Opublikowano dnia: 2021-04-15 - Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje pracownika na stanowisko

Kierownika Działu Kadr i Płac

 Wymagania:

1)   wykształcenie wyższe kierunkowe;

2)   minimum pięcioletnie doświadczenie na stanowisku kierownika do spraw kadr i płac;

3)   znajomość obsługi komputera;

4)   posiadanie niezbędnej wiedzy z zakresu funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej oraz znajomość aktów prawnych związanych z działalnością zakładów opieki zdrowotnej.

 ZAKRES ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH:
1. Nadzór nad prowadzeniem spraw kadrowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:
a) nadzór nad opracowywaniem oraz prowadzeniem dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunków pracy w ramach umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych;
b) nadzór nad prowadzeniem i archiwizacją akt osobowych pracowników oraz innej wymaganej obowiązującymi przepisami dokumentacji personalnej,
c) współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie emerytur, rent, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników Oddziału,
d) nadzór nad prowadzeniem ewidencji czasu pracy,
e) przygotowywanie procedur do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
f) nadzór nad prowadzeniem sprawozdawczości oraz analiz dotyczących spraw pracowniczych,
g) nadzór nad określaniem potrzeb socjalnych pracowników oraz ich realizacja,
h) współpraca z komórkami organizacyjnymi SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP,
i) nadzór nad profilaktyką ochrony zdrowia pracowników,
j) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych.
2. Wsparcie nad procesem szkoleń i rozwoju pracowników, poprzez:
a) monitorowanie strategii szkoleniowej,
b) współtworzenie polityki rozwojowej pracowników.
3. Wsparcie nad procesem rekrutacji, selekcji i adaptacji nowych pracowników,
4. Wsparcie nad przeprowadzeniem procesu oceny pracowniczej, poprzez współuczestnictwo w wypracowaniu zasad oceny dla pracowników.
5. Współtworzenie kultury organizacyjnej firmy.
6. Uczestniczenie w działaniach związanych z badaniem motywacji pracowników.
7. Wsparcie w zakresie polityki wynagrodzeń, poprzez nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z wynagrodzeniem pracowników, dokonywanie potrąceń z list płac, sporządzanie sprawozdań odnośnie zatrudnienia i wynagradzania pracowników, sporządzanie dokumentacji rozliczeniowych do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.CV oraz list motywacyjny prosimy wysyłać na jeden z trzech adresów: 

magdalena.barbachowska@szpital-orlowskiego.pl
iwona.lubinska@szpital-orlowskiego.pl

KIEROWNIK DZIAŁU KADR I PŁAC