Opublikowano dnia: 2018-12-12 - Kategoria: Praca

Zgodnie z Zarządzeniem nr 133/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego CMKP ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego CMKP oraz zaprasza do składania ofert w następującym zakresie:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 stycznia 2019 r. – do 31 grudnia 2020 r.

Udzielający zamówienia zastrzega, że nie dopuszcza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresach objętych ogłoszeniem ofert osób pozostających w stosunku pracy z SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP lub ich pośredników.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 19.12.2018 r. do godziny 12:30 w Dziale Kadr i Płac Szpitala, budynek D, pokój 104.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2018 r. o godzinie 12:30 w sali konferencyjnej SPSK w budynku D, pokój 005.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w poszczególnych zakresach oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Szczegółowe warunki konkursu ofert, formularz oferty oraz projekt umowy można uzyskać w Dziale Kadr i Płac, budynek D, pokój 104.

Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami w sprawach organizacyjnych:

Magdalena Barbachowska tel. 22 58-41-158.
OGŁOSZENIE - konkurs 12 2018.pdf

Powered by