Idź do Menu główne Idź do głównej zawartości
Strona Facebook
Strona Instagram
Strona Linkedin
Odwróć kolory

Profesor Piotr Jankowski kandyduje w wyborach na Prezesa-Elekta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Prof. Piotr JankowskiKierownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa naszego Szpitala – prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski jest jednym z trzech kandydatów na Prezesa-Elekta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK).

„Dojrzała Kardiologia” to jego hasło w kampanii wyborczej, ale również motto w codziennej praktyce klinicznej. „Dojrzała Kardiologia” to jego zdaniem odpowiedź na potrzeby dzisiejszych czasów. Zachęcamy do zapoznania się z sylwetką prof. Piotra Jankowskiego, jak również do obejrzenia spotu prezentującego jego drogę zawodową i priorytety w kampanii wyborczej https://www.facebook.com/100008306224008/videos/714761613814232

Prof. Piotr Jankowski jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1995 roku uzyskał dyplom lekarza. To właśnie w Uniwersytecie Jagiellońskim realizował dalsze etapy swojej ścieżki zawodowej, zdobywając kolejne awanse. Uzyskał pierwszy (1999) i drugi (2004) stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych. Jako pierwszy Polak, po zdaniu egzaminu, uzyskał akredytację ESC w Intensive and Acute Cardiac Care.  W 2001 roku zdobył stopień doktora nauk medycznych na podstawie dysertacji nt. Oceny realizacji prewencji wtórnej choroby niedokrwiennej serca w wybranej grupie chorych. W 2007 roku, na podstawie całokształtu dorobku naukowego i rozprawy pt. Prognostyczne znaczenie pulsacyjnej komponenty ciśnienia tętniczego u chorych poddanych badaniu koronarograficznemu otrzymał stopień doktora habilitowanego. W tym samym roku uzyskał specjalizację z kardiologii, a rok później tytuł European Cardiologist ESC. W 2012 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaś w 2016 roku z rąk Prezydenta RP otrzymał nominację na tytuł profesora nauk medycznych.

Obecnie prof. Piotr Jankowski pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, będąc jednocześnie kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii oraz kierownikiem Zakładu Epidemiologii i Promocji Zdrowia w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP.

Prof. Piotr Jankowski to ekspert i naukowiec cieszący się uznaniem w kraju i za granicą, to praktyk z ogromnym doświadczeniem klinicznym, darzony szacunkiem pacjentów i współpracowników. Często podkreśla, że w praktyce lekarskiej należy brać pod uwagę nie tylko wytyczne, ale i „ludzką stronę medycyny": empatię, serdeczność, poświęcenie uwagi choremu i jego rodzinie. Pacjent potraktowany z sercem i życzliwością w większym stopniu ufa swojemu lekarzowi, lepiej stosuje się do jego zaleceń i ma większą motywację do leczenia i kontroli stanu zdrowia.

Za swoje największe osiągnięcie uważa tysiące wyleczonych pacjentów na przestrzeni lat, a także autorski wkład w implementację kompleksowej opieki koordynowanej w warunkach polskich, w tym programu KOS-zawał i rozwój profilaktyki prewencji wtórnej i leczenia pacjentów z wielochorobowością. Jest współautorem wielu wytycznych i stanowisk ekspertów, w tym Mapy Drogowej Cholesterolu Światowej Federacji Serca. Cholesterol ROADMAP 2022 to dokument ważny dla klinicystów i decydentów, wskazujący na skuteczne sposoby zapobiegania powikłaniom hipercholesterolemii. Ponadto zorganizował i współorganizował kilkadziesiąt konferencji o charakterze naukowym, w tym dwa Kongresy i dwie Wiosenne Konferencje Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, cykl konferencji Kardiologa Prewencyjna, a także konferencje w Sejmie i Senacie RP.

Działalność Pana Profesora była wielokrotnie doceniana. Został uhonorowany m.in. nagrodami naukowymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, European Society of Hypertension, Ministra Zdrowia, tytułem Promotora Wiedzy Roku 2021 i tytułem Osobowość Roku 2019 w kategorii Nauka. Został też wyróżniony w konkursie Złoty Skalpel oraz dyplomem Milowy krok w leczeniu zawału serca. Od wielu lat wymieniany jest na liście najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia Pulsu Medycyny.

W wypowiedziach często podkreśla, że zadaniem kardiologa jest nowocześnie i skutecznie diagnozować i leczyć pacjentów ze schorzeniami układu krążenia, a jednym ze sposobów ułatwienia tego zadania jest edukacja społeczna. W myśl tego stwierdzenia na przestrzeni lat był organizatorem i współorganizatorem kilkudziesięciu społecznych kampanii edukacyjnych.

Wśród najważniejszych obszarów zainteresowań kliniczno-naukowych wymienia: profilaktykę chorób układu krążenia i zdrowie publiczne, ryzyko sercowo-naczyniowe, chorobę niedokrwienną serca, leczenie nadciśnienia tętniczego, starzenie się układu krążenia, konsekwencje sercowo-naczyniowe zakażeń wirusowych, systemowe rozwiązania organizacyjne w ochronie zdrowia.

W ostatnich latach jako dziedzinę szczególnie bliską klinicznie i naukowo traktuje kardiologię wieku podeszłego. Swoją działalność w tym zakresie rozwija w pionierskim i jedynym w Polsce oddziale gerontokardiologii, którego jest założycielem i kierownikiem.

Prof. Jankowski od 28 lat jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Posiada bogate doświadczenie jako m. in. przewodniczący sekcji, komisji, członek Zarządu Głównego i Sekretarz PTK. Jest również członkiem kilkunastu asocjacji i sekcji Towarzystwa.

Na pytanie dlaczego kandyduje w wyborach na funkcję Prezesa-Elekta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego odpowiada:

Kandyduję na funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, ponieważ chcę zadbać o nasze Towarzystwo, o wszystkie specjalności kardiologiczne zarówno organizacyjnie, merytorycznie, jak i finansowo. Jestem dobrze do tego przygotowany działając w strukturach PTK od prawie 30 lat.

Członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zostałem w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Z sentymentem wspominam pierwsze Międzynarodowe Kongresy PTK. Miałem wówczas świadomość, że to nie tylko teoria, ale że właśnie tam, na moich oczach rozwija się polska kardiologia. Od początku chciałem być aktywną częścią tej społeczności. W kolejnych latach zapisywałem się do istniejących już wtedy sekcji. Byłem również współtwórcą Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK, którą wspieram do dziś. Niemal 30-letnia współpraca w różnych strukturach Towarzystwa pozwoliła mi poznać zasady działania, jak również największe wyzwania i problemy. To bardzo ważna część mojego życia, dlatego zależy mi na ciągłym, stabilnym, ale i dynamicznym rozwoju PTK, a także na skutecznym lobbowaniu w sprawie warunków pracy kardiologów i właściwej organizacji systemu ochrony zdrowia, który będzie odpowiadał na potrzeby i pacjentów i medyków. Jestem przekonany, że poprzez realizację mojego programu „Dojrzały Kardiolog, Dojrzała Kardiologia" jestem w stanie skutecznie poprowadzić Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, uwzględniając oczekiwania różnych środowisk, które je współtworzą. Moją ambicją jest aby Polskie Towarzystwo Kardiologiczne wyznaczało polskie i międzynarodowe trendy w opiece nad pacjentami. Mamy do tego ogromny potencjał, który należy właściwie wykorzystać. Wierzę, że wspólne zaangażowanie może przynieść wymierne rezultaty, chociażby w zakresie usprawnienia i przyspieszenia wdrażania nowoczesnych technologii w codziennej opiece nad pacjentami z chorobami serca i naczyń oraz poprawy skuteczności diagnostyki i leczenia.

 

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne to wspólna duma i prestiż naszego środowiska, dlatego chcę kontynuować i rozwijać mądrą strategię PTK uwzględniającą potrzeby i cele wszystkich specjalności kardiologicznych. Kandyduję dla nas lekarzy i dla naszych pacjentów. Dla rozwoju nauki. Dla bycia częścią wspaniałej historii polskiej kardiologii.

Wybory na Prezesa-Elekta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego odbędą się 27 września 2023 r. podczas zwyczajnego walnego zebrania delegatów PTK.

 • hospital logo header min
  Adres:
  ul. Czerniakowska 231
  00-416 Warszawa
  NIP: 526-000-68-58, REGON: 000290883
  KRS: 0000007616
  Centrala Telefoniczna Szpitala:
  telefon: 22 58 41 400
  telefon: 22 58 41 112
  telefon: 22 62 83 011

  Sekretariat Dyrektora Szpitala:
  telefon: 22 58 41 250
  faks: 22 62 16 288
  e-mail:szpital@szpital-orlowskiego.pl

 • BiP
  Strona Facebook Strona Instagram Strona Linkedin