Idź do Menu główne Idź do głównej zawartości
Strona Facebook
Strona Instagram
Strona Linkedin
Odwróć kolory

Podstawowa Opieka Zdrowotna - Lekarze Rodzinni

Informacje oraz zapisy od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30 - 18:00
lub za pomocą E-REJESTRACJI

Telefon do Podstawowej Opieki Zdrowotnej: 22 58 41 274
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej funkcjonuje:
 • Poradnia Lekarska POZ
 • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo – Rodzinnej

Wyznaczona godzina wizyty jest godziną orientacyjną dla pacjenta - czas wizyty może ulec przesunięciu w godzinach pracy lekarza. Przed pierwszą planowaną wizytą prosimy o przybycie około 15 minut wcześniej do rejestracji Poradni.
Jeśli podejrzewasz u siebie infekcję, zalecamy aby chronić siebie i innych używając maseczki ochronnej oraz dezynfekując ręce.

 


ANKIETA SATYSFAKCJI DLA PACJENTÓW POZ
Ankieta

Plan pracy lekarzy w POZ
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
lek. Anna Sawiniec
PONIEDZIAŁEK-
WTOREK16:00 - 18:00
ŚRODA-
CZWARTEK16:00 - 18:00
PIĄTEK-

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
lek. Hanna Wujkowska
PONIEDZIAŁEK9:00 - 16:00

17:00 – 18:00
wizyty domowe
WTOREK-
ŚRODA-
CZWARTEK-
PIĄTEK-

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
lek. Marcin Janczak
PONIEDZIAŁEK-
WTOREK-
ŚRODA8:00 - 14:00
wizyty stacjonarne
13:00 – 14:00
wizyty domowe
CZWARTEK-
PIĄTEK8:00 - 18:00 (zamiennie)

17:00 – 18:00
wizyty domowe


Pielęgniarki pracujące w ramach poradni POZ
PONIEDZIAŁEK 7:00 - 18:00
WTOREK 7:00 - 18:00
ŚRODA 7:00 - 18:00
CZWARTEK 7:00 - 18:00
PIĄTEK 7:00 - 18:00

STANDARD TELEPORADY W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

zasady, informacja dla Pacjenta

 1. Zasady realizacji teleporady określone przepisami prawa.

 2. Informacja dla Pacjenta Przychodni Przyszpitalnej SPSK im. Prof. W. Orłowskiego CMKP

 

 1. Zasady realizacji teleporady określone przepisami prawa.

W dniu 16 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 427), zmieniające rozporządzenie w sprawie standard organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Standard ten obejmuje:

 1. informowanie przez świadczeniodawcę POZ w miejscu wykonywania świadczeń oraz na stronie internetowej tego świadczeniodawcy, a na żądanie pacjenta również telefonicznie, o warunkach udzielania teleporad z uwzględnieniem prawa pacjenta do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym; informacja określa:

  1. systemy teleinformatyczne lub systemy łączności, przy użyciu których świadczeniodawca POZ udziela teleporad,

  2. sposób ustalenia terminu teleporady,

  3. sposób nawiązania kontaktu między świadczeniodawcą POZ a pacjentem w celu udzielenia teleporady oraz sposób jej udzielenia,

  4. sposób postępowania w sytuacji, gdy brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady skutkuje jej anulowaniem, przy czym świadczeniodawca POZ jest obowiązany do podjęcia co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady,

  5. możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady – okoliczność ta powinna być ustalana w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym,

  6. instrukcje o sposobie: realizacji e-recepty, realizacji e-skierowania, realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne, realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych, a także możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta;

 1. informowanie Narodowego Funduszu Zdrowia przez świadczeniodawcę POZ o numerze telefonu, pod którym są udzielane teleporady, w przypadku teleporad udzielanych telefonicznie;

 2. potwierdzenie przez osobę udzielającą teleporady, przed jej udzieleniem, tożsamości pacjenta na podstawie danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849), przekazanych przez niego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności oraz:

  1. na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, lub

  2. po okazaniu przez pacjenta dokumentu potwierdzającego tożsamość, przy udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej w formie wideoporady, lub

  3. przy wykorzystaniu elektronicznego konta pacjenta utworzonego w wyniku potwierdzenia jego tożsamości osobiście lub w sposób określony w art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695);

 1. dokonanie, przez osobę udzielającą teleporady, adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady;

 2. przeprowadzenie teleporady w warunkach gwarantujących poufność, w tym zapewnienie braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w związku z udzieleniem teleporady;

 3. w przypadku przekazywania informacji dotyczącej stanu zdrowia pacjenta, w tym cyfrowego odwzorowania dokumentacji medycznej, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, stosowanie przez świadczeniodawcę POZ rozwiązań techniczno-organizacyjnych służących zapewnieniu transmisji dokumentów elektronicznych w postaci graficznej i tekstowej, w sposób zapewniający ich integralność oraz ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem;

 4. dokonanie przez osobę udzielającą teleporady na podstawie badania podmiotowego i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej pacjenta, w tym udostępnionej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702), następujących czynności:

  1. udzielenie świadczenia zdrowotnego, w tym ustalenie, czy teleporada jest wystarczająca dla problemu zdrowotnego będącego jej przedmiotem, lub

  2. poinformowanie pacjenta o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, jeżeli charakter aktualnego problemu zdrowotnego uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

 1. Informacja dla Pacjenta Przychodni Przyszpitalnej SPSK im. Prof. W. Orłowskiego CMKP

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 427), ustala się zasady realizacji teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej w Przychodni Przyszpitalnej SPSK im. Prof. W. Orłowskiego CMKP:

 1. Pacjent ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w formie bezpośredniej wizyty lekarskiej lub teleporady.

 1. Bezpośrednia wizyta lekarska jest udzielana gdy:

 • pacjent (lub jego opiekun ustawowy) nie wyraża zgody na teleporadę,

 • pacjent cierpi na przewlekłą chorobę, gdy doszło do jej pogorszenia lub zmiany objawów,

 • istnieje podejrzenie choroby nowotworowej


OPIEKA KOO
 • hospital logo header min
  Adres:
  ul. Czerniakowska 231
  00-416 Warszawa
  NIP: 526-000-68-58, REGON: 000290883
  KRS: 0000007616
  Centrala Telefoniczna Szpitala:
  telefon: 22 58 41 400
  telefon: 22 58 41 112
  telefon: 22 62 83 011

  Sekretariat Dyrektora Szpitala:
  telefon: 22 58 41 250
  faks: 22 62 16 288
  e-mail:szpital@szpital-orlowskiego.pl

 • BiP
  Strona Facebook Strona Instagram Strona Linkedin