Oddziały Szpitalne


Izba Przyjęć

Kierownik

Dr. Adam Płóciennik

Kierownik ds. Pielęgniarek

                        Teresa Krawczyk

Kontakt
e-mail:izba.przyjec@szpital-orlowskiego.pl
Kierownik Izby Przyjęć:(22) 58-41-262
Pielęgniarka Dyżurna:(22) 58-41-224, (22) 58-41-271

Unowocześniona i wyposażona w najnowszą aparaturę medyczną Izba Przyjęć jest miejscem pierwszego kontaktu pacjentów ze szpitalem. Naszym pacjentom zapewniamy pierwszą pomoc zgodnie z obowiązującymi standardami, komfort i poczucie bezpieczeństwa.

Dyżur w Izbie Przyjęć pełnią doświadczeni lekarze o wysokich kwalifikacjach. Są to: chirurg, internista, anestezjolog oraz lekarz medycyny rodzinnej. Zatrudnione u nas pielęgniarki prezentują wysoki poziom umiejętności fachowych oraz ciepły i pełen współczucia stosunek do chorych.

W Izbie Przyjęć znajdują się:
 • recepcja
 • poczekalnia
 • 3 pokoje lekarskie
 • pokój zabiegowy
 • sala reanimacyjna

Personel Izby Przyjęć udziela doraźnych świadczeń medycznych pacjentom w stanach zagrożenia życia lub zdrowia. W razie wskazań do hospitalizacji pacjenci przyjmowani są do klinik naszego szpitala. W razie braku miejsc pacjenci przewożeni są do innych placówek ochrony zdrowia. Pozostali pacjenci po uzyskaniu świadczenia medycznego otrzymują pisemne zalecenia odnośnie dalszego postępowania. Pozostali po wykonaniu badań diagnostycznych i udzieleniu porad, zostają skierowani do dalszego leczenia ambulatoryjnego.


Centralny Blok Operacyjny

Kierownik
Artur Binda
Kierownik ds. Pielęgniarek
Elżbieta Jaroszek

Kontakt
e-mail:cbo@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-145

Zakres działalności:

Wyposażenie sal operacyjnych zależne jest od ich przeznaczenia:
 • dwie sale endourologiczne
 • dwie sale przeznaczone do chirurgii laparoskopowej
 • sala z ramieniem RTG
 • dysponujemy nożem harmonicznym i systemem do zamykania naczyń liga-sure
Zakres wykonywanych operacji:
 • operacje "otwarte" z zakresu chirurgii, urologii i ginekologii w tym zabiegi onkologiczne;
 • operacje laparoskopowe chirurgiczne: przepukliny pachwinowe, przepukliny rozworu przełykowego, achalazja, choroba refluksowa przełyku, torakoskopowa splanchnicektomia, cholecystektomia, resekcja jelita grubego i odbytnicy, appendektomia;
 • operacje endourologiczne z zakresu urologii w tym PCNL, URS, TURP, TURT i inne;
 • wszczepianie cewników do żywienia pozajelitowego;
 • zabiegi w zakresie leczenia bólu.

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii

p.o. Kierownika Kliniki
dr n. med. Małgorzata Malec-Milewska
Ordynator Oddziału Intensywnej Terapii
dr n. med. Urszula Zielińska-Borkowska
 
Kierownik ds. Pielęgniarek OIT
mgr Anna Zdun, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 
Pielęgniarka Koordynująca Kliniki Anestezjologii
mgr. Marzena Ulrych

Kontakt
e-mail:kl.anestezjologii@szpital-orlowskiego.pl
Sekretariat Kliniki telefon:(22) 58-41-220
Ordynator: (22) 58-41-331
p.lekarski: (22) 58-41-122
kierownik ds pielęgniarek OIT (22) 58-41-388

Kontakt
e-mail:oit@szpital-orlowskiego.pl
OIT telefon:(22) 58-41-157

Godziny odwiedzin pacjentów w Oddziale Intensywnej Terapii: codziennie 16.00-17.30

Informacji o stanie zdrowia chorych udziela Ordynator Oddziału w dni robocze w godzinach 13.00-14.00
Nie udzielamy informacji telefonicznej o stanie zdrowia pacjenta.


W skład Kliniki wchodzą trzy jednostki:
 • Anestezjologia,
 • Intensywna Terapia II stopnia referencyjności,
 • Poradnia Leczenia Bólu.
Do głównych zadań Kliniki należy:
 • W zakresie Anestezjologii:
  • znieczulenia ogólne dotchawicze, podpajęczynówkowe, zewnątrzoponowe, blokady nerwów obwodowych, zwojów i splotów nerwowych, stawów krzyżowo-biodrowych, neurolizy, termolezje;
  • znieczulenia do zabiegów operacyjnych w chirurgii ogólnej (w tym zabiegów bariatrycznych, zabiegów torakoskopowej splanchnicektomii), urologii, okulistyki, ginekologii i położnictwa, chirurgii plastycznej;
  • znieczulenia porodów;
  • znieczulenia do zabiegów rekonstrukcyjnych chirurgii plastycznej;
  • koordynacja leczenia bólu ostrego pooperacyjnego.
 •    
 • W zakresie Intensywnej Terapii leczenie:   
  • pacjentów w sepsie i wstrząsie septycznym (zintegrowane metody leczenia ciężkiej sepsy i wstrząsu septycznego);
  • pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki, zapaleniem otrzewnej, z ostrą niewydolnością nerek (złożone techniki leczenia nerkozastępczego);
  • pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową, niewydolnością oddechową w przebiegu POCHP;
  • pacjentów z zaawansowaną niewydolnością krążenia;
  • krwotoków położniczych;
  • współpraca z ośrodkami wentylacji domowej dla pacjentów z chorobami neurologicznymi.
 • W Poradni Leczenia Bólu leczenie:
  • bólu przewlekłego nowotworowego, neuropatycznego, pourazowego, związanego z chorobami narządu ruchu, bólu funkcjonalnego;
  • farmakoterapia i blokady nerwów obwodowych, układu współczulnego i blokady dostawowe;
  • blokady neurolityczne w tym blokady splotu trzewnego u pacjentów z nowotworem trzustki;
  • neurolizy odcinka lędźwiowego pnia współczulnego oraz zwojów i splotów nerwowych nerwów obwodowych;
  • termolezje stawów krzyżowo-lędźwiowych.

  W Klinice pracuje 17 lekarzy specjalistów z anestezjologii i intensywnej terapii oraz 20 rezydentów. Klinika posiada akredytację z anestezjologii i intensywnej terapii.

  W Klinice Anestezjologii zatrudnionych jest 24 pielęgniarek sprawujących opiekę nad chorymi podczas znieczulenia.

  Oddział Intensywnej Terapii liczy 6 stanowisk. Opiekę pielęgniarską zapewnia zespół liczący 26 pielęgniarek posiadających kwalifikacje niezbędne do opieki nad krytycznie chorymi.

  Klinika prowadzi kursy specjalizacyjne, doskonalące, staże specjalizacyjne z zakresu Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz specjalizacji w których staż z intensywnej terapii jest wymagany.

  Klinika prowadzi także staże zakresie leczenia bólu przewlekłego dla lekarzy kształcących się w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii i innych specjalności.

  Klinika bierze udział w programach badawczych i naukowych w ramach zadań statutowych CMKP z grantów KBN.


Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego

Kierownik
 Prof. dr hab. n.med. Wiesław Tarnowski
Kierownik ds. Pielęgniarek
Zofia Osińska

Kontakt
e-mail:kl.chirurgii.ogolnej@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 62-17-173, (22) 58-41-130
faks:(22) 58-41-349
pokój lekarski:(22) 58-41-344

Na terenie kliniki prowadzone jest leczenie wszystkich podstawowych chorób z zakresu chirurgii tzw. miękkiej.

KLINIKA SPECJALIZUJE SIĘ W CHIRURGII MINIMALNIE INWAZYJNEJ
Wykonujemy operacje laparoskopowe w leczeniu następujących chorób:
 • chirurgiczne leczenie otyłości i zespołu metabolicznego;
 • choroba refluksowa przełyku;
 • nieswoiste choroby zapalne jelit - choroba Leśniowskiego Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego;
 • operacje przepukliny rozworu przełykowego przepony - laparoskopowa fundoplikacja;
 • achalazja wpustu- laparoskopowa operacja metodą Hellera;
 • operacje przepukliny pachwinowej - metodą przed otrzewnową;
 • operacje jelita grubego w chorobach łagodnych i nowotworowych- laparoskopowa resekcja jelita grubego, laparoskopowa resekcja odbytnicy;
 • przewlekłe zapalenie trzustki, rak trzustki- obustronna torakoskopowa splanchnicektomia.
Inne formy działalności:
 • W klinice realizowane są liczne prace badawcze w ramach programów badawczych CMKP, a także próby kliniczne nowych leków i procedur.
 • Klinika organizuje szkolenia dla lekarzy specjalizujących się z zakresu chirurgii ogólnej, gastroenterologicznej i chorób tarczycy.
 • Szkolenia z podstaw chirurgii dla lekarzy zdobywających specjalizację z medycyny rodzinnej, urologii, ginekologii, geriatrii.
Indywidualny kurs chirurgii laparoskopowej

Zapraszamy do wzięcia udziału w indywidualnym 5-dniowym kursie chirurgii laparoskopowej. Kurs ten został uznany przez Konsultanta Krajowego ds. chirurgii ogólnej jako ponadobowiązkowy doskonalący. Kurs adresowany jest zarówno do osób w trakcie specjalizacji jak i chirurgów pragnących doskonalić i poszerzać swoją technikę laparoskopową. W trakcie kursu zostaną przekazane Państwu praktyczne uwagi dotyczące laparoskopii oraz niezbędna wiedza teoretyczna dotycząca zabiegów wykonywanych w naszej Klinice. W trakcie kursu zapewniamy dostęp do trenażerów oraz możliwość asystowania do zabiegów laparoskopowych m.in. przepuklin rozworu przełykowego przepony, achalazji, kurczu wpustu, przepuklin pachwinowych i pooperacyjnych, zmian patologicznych jelita grubego, w stanach ostrego brzucha oraz diagnostycznych.

W celu ustalenia terminu szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny z dr n.med. Aleksandrem Grous.
telefon: (22) 58-41-136
e-mail:agrous@poczta.wp.pl

Ramowy program części praktycznej dostępny jest na stronie www.wideochirurgia.pl
Kurs jest bezpłatny.


Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej

Kierownik
dr hab. n.med. Bartłomiej Noszczyk
Kierownik ds. Pielęgniarek
Beata Michalska
Pielęgniarka koordynująca bloku operacyjnego
Krystyna Lach

Kontakt
e-mail:kl.chir.plastycznej@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-191
faks:(22) 62-96-969

Jedyny na Mazowszu unikalny oddział zajmujący się kompleksowo chirurgią plastyczną i rekonstrukcyjną, mikrochirurgią ręki oraz chirurgią szczękowo-twarzową.

Podstawowe kierunki działalności:
 • Chirurgiczne leczenie wad rozwojowych, (rozszczepy wargi, wyrostka zębodołowego, podniebienia, połowiczne zaniki twarzy, niedorozwój małżowin usznych, wrodzone opadanie powiek, zmiany naczyniowe, rozległe znamiona barwnikowe).
 • Leczenie oparzeń (nekretomie, auto i allotransplantacje skóry).
 • Chirurgiczne leczenie nowotworów (rekonstrukcja z zastosowaniem płatów wyspowych, skórno-mięśniowych i wolnych płatów tkankowych).
 • Chirurgiczne leczenia zniekształceń pourazowych i pochorobowych (korekcja, rekonstrukcja, leczenie odleżyn, owrzodzeń troficznych, leczenie pooparzeniowych przykurczów bliznowatych).
 • Mikrochirurgia (replantacja i rewaskularyzacja, transplantacja, przenoszenie wolnych płatów tkankowych).
 • Chirurgia ręki (urazy połączone z utratą tkanek, rekonstrukcje nerwów, ścięgien, zespoły uciskowe nerwów, operacje zastępcze ścięgien ręki i przedramienia), wady rozwojowe.
 • Chirurgia estetyczna (operacje plastyczne twarzy, piersi, brzucha i inne).

W ramach oddziału działa Poradnia Chirurgii Plastycznej, zapisy na wizytę pod numerem telefonu:
telefon:(22) 58-41-237 w godz. 9:00-13:00.

Komunikat

Wobec wielomiesięcznej kolejki pacjentów oczekujących na przyjęcie w Klinice Chirurgii Plastycznej, zdecydowano o konieczności racjonalizacji systemu przyjęć i zwiększenia wydajności realizacji świadczeń. Decyzja ma związek z niedawną zmianą na stanowisku Kierownika Kliniki.

W nowym systemie przyjęcia do kliniki odbywają się codziennie, a operacje trwają do godziny 20.00. Chorzy przygotowywani są do przyjęcia z wyprzedzeniem 3-4 tygodniowym. Pacjenci oczekujący w dotychczasowej kolejce są stopniowo zawiadamiani o możliwości przyjęcia we wcześniejszym terminie.

Wprawdzie opisana zmiana systemu przyjęć ma skrócić okres oczekiwania, przyczynia się jednak do jaskrawych różnic pomiędzy „starą” i „nową” kolejką. Przewidujemy, że w ciągu najbliższych 3-4 miesięcy różnice te zostaną zlikwidowane. Za powstałe trudności serdecznie przepraszamy.

Plan pracy lekarzy w Poradni Chirurgii Plastycznej


Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa

Kierownik Oddziału
dr hab. n.med. Grzegorz  Panek
Kierownik ds. Położnych
mgr Alina Rumowska
Położna Koordynująca Bloku Porodowego
mgr Małgorzata Gadomska
 
Położna Koordynująca Ginekologii
Dorota Kos
 
Położna Koordynująca Bloku Operacyjnego
mgr Aldona Prekiel

Kontakt
e-mail:kl.ginekologii@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 62-87-271, (22) 58-41-249

Podstawowymi kierunkami działalności Kliniki są:
 • Diagnostyka prenatalna
  • Diagnostyka USG wad rozwojowych;
  • Biopsja kosmówki, amniopunkcja, punkcja naczyń płodowych;
  • Inwazyjna diagnostyka konfliktu serologicznego.
 • Terapia prenatalna
  • Terapia wewnątrzmaciczna konfliktu serologicznego;
  • Terapia wybranych postaci wad rozwojowych płodu - wad układu moczowego, wielowodzia, małowodzia, niewydolności krążenia u płodu.
 • Zaawansowane mini inwazyjne leczenie operacyjne:
  • Operacje laparoskopowe w schorzeniach macicy i przydatków;
  • Operacje laparoskopowe endometriozy przestrzeni odbytniczo - pochwowej.
 • Patologia ciąży (padaczka, choroby tarczycy, nadnerczy, przysadki);
 • Leczenie niepłodności.
Pracownie diagnostyczne:
 • Pracownia USG,
 • Poradnia konsultacyjna,
 • Pracownia USG diagnostyki prenatalnej.
Zakres badań diagnostycznych i operacyjnych:
 • Diagnostyka ultrasonograficzna - konsultacje, diagnostyka dopplerowska;
 • Diagnostyka cytologiczna szyjki macicy;
 • Laparoskopia diagnostyczna i operacyjna, histeroskopia;
 • Operacje drogą pochwową - pełen zakres;
 • operacje brzuszne - pełen zakres;
 • terapia endokrynologiczna;
 • operacje ginekologiczne u kobiet z chorobą zakrzepową;
 • kompleksowa diagnostyka i terapia onkologiczna, diagnostyka i leczenie nietrzymania moczu.
W ramach kliniki funkcjonuje:
 • Oddział Patologii Ciąży, telefon: (22) 58-41-166
 • Oddział Położnictwa, telefon: (22) 58-41-137
 • Sala Porodowa, telefon: (22) 58-41-166
 • Oddział Ginekologii, telefon: (22) 58-41-163
 • Położnicza Izba Przyjęć, telefon: (22) 58-41-168

USG ginekologiczne - zapisy na badania w dni powszednie
telefon:(22) 58-41-138 w godz. 13:00-14:00.

Inne formy działalności:
 • Badania naukowe, (granty KBN i prace statutowe CMKP, Rządowy Program Poprawy Opieki Perinatalnej).

Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"


Oddział Kliniczny Geriatrii, Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Kości

Kierownik
prof. CMKP dr hab. n.med. Marek Tałałaj
Sekretariat Kierownika:(22) 62-86-950, (22) 58-41-147
Kierownik ds. Pielęgniarek
mgr Jolanta Dawidczyk (urlop)
po. mgr Romana Wojska

telefon:(22) 58-41-118
Pielęgniarka Koordynująca
Halina Piotrowska
telefon:(22) 58-41-119

Kontakt
e-mail:kl.geriatrii@szpital-orlowskiego.pl

Klinika powstała w 2002 roku z połączenia Kliniki Medycyny Rodzinnej (którą do 2002 roku kierował prof.dr Andrzej Śliwowski) i Kliniki Chorób Wewnętrznych pod kierownictwem prof. dr hab. med. Ewy Marcinowskiej-Suchowierskiej.

Oferta Kliniczna:
 • Diagnostyka i leczenie chorób z zakresu szeroko pojętej interny, a także kardiologii nieinwazyjnej.
 • Specjalistyczna diagnostyka chorób metabolicznych kości (w tym osteoporozy) oraz zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowo-magnezowej.
Posiadane Pracownie Diagnostyczne:
 • Pracownia Echokardiografii;
 • Pracownia Prób Wysiłkowych;
 • Pracownia badań EKG z monitorowaniem Holterowskim;
 • Pracownia Bronchoskopii;
 • Pracownia Spirometrii;
 • Pracownia Densytometrii.
Inne formy działalności Szkolenie w postaci kursów dla lekarzy:
 • zakres podstawowy - specjalizujących się w chorobach wewnętrznych, medycynie rodzinnej, ortopedii;
 • doskonalące - w ramach szkolenia ustawicznego;
 • szkolenia indywidualne z zakresu chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, chorób metabolicznych kości;
 • udział w pracach badawczych i naukowych w ramach programów statutowych, własnych CMKP.

Oddział Kliniczny Neonatologii

Kierownik Kliniki
dr hab. med. Maria Wilińska
Kierownik ds. Pielęgniarek i Położnych
mgr Elżbieta Baranowska

Kontakt
e-mail:kl.neonatologii@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-170, (22) 58-41-173
telefon/faks:(22) 62-50-712

informator ODDZIAŁU KLINICZNEGO NEONATOLOGII.pdf

Oddział noworodków zdrowych

Zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia opieka nad noworodkami zdrowymi zorganizowana jest w systemie roomin-in. Oznacza to, że dziecko od urodzenia pozostaje z matką na wspólnej sali. Wysoko wykwalifikowany personel oddziału noworodkowego i położniczego otacza matkę i dziecko troskliwą opieką. Wdrażamy procedury opieki nad matką karmiącą, zgodne z promocją karmienia naturalnego. Codzienne badania lekarskie, stały nadzór pielęgniarki i położnej, porada certyfikowanego konsultanta i doradcy laktacyjnego czynią pobyt w Klinice bezpiecznym i przyjemnym.

Oddział Patologii Noworodka

Niestety nie wszystkie noworodki rodzą się zdrowe. Część z nich wymaga obserwacji, diagnostyki, a nawet leczenia. Dla tej grupy naszych pacjentów przystosowaliśmy część kliniki, w której stosuje się bezpośredni nadzór nad stanem zdrowia dzieci. Nowoczesne, profesjonalne inkubatory, systemy monitorujące, wysokie i stale aktualizowane umiejętności lekarzy i pielęgniarek, możliwość szerokiej diagnostyki i wielokierunkowego leczenia, postępowanie według obowiązujących światowych standardów – służą noworodkom z zaburzeniem stanu zdrowia.

Intensywna Terapia Noworodka

Profesjonalnie zorganizowany i wyposażony w najbardziej nowoczesny sprzęt do ratowania życia noworodkom wszystkich kategorii ryzyka zapewnia możliwość leczenia ciężkich zespołów niewydolności oddychania różnej etiologii, począwszy od kontrolowanej tlenoterapii biernej i nieinwazyjnego wspomagania wentylacji, poprzez różne formy oddechu zastępczego z możliwością synchronizacji z oddechem pacjenta, po wentylację mechaniczną z użyciem tlenku azotu (NO) i oscylacyjną (HFOV).

Piękna i niepowtarzalna karta historii Kliniki związana jest z osobą Pani prof. Danuty Łozińskiej i jej badaniami nad konfliktem serologicznym. Zespół położniczy i neonatologiczny kultywuje tę tradycję, rozwijając diagnostykę prenatalną oraz leczenie w okresie płodowym i po urodzeniu.

Specyfiką Kliniki jest ponadto hospitalizacja noworodków z wykrytymi prenatalnie wadami wrodzonymi. Dzieciom tym zapewniamy profesjonalną pierwszą pomoc i przekazanie do właściwych ośrodków dalszego leczenia.

Klinika współpracuje z zespołem konsultantów z dziedziny kardiologii, okulistyki, radiologii, ultrasonografii, rehabilitacji, chirurgii.

Zespół lekarzy jest zaangażowany w prowadzenie programów naukowych skupionych głównie wokół tematyki diagnostyki, monitorowania i leczenia noworodków ze skrajnie małą urodzeniową masą ciała.

Bank Mleka Kobiecego

W marcu 2012 roku otwarto przy Klinice Neonatologii pierwszy w Polsce bank mleka kobiecego. Dzięki temu każdy noworodek, który przejściowo nie może być karmiony mlekiem własnej matki, ma szansę być karmiony mlekiem kobiecym.

Mleko ludzkie posiada niezastąpione unikalne właściwości odżywcze, immunologiczne, troficzne oraz stymulujące wzrastanie i rozwój dziecka. Korzyści karmienia mlekiem kobiecym są widoczne przede wszystkim w okresie noworodkowym, ale rozciągają się też na całe życie człowieka. Klinika prowadzi badania naukowe nad dalszymi korzyściami wyłącznego karmienia naturalnego.

Mleko pozyskiwane jest od zdrowych i prowadzących właściwy tryb życia Honorowych Dawczyń. Jest ono w standaryzowanych warunkach pobierane, przechowywane, przetwarzane oraz podawane potrzebującym pacjentom. Grupą noworodków najbardziej potrzebującą, są ciężko chore noworodki na intensywnej terapii. W związku z niezwykle przyjaznym przyjęciem idei banku mleka zarówno przez Dawczynie, jak i Pacjentów Szpitala, wszystkie noworodki potrzebujące dokarmiania, po wyrażeniu takiego życzenia przez Rodzica, są beneficjentami tego pokarmu.


Szkoła dla Rodziców "Nasze spotkania"

W listopadzie 2016r. rozpoczynamy w Naszym Szpitalu spotkania Zespołu Kliniki Neonatologii z Rodzicami noworodków urodzonych przedwcześnie. Serdecznie zapraszamy na nie Rodziców Naszych Pacjentów. Pierwsze spotkanie odbędzie się 9 listopada 2016r. o godz.13 w Pokoju Laktacyjnym (na parterze, obok Poradni Neonatologicznej). Godzinne spotkania będą powtarzane cyklicznie w każdą środę.

Celem zajęć jest zapoznanie Rodziców z problemami dotyczącymi zdrowia noworodków urodzonych przedwcześnie, pobytu Dzieci i Rodziców w Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka oraz dalszej opieki nad ich Dzieckiem po wypisie ze Szpitala.


Plan zajęć Szkoły dla Rodziców

Aktualności

Konferencja Neonatologiczna w Augustowie

W dniach 19-20 kwietnia 2018 w Augustowie odbyła się coroczna ogólnopolska organizowana przez nasz Zespół konferencja neonatologiczna. Naszymi Gośćmi było ponad 140 lekarzy z całego kraju. Przez dwa dni podczas warsztatów i wykładów omawialiśmy wiele ważnych, trudnych i kontrowersyjnych tematów naszej codziennej pracy. Dzięki dużej różnorodności poruszanych zagadnień, dyskusje, spotkania i wymiana wiedzy były bardzo ożywione. Po wielkim zainteresowaniu już dziś wiemy, że za rok wśród tematów wykładowych muszą się znaleźć sprawy prawnicze, warsztaty ultrasonograficzne i zagadnienia z kręgu intensywnej terapii noworodka.

Już dziś zapraszamy lekarzy, pielęgniarki i położne do Augustowa za rok, kolejna konferencja odbędzie się w kwietniu 2019 roku.
Czekamy na propozycje doniesień zjazdowych z całej Polski!
Serdecznie zapraszamy!Światowy Dzień Wcześniaka 2017

W dniu 17 listopada 2016r., już tradycyjnie, z okazji Światowego Dnia Wcześniaka gościliśmy w naszej Klinice byłych Pacjentów wraz z Rodzicami. Bardzo wszystkim dziękujemy za przybycie! To dla nas niesamowicie ważne i miłe. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Zdjęcia Światowy Dzień Wcześniaka 2017
Wiosenne Spotkania Neonatologiczne 2017

W dniach 20-21 kwietnia, jak co roku, odbyły się organizowane przez naszą Klinikę Wiosenne Spotkania Neonatologiczne. Przez wiele lat były one organizowane na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, w Goniądzu. W roku 2017, kontynuując zamiłowanie do pięknej natury, zaprosiliśmy polskich neonatologów do Obszaru Chronionego Krajobrazu "Puszcza i Jeziora Augustowskie" do Hotelu „Warszawa” w Augustowie.

Program naukowy konferencji obejmował wykłady o zróżnicowanej tematyce aktualnych trendów w światowej neonatologii (prof. Ewa Helwich, ze zjazdu Hot Topics in Neonatology w Waszygtonie), wpływu znieczulenia na stan płodu i noworodka (prof. Andrzej Piotrowski), roli i pozycji ojca na sali porodowej (prof. Grzegorz Jakiel). Wiele uwagi poświęciliśmy problemom żywienia i karmienia wcześniaków (prof. Iwona Maroszyńska, prof. Barbara Kowalewska Kantecka, prof. Marek Szczepański). Z wielkim zainteresowaniem spotkała się sesja z zakresu intensywnej terapii noworodka, w której wykłady wygłosili prof. Janusz Swietliński (postępowanie z noworodkiem po PPROM), dr med. Wojciech Walas (trudna intubacja), prof. Jerzy Szczapa (nowy tryb nieinwazyjnego wsparcia oddechowego HFNC) oraz dr med. Maria Wilińska (czynniki ryzyka niepowodzenia nCPAP i wyniki leczenia wcześniaków w OION w zależności od typu wsparcia oddechowego). Konferencję zakończyła sesja o szczepieniach ochronnych, w tym kobiet ciężarnych (dr med. Ewa Idziakowska), problemie krztuśca oraz czynnikach ryzyka wystąpienia NOP u wcześniaków. Konferencja była okazją do zaprezentowania wyników niektórych projektów naukowych realizowanych przez nasz zespół (lek. Magdalena Zarlenga, lek. Maria Kostro, lek. Małgorzata Warakomska).

Z wielkim powodzeniem przeprowadziliśmy cykl warsztatów – resuscytacji, opieki neurorozwojowej, organizacji oddziału intensywnej terapii przyjaznego dziecku, matce i ojcu, ponadto wyboru optymalnego wsparcia oddechowego u noworodków z RDS, optymalizacji podaży surfaktantu (met. INSURE i LISA) oraz z zakresu szczepień ochronnych wcześniaków w oddziale opieki ciągłej.

Konferencja zgromadziła rekordową liczbę 160 uczestników. Była okazją do zdobycia wiedzy, wymiany doświadczeń i koleżeńskiej integracji w otoczeniu wspaniałej wiosennej przyrody, w przededniu wakacyjnych wojaży w tym urokliwym regionie Polski.

Załączamy wybrane zdjęcia fotograficzne konferencji. Cały program naukowy zawarty jest na stronie: www.biebrzanskie-spotkania.pl

Wiosenne Spotkania Neonatologiczne 2017
Światowy Dzień Wcześniaka 2016

W dniu 17 listopada 2016r., z okazji Światowego Dnia Wcześniaka, mieliśmy przyjemność gościć w naszej Klinice naszych byłych Pacjentów z Rodzicami. Bardzo dziękujemy za przybycie, takie spotkania są dla nas bardzo cenne. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.

Zdjęcia Światowy Dzień Wcześniaka 2016

Oddział Kliniczny Neurologii i Epileptologii

Kierownik ds. Pielęgniarek
mgr Elżbieta Skanderowicz
telefon:  (22) 58-41-129
Kierownik
prof. dr hab. n.med. Urszula Fiszer

Kontakt                                                                         

e-mail:kl.neurologii@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 62-94-349, (22) 58-41-128

Klinika Neurologii i Epileptologii CMKP udziela świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób neurologicznych:
 • Diagnostyka i leczenie:
  • chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego (Oddział Udarowy - w tym Sala intensywnego nadzoru udaru mózgu - 4 łóżka) prowadzone jest leczenie trombolityczne we wczesnym okresie udaru niedokrwiennego;
  • padaczki, a szczególnie padaczki lekoopornej i padaczki u kobiet ciężarnych;
  • chorób układu pozapiramidowego;
  • chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego.
 • Pracownie diagnostyczne
  • Pracownia EEG,
  • Pracownia Wideometrii,
  • Gabinet Badań Diagnostycznych Układu Krążenia.
 • Poradnia Konsultacyjna
  • Poradnia Padaczki,
  • Poradnia Parkinsonizmu i Chorób Układu Pozapiramidowego,
  • Poradnia Neurologiczna.
 • Inne formy działalności
  • Realizacja prac badawczych w ramach programów własnych i statutowych CMKP i MNiSW.
  • Prowadzenie prób klinicznych nowych leków.
  • Szkolenia specjalizacyjne z zakresu neurologii.
  • Indywidualne szkolenia z zakresu neurologii dla innych specjalności lekarskich, m.in. medycyna rodzinna, choroby wewnętrzne, psychiatria.

Plan pracy lekarzy w Poradni Konsultacyjnej Neurologii i Epileptologii


Oddział Kliniczny Okulistyki

Ordynator
dr hab. n.med. Iwona Grabska-Liberek
Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Okulistyki
Kierownik ds. Pielęgniarek
Beata Zakrzewska
 
Pielęgniarka koordynująca bloku operacyjnego
Eliza Pieczka

Kontakt

e-mail:kl.okulistyki@szpital-orlowskiego.pl
telefon/faks:(22) 58-41-185

Główne kierunki działalności Kliniki:
 • Pełna diagnostyka i leczenie operacyjne jaskry.
 • Pełna diagnostyka i leczenie operacyjne zaćmy.
 • Diagnostyka i leczenie schorzeń siatkówki.
 • Retinopatia cukrzycowa, diagnostyka i leczenie laserowe.
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń naczyniowych w oku.
Pracownie diagnostyczne:
 • Pracownia laserowej diagnostyki jaskry (badania OCT, RTA),
 • Pracownia perymetrii komputerowej (OCTOPUS, MEDMONT),
 • Pracownia angiografii fluoresceinowej i indocjaninowej (HRA),
 • Pracownia terapii laserowej (lasery do przedniego i tylnego odcinka oka - Nd.YAG, Argon),
 • Pracownia USG oka.
Zakres badań diagnostycznych:
 • rutynowe badania diagnostyczne;
 • badanie pola widzenia metodą tradycyjną i komputerową;
 • badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą aplanacyjną i bezdotykową (PASCAL);
 • laserowa tomografia oka;
 • optyczna koherentna tomografia;
 • laserowa ocena grubości siatkówki (RTA);
 • badanie obwodu siatkówki metodą bezpośrednią i pośrednią;
 • gonioskopia;
 • ultrabiomikroskopia przedniego odcinka (UBM);
 • ultrosonografia gałki ocznej (USG) w tym także metodą immersyjną;
 • zdjęcia przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej.
Leczenie operacyjne i laserowe - najnowsze metody:
 • operacje zaćmy metodą facoemulsyfikacji z wszczepem soczewki zwijalnej;
 • operacje trójproceduralne (zaćma, wszczep sztucznej soczewki, operacja przeciwjaskrowa);
 • operacje przeciwjaskrowe;
 • operacje odwarstwienia siatkówki, witrektomia;
 • operacje plastyczne powiek (odwinięcie, podwinięcie, kępki żółte, nowotwory);
 • zabiegi plastyczne aparatu ochronnego oka (skrzydliki, brodawczaki, gradówki, podwinięcia powiek);
 • iniekcje doszklistkowe z antyVEGF;
 • ambulatoryjne leczenie jaskry przy pomocy Nd:YAG, retinopatii cukrzycowej przy pomocy lasera argonowego, kapsulotomia laserowa (Nd:YAG), terapia fotodynamiczna (PDT) w degeneracjach plamki żółtej.
Poradnie Specjalistyczne:
 • Poradnia Konsultacyjna - pełna diagnostyka i leczenie schorzeń narządu wzroku;
 • Poradnia Jaskrowa;
 • Poradnia Retinopatii Cukrzycowej;
 • Poradnia Leczenia Schorzeń Siatkówki;
 • Poradnia Leczenia Schorzeń Plamki Żółtej.

Zapisy do Poradni Plamki Żółtej, Schorzeń Siatkówki
telefon(22) 58-41-185 poniedziałki i piątki w godz. 12:00-14:00.

UWAGA! Od 1 stycznia 2015 roku do okulisty wymagane jest skierowanie!
Inne formy działalności:
 • Kształcenie podyplomowe lekarzy jako Klinika CMKP, lekarzy rodzinnych, lekarzy specjalizujących się.
 • Badania naukowe (granty KBN i prace statutowe CMKP).
 • Udział w sympozjach naukowych w kraju i za granicą.
 • Publikacje prac naukowych w renomowanych czasopismach.
Operacja zaćmy - informacja dla pacjenta

Operacja, na którą Pan/Pani zgłasza się do Kliniki Okulistyki CMKP, polega na usunięciu z oka zmętniałej soczewki, a następnie wstawieniu w jej miejsce implantu soczewki sztucznej.

Po operacji, pacjenci na ogół wypisywani są do domu jeszcze tego samego dnia wieczorem, a w szczególnych przypadkach – w dniu następnym. Decyzja o terminie wypisu należy do lekarza dyżurnego Kliniki.

Po operacji pacjent przychodzi na kontrolę do Punktu Konsultacyjnego Kliniki gabinet nr 8 w Przychodni, blok C) – termin i godzina wizyty uwidocznione są na karcie wypisowej, podobnie, jak dawkowanie przepisanych leków. Proszę przestrzegać zaleconej częstotliwości ich przyjmowania.

W okresie miesiąca po operacji należy unikać wysiłku fizycznego, dźwigania przedmiotów o wadze powyżej 1kg i czynności wykonywanych z pochylaniem głowy do dołu. Nie wolno trzeć operowanego oka oraz spać na tym boku.

Plan pracy lekarzy w Poradni Okulistyczej


Oddział Kliniczny Urologii

Kierownik Oddziału
dr  hab. n.med. Jakub Dobruch
Kierownik ds. Pielęgniarek
Małgorzata Kopeć

Kontakt
e-mail:kl.urologii@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 62-17-178, (22) 58-41-142

Personel lekarski:
dr n.med. Tomasz Bużański, specjalista urolog
dr n.med. Maciej Zbrzeźniak, specjalista urolog, FEBU
dr Jacek Kuczera, specjalista urolog
dr Michał Skrzypczyk, specjalista urolog, FEBU
lek. med. Przemysław Przybyłowicz
oraz 5 lekarzy rezydentów.

Podstawowe kierunki działalności:
 • Diagnostyka raka pęcherza moczowego (cytologia osadu moczu, USG, cystoskopia, tomografia komputerowa);
 • Leczenie raka pęcherza moczowego – przezcewkowa elektroresekcja guza pęcherza moczowego/TURBT (400 zabiegów rocznie);
 • Leczenie uzupełniające nienaciekającego błony mięśniowej raka pęcherza moczowego dużego ryzyka - immunoterapia dopęcherzowa (wlewki BCG - 420 procedur rocznie);
 • Leczenie naciekającego błonę mięśniową raka pęcherza moczowego – radykalne wycięcie pęcherza moczowego (26 operacji rocznie). Klinika współpracuje z Kliniką Onkologii, gdzie chorzy są poddawani chemioterapii systemowej;
 • Ambulatoryjne kontrole chorych z rakiem pęcherza moczowego;
 • Leczenie raka nerki; wycięcie guza (NSS – 40 operacji rocznie), nefrektomia radykalna (15 operacji rocznie);
 • Diagnostyka raka stercza/prostaty (150 biopsji rocznie);
 • Leczenie raka stercza; laparoskopowa prostatektomia radykalna (10 operacji rocznie), otwarta prostatektomia radykalna (6 operacji rocznie);
 • Operacyjne leczenie łagodnego rozrostu stercza (prostaty); przezcewkowa elektroresekcja stercza / TURP (170 zabiegów rocznie), operacyjne wyłuszczenie gruczolaka /adenomektomia (10 zabiegów rocznie);
 • Leczenie kamicy moczowej; usunięcie złogu z moczowodu/URSL (70 procedur rocznie), małoinwazyjne usunięcie złogu z nerki /PCNL (35 procedur rocznie);
 • Diagnostyka nietrzymania moczu – badania urodynamiczne (600 rocznie);
 • Leczenie nietrzymania moczu u kobiet – wszczepienie taśmy podcewkowej /IVS (42 operacje rocznie);
 • Leczenie nietrzymania moczu u mężczyzn – wczepienie sztucznego zwieracza cewki moczowej (10 procedur rocznie);
 • Operacje cewki moczowej z użyciem błony śluzowej policzka, ponowne zespolenia pęcherzowo-cewkowe i inne operacje cewki moczowej (15 zabiegów rocznie);
 • Pozostałe zabiegi: laparoskopowa plastyka połączenia miedniczkowo-moczowodowego, laparoskopowa fenestracja torbieli nerki, operacje żylaków powrózka nasiennego, operacje wodniaków jądra i inne.

Punkt Konsultacyjny
Chorzy ze skierowaniem do szpitala na planowe leczenie operacyjne są konsultowani w gabinecie nr 25 poradni, w czwartek w godzinach 10:30-12:00.

Poradnia Urologiczna
Zapisy na konsultacje urologiczne przyjmowane są w rejestracji poradni po przedstawieniu skierowania od lekarza POZ/rodzinnego. Zapisy na cystoskopie, biopsje gruczołu krokowego, badanie urodynamiczne przyjmowane są w rejestracji poradni po przedstawieniu skierowania od lekarza urologa.

Plan pracy lekarzy w Poradni Urologii


Oddział Kliniczny Żywienia i Chirurgii

Kierownik
dr hab. n.med. Jacek Sobocki
Zastępca Kierownika
lek. Mohammad Omidi
Kierownik ds. Pielęgniarek
Maria Plewka

Kontakt
e-mail: kl.chir.zywienia@szpital-orlowskiego.pl
telefon: (22) 62-27-618, (22) 58-41-177, (22) 58-41-320

karta zgłoszenia pacjenta

( w celu wpisania danych do dokumentu PDF można posłużyć się jednym z darmowych narzędzi: Foxit Reader lub PDF-XChange Viewer )Na terenie kliniki prowadzone jest kompleksowe leczenie żywieniowe, metaboliczne i operacyjne chorych:
 • z zespołem krótkiego jelita;
 • z zespołem wielopoziomowej niedrożności podlegającej leczeniu operacyjnemu;
 • z innymi powikłaniami pooperacyjnymi;
 • z zaburzeniami wchłaniania;
 • z zespołem krańcowego wyniszczenia.

W ramach Oddziału funkcjonuje Poradnia dla chorych żywionych pozajelitowo i dojelitowo w warunkach domowych.
Kierownik Poradni: dr Krystyna Majewska.


Zakład Chirurgii Plastycznej Endoskpowej

Kierownik
dr hab. n.med. Bartłomiej Noszczyk
Pielęgniarka Koordynująca
mgr Krystyna Lach

Kontakt
e-mail:endoskopia@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-346

Zakład zajmuje się wdrażaniem nowoczesnych technologii medycznych w chirurgii plastycznej. Nasze zainteresowania dotyczą zwłaszcza technik minimalnie inwazyjnych. Ich stosowanie w chirurgii wiąże się zazwyczaj nie tylko z korzystnym wynikiem, ale i szybszym powrotem do zdrowia.
Poniżej przedstawiamy kilka najczęściej wykonywanych plastycznych operacji endoskopowych.

Podstawowe kierunki działalności:
 • Zespół kanału nadgarstka;
 • Zespół rowka nerwu łokciowego;
 • Zespół kanału Guyona;
 • Plastyka korekcyjna nosa;
 • Plastyka korekcyjna przegrody;
 • Profilaktyka znamion barwnikowych.

Plan pracy lekarzy w Poradni Chirurgii Plastycznej (ZAKŁADU CHIRURGII PLASTYCZNEJ ENDOSKOPOWEJ)


Zakład Endoskopii i Diagnostyki Czynnościowej Przewodu Pokarmowego

Kierownik Pielęgniarka Koordynująca
lek.med. Hubert Cabaj            mgr Magdalena Bałecka


 

Kontakt
e-mail:zakladendoskopii@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-241
Wszystkie zabiegi wykonujemy w ramach kontraktu z NFZ

Warunkiem wykonywania badań w naszym zakładzie jest posiadanie właściwego skierowania!
Warunkiem wykonania kolonoskopii w znieczuleniu ogólnym jest skierowanie do szpitala do Kliniki Chirurgii Ogólnej - Zakład Endoskopii.

Sekretariat w dniu 10.10.-26.10.2018 jest nieczynny (Urlop). Przepraszamy.

 Sekretariat czynny pon-pt w godzinach 8.00-14.00.


Zapisy  na badania i zabiegi endoskopowe odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-14.00.

Rejestracja na badania i zabiegi w dniu badania: pon-pt. w godzinach 8.00-11.30.
 
Wydawanie skierowań na badania przed zabiegami: pon-pt. w godzinach 8.00-10.00.

Wydawanie wyników badań histopatologicznych: pon-pt w godzinach 8.00-14.00.

PRZERWA 11.30-12.00

Poza godzinami pracy sekretariatu przyjmowani będą tylko pacjenci z wyznaczonym terminem badania na dzień bieżący! 

Zakres działalności:
 • gastroskopia;
 • kolonoskopia w znieczuleniu - bez dodatkowej opłaty za znieczulenie;
 • rozszerzanie przełyku;
 • polipektomia żołądka i jelita grubego;
 • PEG - przezskórna endoskopowa gastrostomia.

Pliki do pobrania:
ŚWIADOMA ZGODA NA ZNIECZULENIE
ŚWIADOMA ZGODA NA GASTROSKOPIĘ
ŚWIADOMA ZGODA NA KOLONOSKOPIĘ
PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII


Zakład Fizykoterapii i Rehabilitacji

Kierownik
lek. med. Katarzyna Paczek

Kontakt
e-mail:zakl.fizykoterapii@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-193

Zakład prowadzi działalność w zakresie kinezyterapii i fizykoterapii dla pacjentów hospitalizowanych w szpitalu.

W ramach kontraktu z NFZ leczymy schorzenia narządu ruchu (choroby zwyrodnieniowe, przebyte urazy i złamania), schorzenia neurologiczne (przebyte udary, porażenia nerwów obwodowych, niedowłady, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane) itp.

Doświadczeni terapeuci posiadający certyfikaty na współczesne metody leczenia, m. in.: terapia manualna, PNF. Oferują wysoki poziom i pełny zakres usług.

W ramach Zakładu Fizykoterapii i Rehabilitacji funkcjonują następujące komórki:
 • Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna
 • Fizjoterapeutyczne zabiegi ambulatoryjne
 • Rehabilitacja w Ośrodku Dziennym

Istnieje możliwość korzystania z zabiegów odpłatnych w pełnym zakresie dla pacjentów bez skierowania.

Zapisy na wizyty zlecone przez lekarzy naszego Szpitala, lekarza naszej Przychodni Specjalistycznej, jak również badania komercyjne pod numerem telefonu (22) 58 41 193 w godzinach 8.00-15.00


Zakład Seksuologii, Psychiatrii i Psychoterapii

Kierownik
dr n.med. Christian Imieliński

Kontakt
e-mail:poradnia.nerwic@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-335 Na terenie Zakładu funkcjonuje:
 • Poradnia Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego

W Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Seksuologicznej i Patologii Więzi Międzyludzkich przyjmujemy wyłącznie osoby pełnoletnie.

Do psychologa oraz do lekarza seksuologa wymagane jest skierowanie.

W ramach Poradni Zdrowia Psychicznego prowadzimy konsultacje psychiatryczne oraz psychologiczne dla osób doświadczających zaburzeń i problemów emocjonalnych. Przyjmujemy osoby cierpiące na:
 • zaburzenia lękowe – fobie, stany lęku, niepokoju, ataki paniki;
 • nerwice;
 • zaburzenia nastroju – depresje, stany przygnębienia i nadmiernego smutku, utrata energii, spadek koncentracji i uwagi; niskie poczucie własnej wartości i mała wiara w siebie, nadmierne poczucie winy;
 • zaburzenia adaptacyjne – dezadaptacyjna reakcja na nagły lub przewlekły stres; trudności w funkcjonowaniu społecznym, trudności związane z rozwodem, śmiercią bliskiej osoby;
 • zaburzenia psychosomatyczne;
 • zaburzenia więzi partnerskich i/lub rodzinnych oraz trudności w relacjach z bliskimi ludźmi;
 • zaburzenia współżycia seksualnego.

Zapraszamy osoby cierpiące na trudności w funkcjonowaniu osobistym, partnerskim, rodzinnym i zawodowym. Pacjenci są kwalifikowani na psychoterapię indywidualną po odbyciu konsultacji psychologicznej.

W ramach Poradni Seksuologicznej i Patologii Więzi Międzyludzkich prowadzimy diagnostykę i leczenie wszelkich zaburzeń seksuologicznych. Lekarze seksuolodzy oferują pomoc osobom cierpiącym na:
 • dysfunkcje seksualne – brak lub utrata potrzeb seksualnych, awersja seksualna i brak przyjemności seksualnej, zaburzenia orgazmu, przedwczesny wytrysk;
 • zaburzenia erekcji;
 • zaburzenia identyfikacji płciowej;
 • zaburzenia preferencji seksualnych.

(22) 62-27-618, (22) 58-41-177, (22) 58-41-320
(22) 62-27-618, (22) 58-41-177, (22) 58-41-320
Powered by