Opublikowano dnia: 2020-04-14 - Kategoria: Aktualności

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa tel. 22 5693741, fax. 22 5693707

 

ogłasza konkurs

na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego

im. prof. W. Orłowskiego

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, z siedzibą w Warszawie
przy ul. Czerniakowskiej 231

 

I.   Wymagania formalne jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko objęte konkursem:

1)     wykształcenie wyższe;

2)    wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;

3)    co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej pięcioletni staż pracy;

4)    nieposzlakowana opinia;

5)    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

W zakresie wiedzy i doświadczenia od kandydata wymagane jest wykazanie się wiedzą i umiejętnościami związanymi z zarządzaniem podmiotem leczniczym, w tym w szczególności znajomością zagadnień objętych regulacją niżej wymienionych aktów prawnych:

1)     ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 295);

2)    ustaw zawierających regulacje dotyczące zawodów medycznych;

3)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.);

4)    ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1127 z późn. zm.);

5)    ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.)

6)    ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 z późn.zm.);

7)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.);

8)    ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.);

9)    ustawy z dnia 23 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn, zm.);

oraz ich aktów wykonawczych.


 

II. Wymagane dokumenty:

1)     podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2)    dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska;

3)    opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV);

4)    kopie świadectw pracy lub zaświadczenie potwierdzające staż pracy wymagany na stanowisku objętym konkursem;

5)    inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

6)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu niezbędnym do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. W. Orłowskiego CMKP, o ile dokumenty o których mowa w pkt 1-5 będą zawierać dane wykraczające poza zakres określony w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy;

7)    oświadczenie kandydata o zgodzie na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego celem udzielenia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub kopia ważnego poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „poufne”;

8)    Informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności kandydata za przestępstwa popełnione umyślnie, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;

9)    oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska kierowniczego oraz
o zapoznaniu się z „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych”.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2, 4, 5 i 7 powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Wzory oświadczeń wymienionych w pkt. 6, 7 i 9 oraz treść „Informacji o przetwarzaniu danych osobowych” są dostępne na stronie http://www.cmkp.edu.pl/konkursspsk/

Dokumenty, o których mowa w pkt 1-5 winny zawierać wyłącznie dane wskazane w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy, których podanie przez kandydata jest obowiązkowe. Jeśli dokumenty o których mowa w pkt 1-5 będą zawierać dane wykraczające poza art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy, konieczne jest oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych osobowych
w celu przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. W. Orłowskiego CMKP.


 

III. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć w dwóch zaklejonych kopertach z napisem na kopercie zewnętrznej: „Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego CMKP” do dnia 30 kwietnia 2020 roku, w Kancelarii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, na kopercie wewnętrznej zawierającej dokumenty kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz adres zamieszkania.
Uwaga o terminie złożenia dokumentów decyduje wyłącznie data wpływu.

IV. Udostępnienie materiałów informacyjnych

Regulamin Konkursu przyjęty przez komisję konkursową w dniu 9 kwietnia 2020 roku jest dostępny na stronie http://www.cmkp.edu.pl/konkursspsk/, materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. W. Orłowskiego CMKP są udostępniane do wglądu w siedzibie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Dyrekcji (I piętro), Warszawa,
ul. Marymoncka 99/103, w dniach roboczych w godz. 10.00-13.00 od dnia 16 kwietnia  2020 r.

Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur określa się jako nie późniejszy niż 20 maja 2020 r.

Postępowanie konkursowe na powyższe stanowisko prowadzi się na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 295)
z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 393).


Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego