Opublikowano dnia: 2019-01-09 - Kategoria: Aktualności

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje

AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

ZAKRES ZADAŃ:

 1. przeprowadzanie zadań audytowych w celu wspierania Szpitala w realizacji celów i zadań, poprzez systematyczne dostarczanie obiektywnej i niezależnej oceny kontroli zarządczej (pod względem jej adekwatności, skuteczności i efektywności), w tym prowadzenie negocjacji w zakresie realizowanych czynności audytowych z kierownictwem komórek organizacyjnych Szpitala;

 2. realizowanie czynności doradczych, na wniosek Dyrektora lub z własnej inicjatywy, w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem, w celu przedstawienia propozycji mających na celu usprawnienie funkcjonowania Szpitala oraz poszczególnych komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład;

 3. przeprowadzanie audytu wewnętrznego zleconego przez Dyrektora, Ministra Finansów oraz inne urzędy i organizacje zgodnie z przepisami obowiązującego prawa;

 4. monitorowanie stanu realizacji zaleceń audytowych przez kierowników komórek organizacyjnych Szpitala oraz przeprowadzanie czynności sprawdzających, polegających na dokonywaniu oceny sposobu wdrożenia i skuteczności zaleceń audytowych zrealizowanych przez komórki organizacyjne Szpitala;

 5. uczestniczenie w sporządzaniu planu audytu wewnętrznego Szpitala na rok następny poprzez dokonywanie i aktualizowanie oceny potrzeb audytu wewnętrznego, w tym planowanie obszarów działalności Szpitala, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach oraz uzgadnianie ostatecznego planu audytu wewnętrznego Szpitala z Dyrektorem;

 6. uczestniczenie w sporządzaniu sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego Szpitala za rok poprzedni, w celu przedstawienia Dyrektorowi oraz Ministrowi Finansów.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. wykształcenie: wyższe;

 2. doświadczenie zawodowe : 3 lata w obszarze audytu wewnętrznego lub kontroli;

 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, określonych w ustawie o finansach publicznych, tj.: a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub b) złożenie, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub d) dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych;

 4. umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia;

 5. umiejętność koordynowania pracy;

 6. komunikatywność;

 7. umiejętności redakcyjne;

 8. obsługa komputera w zakresie środowiska MS Office;

 9. posiadanie obywatelstwa polskiego;

 10. korzystanie z pełni praw publicznych;

 11. nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I NIEZBĘDNE OŚWIADCZENIA:

 1. życiorys/CV i list motywacyjny;

 2. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;

 3. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy;

 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, określonych w ustawie o finansach publicznych (w przypadku posiadania kwalifikacji zawodowych w postaci dwuletniej praktyki w zakresie audytu wewnętrznego i dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, oprócz przedstawienia kopii dyplomu niezbędne jest udokumentowanie dwuletniej praktyki, o czym mowa w art. 286 ust. 2 ustawy o finansach publicznych);

 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;

 6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;

 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 8. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 9. dołączenie podpisanej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych Osobowych – tekst jednolity Dz. U. Z 2016 r., poz. 922)”.

Szczegółowe informacje:

Magdalena Barbachowska, Kierownik Działu Kadr i Płac tel.: 22 58 41 158;

email: mperczynska@szpital-orlowskiego.plAUDYTOR WEWNĘTRZNY

Powered by