoczesna diagnostyka i terapia kobiet w Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie dzięki wzmocnieniu potencjału infrastrukturalnego podmiotu".

Numer projektu: POIS.09.02.00-00-0138/18
Całkowita wartość projektu: 1 566 090,33 zł
Wysokość dofinansowania: 1 150 000,00 zł

Cel główny: Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu ginekologii, w tym diagnostyki i leczeniu niepłodności.

Cel ogólny: Poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie realizacji wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych w kluczowych obszarach ze względu na trendy epidemiologiczne oraz zasoby pracy, do których należy również ginekologia i położnictwo, przyczyniająca się do wyrównania dostępu do zasobów ochrony zdrowia i polepszenia stanu zdrowia społeczeństwa.

Cel bezpośredni: Poprawa dostępności i jakości leczenia specjalistycznego w zakresie ginekologii i położnictwa, a także działań na rzecz przeciwdziałania negatywnym trendom demograficznym, dzięki modernizacji i doposażeniu infrastruktury Szpitala. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu: Liczba osób leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem (wskaźnik rezultatu) – przyrost o 400 osób/rok – wartość względna (22475 osób/rok – wartość bezwzględna).

Logo Fundusze Europejskie

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 podejmuje działania zapewniające, by projekty były realizowane w sposób zgodny z przyjętymi zasadami, tj. w sposób jawny, etyczny i przejrzysty. W związku z tym zostało stworzone dedykowane narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Zgłoszenia nieprawidłowości podlegają analizie i pozwalają na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wypełnić formularz dostępny na stronie:
https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/
lub wysłać wiadomość na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje, w tym informacja o tym, jakie zdarzenia należy zgłaszać i w jaki sposób IZ proceduje zgłoszenia zamieszczone są na dedykowanej stronie internetowej, dostępnej pod ww. linkiem.

W ramach projektu zakupiono już większą część zaplanowanej w zakresie rzeczowym, specjalistycznej aparatury medycznej służącej diagnostyce i terapii kobiet zgłaszających się do szpitala z problemem niepłodności. Dzięki temu możliwa jest już skuteczna diagnostyka, zaplanowanie i realizacja właściwej, dedykowanej, terapii, w tym zabiegowej. Zakupiono dotychczas wieżę endoskopową z torem wizyjnym HD, dwa specjalistyczne aparaty USG wyposażone w sondy niezbędne do kompleksowej oceny stanu pacjentek - zakupy za łączną kwotę 1.069.371,95 zł, finansowaną ze środków projektu. Podpisana została także umowa na dostawę histeroskopów: 2 szt. resektoskopów bipolarnych oraz 3 szt. minihisteroskopów Betocchciego. Dostawa sprzętu nastąpi jeszcze w I kwartale 2019 r.

Z uwagi na fakt, iż problem niepłodności dotyczy także partnerów, jeszcze w 2016 roku zakupiony został aparat do badania - analizy nasienia, sfinansowany ze środków własnych Beneficjenta oraz dotacji celowej Ministra Zdrowia udzielonej w ramach programu polityki zdrowotnej pn. " Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce 2016-2020 w module "Utworzenia sieci referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności".

Realizacja projektu jest kontynuowana, planowane zakończenie to III kwartał 2019 roku.


 Z końcem sierpnia 2019 zakończyła się realizacja projektu pn. "Nowoczesna diagnostyka i terapia kobiet w Szpitalu Klinicznym im. Prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie dzięki wzmocnieniu potencjału infrastrukturalnego podmiotu". W ramach ww. przedsięwzięcia, o wartości całkowitej 1.377.687,47 zł, dofinansowanej ze środków UE i budżetu państwa zakupiono specjalistyczny sprzęt medyczny do diagnostyki i terapii, w tym zabiegów, pozwalający na realizację wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych, umożliwiających kompleksową opiekę nad pacjentami z problemami niepłodności. Dzięki doinwestowaniu infrastruktury szpitala, wzmocniła się jego rola, jako Referencyjnego Ośrodka Leczenia Niepłodności, zgodnie z założeniami PROGRAMU KOMPLEKSOWEJ OCHRONY ZDROWIA PROKREACYJNEGO W POLSCE w latach 2016-2020

Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

Szpital realizuje Projekt:

„Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, nr POPC.02.01.00-00-0092/18
 
Wartość projektu: 177 941 279,73 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 150 584 832,37 zł

Okres realizacji: od 01.01.2019 do 30.09.2022

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań informatycznych zakładających poprawę dostępności, jakości i efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz wzmocnienie potencjału organizacyjnego podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, a także integracja wdrażanych rozwiązań z innymi systemami IT wykorzystywanymi wewnątrz podmiotów.


W wyniku realizacji projektu w podmiocie leczniczym zostaną wdrożone następujące e-usługi: przetwarzanie EDM, e-zlecenie, e-rejestracja. Odbiorcami projektu będą pacjenci korzystający z usług medycznych, a także Partnerzy projektu i instytucje je nadzorujące.

Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia w partnerstwie z 52 podmiotami leczniczymi oraz partnerem technicznym Centrum e-Zdrowia (CeZ).

Logo E-Usługi w Zdrowiu

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

Logo Fundusze Europejskieflaga i godlo Polski

flaga i godlo Polski

 

Projekt jest realizowany przez samorząd Województwa Mazowieckiego. Całkowita wartość projektu wynosi 578 172 121,00 zł, z czego 493 442 397,00 zł to środki UE, 34 144 342,00 zł – środki budżetu państwa, a 50 585 382,00 zł to wkład własny Województwa Mazowieckiego. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Projekt realizowany jest wspólnie z Partnerami Projektu, którymi są podmioty lecznicze zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-Państwowy Instytut Badawczy oraz 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego, razem 70 podmiotów prowadzących działalność w 75 lokalizacjach.

Okres realizacji: 28.02.2020 r. – 31.12.2023 r.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego.

Projekt pozwolił m.in. na wyposażenie w niezbędny sprzęt podmiotów, na które wojewoda mazowiecki nałożył obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną byli objęci wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostały osoby wymagające hospitalizacji z innych przyczyn.

Projekt obejmował wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności:

• zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury)
• zakup odczynników oraz materiałów medycznych;
• zakup urządzeń do dezynfekcji;
• zakup środków do dezynfekcji;
• zakup środków ochrony indywidualnej;
• zakup leków, szczepionek, testów;
• stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;
• inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii;
• roboty remontowo-budowlane.


W związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego", Szpital  otrzymał środki ochrony indywidualnej - fartuchy barierowe, maski FFP3 i FFP2, maski KN95, rękawiczki nitrylowe, gogle ochronne, kombinezony ochronne, fartuchy barierowe, maski, maski chirurgiczne, rękawiczki nitrylowe i bezpudrowe oraz przyłbice, jak również aparaturę medyczną:

 • defibrylator dwufazowy z możliwością stymulacji i kardiowersji PHILIPS Efficia DFM100 szt. 3 (użyczenie) – wartość 16 740,00 zł,
 • kaniula donosowa rozmiar L - szt. 30 (darowizna) – wartość 2 203,20 zł,
 • ssak elektryczny 6 szt. (darowizna) – wartość 52 462,08 zł,
 • HiFent kaniula rozmiar S - szt. 20, HiFent kaniula rozmiar M - szt. 40, HiFent adapter do tracheotomii - szt. 10 oraz HiFent układ oddechowy podgrzewany z komorą samo-napełniającą się - szt. 30 (darowizna) – wartość 10 584,00 zł,
 • pompa infuzyjna Brown Infusion (compact Plus) – 15 szt. (użyczenie) – wartość 48 006,00 zł,
 • aparat RTG mobilny Samsung GM85 (użyczenie) – wartość 39 7314,72 zł.

Galeria zakupionego sprzętu

Logo Covid - Fundusze Europejskieflaga i godlo Polski

 
 • hospital logo header min
  Adres:
  ul. Czerniakowska 231
  00-416 Warszawa
  NIP: 526-000-68-58, REGON: 000290883
  KRS: 0000007616
  Centrala Telefoniczna Szpitala:
  telefon: 22 58 41 400
  telefon: 22 58 41 112
  telefon: 22 62 83 011

  Sekretariat Dyrektora Szpitala:
  telefon: 22 58 41 250
  faks: 22 62 16 288
  e-mail:szpital@szpital-orlowskiego.pl

 • BiP
  Strona Facebook Strona Instagram Strona Linkedin