Opublikowano dnia: 2021-07-20 - Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje pracownika na stanowisko:


  Lekarza w Oddziale Klinicznym Geriatrii, Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Kości następujących
  specjalizacji:

 * Choroby wewnętrzne,

 * Geriatria,

 * Kardiologia,

 * Diabetologia,

 * Pulmonologia.

WYMAGANIA:

1) dyplom lekarza,
2) prawo wykonywania zawodu,
3) specjalizacja w w/w dziedzinie lub w trakcie specjalizacji z wskazanych dziedzin,
4) posiadanie niezbędnej wiedzy z zakresu funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej oraz znajomość aktów prawnych związanych z wykonywaniem zawodu.

Oferujemy zatrudnienie w formie umowy o pracę, umowy zlecenia lub kontraktu.

CV oraz list motywacyjny prosimy wysyłać na adres:
ilubinska@szpital-orlowskiego.pl; kl.geriatrii@szpital-orlowskiego.pl

1. Dane osobowe Kandydatów będą przetwarzane przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (w skrócie SPSK im. W. Orłowskiego CMKP) z siedzibą w Warszawie (00-416) przy ulicy Czerniakowskiej 231, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000007616, NIP: 526-000-68-58, REGON: 000290883.

2. Dane osobowe będą przetwarzane nan podstawie Kodeksu Pracy lub Ustawy o działalności leczniczej. W przypadku zawarcia przez Kandydata danych wykraczających poza zakres wskazany w ogłoszeniu i podstawach prawnych, przekazując je Administratorowi Kandydat udziela także zgody na ich przetwarzanie poprzez wyraźne działanie potwierdzające.

3. Jeżeli Kandydat wyrazi dobrowolną zgodę na uczestnictwo w przyszłych procesach rekrutacji jego dokumenty aplikacyjne będą przetwarzane przez okres roku. W tym celu konieczne jest zamieszczenie w CV oświadczenie, np. w formie "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego moich danych szczególnej kategorii zawartych w dokumentach aplikacyjnych".

4. Jeżeli Kandydat uważa, że niezbędnym jest zawarcie w dokumentach aplikacyjnych danych szczególnej kategorii, koniecznym jest zawarcie w CV oświadczenia np. w formie "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego moich danych szczególnej kategorii zawartych w dokumentach aplikacyjnych".

5. Zgody mogą być cofnięte w każdym momencie, bez podania przyczyn, co nie powoduje niezgodności z prawem przetwarzania dokonywanego przed ich cofnięciem.

6. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody.

7. Szczegółowe informacje na temat przysługujących praw i sposobu ich realizacji znajdują się

http://szpital-orlowskiego.pl/Upload/Documents/Praca/Klauzula%20rekrutacyjna.pdf