Opublikowano dnia: 2019-02-22 - Kategoria: Aktualności


W dn. 6 lutego br. pracownicy Szpitala - personel medyczny i administracyjny, uczestniczyli w szkoleniach na temat praw pacjenta. Prezentacja przepisów prawa w tym zakresie przygotowana była odrębnie dla każdej grupy zawodowej i ilustrowana licznymi przykładami. Pomogło to odnieść konkretne przepisy do określonych sytuacji w relacji pacjent – podmiot leczniczy.

Wydawałoby się, że wiemy dużo na temat praw pacjenta, ale przypomnienie sobie zmieniających się przecież przepisów prawa i ich zastosowań w codziennej praktyce szpitalnej, jest ważne zarówno z punktu widzenia pacjenta (również jego bliskich), personelu medycznego, jak i podmiotu leczniczego.

Szkolenia będą kontynuowane.


Poniżej zbiór Praw Pacjenta, czyli czego możemy oczekiwać od pracowników ochrony zdrowia:1

 1. Prawo Pacjenta do świadczeń zdrowotnych
  1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
  2. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
 2. Prawo Pacjenta do informacji
  1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo do uzyskania przystępnej informacji od lekarza o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniu.
  2. Lekarz może być zwolniony z tego obowiązku wyłącznie na żądanie pacjenta.
  3. Lekarz może udzielać powyższych informacji innym osobom tylko za zgodą Pacjenta.
 3. Prawo do tajemnicy informacji z nim związanych
  1. Osoby wykonujące zawód medyczny są zobowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z Pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta.
  2. Przepisu nie stosuje się wówczas, gdy Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy.
  3. Osoby wykonujące zawód medyczny, udzielające świadczeń zdrowotnych są związane tajemnicą również po śmierci Pacjenta.
 4. Prawo Pacjenta do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
  1. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody po uzyskaniu odpowiedniej informacji.
  2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielnie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza.
  3. Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody, o której mowa w punkcie 1. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny.
 5. Prawo do poszanowania intymności i godności Pacjenta
  1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
  2. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności.
  3. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.
 6. Prawo Pacjenta do dokumentacji medycznej
  1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
  2. Pacjent ma prawo do zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
 7. Prawo Pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
  1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
 8. Prawo Pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
  1. Pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.
  2. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.
 9. Prawo Pacjenta do opieki duszpasterskiej
 10. Prawo Pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Prawa pacjenta – podstawowe akty prawne:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510);
 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz.1146, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617, z późn. zm.);
 • ustawa z  dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, z późn. zm.).

1Opracowano na podstawie informacji NFZ.