Szanowni Państwo,

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Witolda Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia  Podyplomowego  w Warszawie od dnia 19.10.2020r. będzie realizował nowe postępowania o udzielenie zamówienia za pomocą platformy zakupowej, która jest elektronicznym narzędziem wsparcia dla prowadzonego procesu zakupowego. Za jej pośrednictwem będą  ogłaszane  i prowadzone  postępowania przetargowe. Platforma dostępna jest pod adresem:

 

                                                                              https://szpitalorlowskiego.eb2b.com.pl/

 

Platforma Zakupowa jest rozwiązaniem ułatwiającym współpracę pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami, dlatego zachęcamy wszystkich zainteresowanych do bezpłatnej rejestracji, która umożliwi Państwu otrzymywanie informacji o prowadzonych przez nas postępowaniach otwartych w Państwa branży (grupie asortymentowej). Pozwoli to także Państwu wziąć udział w tych postępowaniach. Rejestracji należy dokonać za pośrednictwem poniższego linku:

https://szpitalorlowskiego.eb2b.com.pl/contractor-registration.html


INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. WITOLDA ORŁOWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231  W PROCESIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Stosownie do art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywny 95/460WE (RODO) informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny CMKP  00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231 (dalej SPSK).

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP  jest Pan Włodzimierz Jackowski / tel. 22 584 13 25 / e-mail inspektorOD@szpital-orlowskiego.pl

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego / realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A., a także celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;

4.Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone następującym podmiotom:

a. dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania  ciągłości  oraz poprawności działania systemów;

b. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji;

c. upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
a) w okresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przez ten okres;
b) w okresie realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – przez ten okres;
c) w okresie po zakończeniu realizacji umowy, o której mowa w lit. b – przez okres, w którym administrator będzie realizował cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, które są związane przedmiotowo z umową, o której mowa w lit. b lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego takich jak: przepisy podatkowe, ubezpieczeń majątkowych, dochodzenie odszkodowań i likwidacji szkód, ochrony praw autorskich, ubezpieczeń społecznych, o zasobie archiwalnym.

6.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest również warunkiem uczestnictwa Pani/Pana w procesie udzielenia zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Adres do korespondencji:
Nazwa Zamawiającego:  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP.

Adres:   00-416 Warszawa,  ul. Czerniakowska 231

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: zamowienia@szpital-orlowskiego.pl

Strona internetowa:  www.szpital-orlowskiego.pl, tel. 22 584 11 10  w godz. 8:00 - 15:00
Przetargi powyżej 139 000 tyś. Euro