Szanowni Państwo,

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Witolda Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia  Podyplomowego  w Warszawie od dnia 19.10.2020r. będzie realizował nowe postępowania o udzielenie zamówienia za pomocą platformy zakupowej, która jest elektronicznym narzędziem wsparcia dla prowadzonego procesu zakupowego. Za jej pośrednictwem będą  ogłaszane  i prowadzone  postępowania przetargowe. Platforma dostępna jest pod adresem:

 

                                                                              https://szpitalorlowskiego.eb2b.com.pl/

 

Platforma Zakupowa jest rozwiązaniem ułatwiającym współpracę pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami, dlatego zachęcamy wszystkich zainteresowanych do bezpłatnej rejestracji, która umożliwi Państwu otrzymywanie informacji o prowadzonych przez nas postępowaniach otwartych w Państwa branży (grupie asortymentowej). Pozwoli to także Państwu wziąć udział w tych postępowaniach. Rejestracji należy dokonać za pośrednictwem poniższego linku:

https://szpitalorlowskiego.eb2b.com.pl/contractor-registration.html


INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. WITOLDA ORŁOWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231  W PROCESIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Stosownie do art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywny 95/460WE (RODO) informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny CMKP  00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231 (dalej SPSK).

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP  jest Pan Włodzimierz Jackowski / tel. 22 584 13 25 / e-mail inspektorOD@szpital-orlowskiego.pl

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego / realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A., a także celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;

4.Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone następującym podmiotom:

a. dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania  ciągłości  oraz poprawności działania systemów;

b. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji;

c. upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
a) w okresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przez ten okres;
b) w okresie realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – przez ten okres;
c) w okresie po zakończeniu realizacji umowy, o której mowa w lit. b – przez okres, w którym administrator będzie realizował cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, które są związane przedmiotowo z umową, o której mowa w lit. b lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego takich jak: przepisy podatkowe, ubezpieczeń majątkowych, dochodzenie odszkodowań i likwidacji szkód, ochrony praw autorskich, ubezpieczeń społecznych, o zasobie archiwalnym.

6.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest również warunkiem uczestnictwa Pani/Pana w procesie udzielenia zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Adres do korespondencji:
Nazwa Zamawiającego:  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP.

Adres:   00-416 Warszawa,  ul. Czerniakowska 231

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: zamowienia@szpital-orlowskiego.pl

Strona internetowa:  www.szpital-orlowskiego.pl, tel. 22 584 11 10  w godz. 8:00 - 15:00
Przetargi powyżej 139 000 tyś. Euro
Opublikowano dnia: 2020-12-16 - Kategoria: Przetargi powyżej 139 000 tys. Euro

1. Ogłoszenie o zamówieniu, dodano dnia 16.12.2020r.

2. SIWZ, dodano dnia 16.12.2020r.

3. Załączniki do SIWZ, dodano dnia 16.12.2020r.

4. JEDZ, dodano dnia 16.12.2020r.

5. Załącznik nr 9 projekt umowy, pakiet 1 -6, dodano 16.12.2020r. 

6. Załącznik nr 9a projekt umowy, pakiet 7, dodano 16.12.2020r. 

7. Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców, dodano dnia 11.01.2021 r.

8. Formularz asortymentowo -cenowy - modyfikacja, dodano dnia 11.01.2021 r.

9. Informacja z otwarcia ofert, dodano dnia 22.01.2021 r.

10. Zaktualizowana informacja z otwarcia ofert, dodano dnia 25.01.2021 r.

11. Zawiadomienie o wynikach postępowania, dodano dnia 10.02.2021 r.

Opublikowano dnia: 2020-12-16 - Kategoria: Przetargi powyżej 139 000 tys. Euro

1. Ogłoszenie o zamówieniu, dodano dnia 16.12.2020 r.

2. SIWZ, dodano dnia 16.12.2020 r.

3. Załączniki do SIWZ, dodano dnia 16.12.2020 r.

4. JEDZ, dodano dnia 16.12.2020 r.

5. Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców, dodano dnia 29.12.2020 r.

6. Formularz asortymentowo cenowy - Modyfikacja z dnia 29.12.2020 r., dodano w dniu 29.12.2020 r.

7. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu, dodano dnia 22.01.2021 r.

8. Odpowiedź Zamawiającego na pytania Wykonawców, dodano dnia 22.01.2021 r.

9. Zmodyfikowane dokumenty, dodano dnia 22.01.2021 r.

10. Odpowiedź Zamawiającego na pytania Wykonawców, dodano dnia 26.01.2021 r.

11. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ, dodano dnia 26.01.2021 r.

12. Odpowiedź Zamawiającego na pytania Wykonawców, dodano dnia 27.01.2021 r.

13. Sprostowanie ogłoszenia o zamówienia, dodano dnia 03.02.2021 r.

14. Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców, dodano dnia 03.02.2021 r.

15. Informacja z dnia otwarcia ofert, dodano 10.02.2021 r.

16. Unieważnienie postępowania - dotyczy Pakietów 5, 17 i 18, dodano dnia 22.02.2021 r.

17. Zawiadomienie o wynikach postępowania, dodano dnia 08.03.2021 r.

Opublikowano dnia: 2020-11-04 - Kategoria: Przetargi powyżej 139 000 tys. Euro

1. Ogłoszenie o zamówieniu, dodano dnia 04.11.2020 r.

2. SIWZ, dodano dnia 04.11.2020 r.

3. Załączniki do SIWZ, dodano dnia 04.11.2020 r.

4. JEDZ, dodano dnia 04.11.2020 r.

5. Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców, dodano dnia 23.11.2020 r.

6. Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców, dodano dnia 30.11.2020 r.

7. Informacja z otwarcia ofert /platforma zakupowa eB2B/ , dodano dnia 15.12.2020 r.   

8. Zawiadomienie o wynikach postępowania, dodano dnia 20.01.2021 r.

Opublikowano dnia: 2020-10-12 - Kategoria: Przetargi powyżej 139 000 tys. Euro

1. Ogłoszenie o zamówieniu, dodano dnia 12.10.2020 r.,

2. SIWZ, dodano dnia 12.10.2020 r.,

3. Załączniki do SIWZ, dodano dnia 12.10.2020 r.,

4. JEDZ, dodano dnia 12.10.2020 r. 

5. Odpowiedź Zamawiającego na pytania Wykonawców, dodano w dniu 16.10.2020 r.,

6. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ, dodano w dniu 16.10.2020 r.,

7. Zmodyfikowany Załącznik nr 8 do SIWZ - projekt Umowy, dodano w dniu 16.10.2020 r.,

8. Wezwanie Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego, dodano w dniu 21.10.2020 r.,

9. Treść odwołania firmy Siemens Healthcare Sp. z o.o., dodano w dniu 21.10.2020 r.,

10. Pełnomocnictwo do odwołania, dodano w dniu 21.10.2020 r.,

11. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert, dodano w dniu 21.10.2020 r.,

12. Sprostowanie ogłoszenia, dodano w dniu 21.10.2020r.

13. Zmiana zapisów SIWZ, dodano w dniu 26.10.2020r.

14. Zmodyfikowany Załącznik nr do SIWZ, dodano w dniu 26.10.2020r.

15. Informacja z otwarcia ofert, dodano w dniu 29.10.2020r.

16. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dodano w dniu 16.11.2020r.    


1 2 3