Oddziały Szpitalne


Izba Przyjęć

Kierownik

Dr. Adam Płóciennik

Kierownik ds. Pielęgniarek

                        mgr EWA RATYŃSKA - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Kontakt
e-mail:izba.przyjec@szpital-orlowskiego.pl
Kierownik Izby Przyjęć:(22) 58-41-219
mgr Ewa Ratyńska: (22) 58-41-150
Pielęgniarka Dyżurna:(22) 58-41-224, (22) 58-41-271

Unowocześniona i wyposażona w najnowszą aparaturę medyczną Izba Przyjęć jest miejscem pierwszego kontaktu pacjentów ze szpitalem. Naszym pacjentom zapewniamy pierwszą pomoc zgodnie z obowiązującymi standardami, komfort i poczucie bezpieczeństwa.

Dyżur w Izbie Przyjęć pełnią doświadczeni lekarze o wysokich kwalifikacjach. Są to: chirurg, internista, anestezjolog oraz lekarz medycyny rodzinnej. Zatrudnione u nas pielęgniarki prezentują wysoki poziom umiejętności fachowych oraz ciepły i pełen współczucia stosunek do chorych.

W Izbie Przyjęć znajdują się:
 • recepcja
 • poczekalnia
 • 3 pokoje lekarskie
 • pokój zabiegowy
 • sala reanimacyjna

Personel Izby Przyjęć udziela doraźnych świadczeń medycznych pacjentom w stanach zagrożenia życia lub zdrowia. W razie wskazań do hospitalizacji pacjenci przyjmowani są do klinik naszego szpitala. W razie braku miejsc pacjenci przewożeni są do innych placówek ochrony zdrowia. Pozostali pacjenci po uzyskaniu świadczenia medycznego otrzymują pisemne zalecenia odnośnie dalszego postępowania. Pozostali po wykonaniu badań diagnostycznych i udzieleniu porad, zostają skierowani do dalszego leczenia ambulatoryjnego.


Centralny Blok Operacyjny

Kierownik
Dr n. med. Artur Binda

p.o. Pielęgniarki Koordynującej
mgr Elżbieta Kowalczyk - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
Kierownik ds. Pielęgniarek
Elżbieta Jaroszek

Kontakt
e-mail:cbo@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-145

Zakres działalności:

Wyposażenie sal operacyjnych zależne jest od ich przeznaczenia:
 • dwie sale endourologiczne
 • dwie sale przeznaczone do chirurgii laparoskopowej
 • sala z ramieniem RTG
 • dysponujemy nożem harmonicznym i systemem do zamykania naczyń liga-sure
Zakres wykonywanych operacji:
 • operacje "otwarte" z zakresu chirurgii, urologii i ginekologii w tym zabiegi onkologiczne;
 • operacje laparoskopowe chirurgiczne: przepukliny pachwinowe, przepukliny rozworu przełykowego, achalazja, choroba refluksowa przełyku, torakoskopowa splanchnicektomia, cholecystektomia, resekcja jelita grubego i odbytnicy, appendektomia;
 • operacje endourologiczne z zakresu urologii w tym PCNL, URS, TURP, TURT i inne;
 • wszczepianie cewników do żywienia pozajelitowego;
 • zabiegi w zakresie leczenia bólu.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAiIT)

Kierownik:
dr n. med. Elżbieta Nowacka

Kontakt
e-mail:kl.anestezjologii@szpital-orlowskiego.pl
Sekretariat Oddziału - telefon:(22) 58-41-220
Pokój lekarski: (22) 58-41-122

 

Zastępca Kierownika:
dr n. med. Urszula Zielińska-Borkowska
Kierownik Oddziału Intensywnej Terapii
Konsultant Wojewódzki w zakresie Intensywnej Terapii

Kontakt
e-mail:oit@szpital-orlowskiego.pl
Pokój lekarski: (22) 58-41-331
Oddział: (22) 58-41-157

 

Kierownik ds. Pielęgniarek OAiIT
mgr Anna Zdun, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
telefon: (22) 58-41-388

 

Pielęgniarka Koordynująca Oddziału
mgr. Marzena Ulrych
telefon: (22) 58-41-149

 

GODZINY ODWIEDZIN W OIT

Z powodu pandemii COVID-19 wizyty w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii zostały wstrzymane do odwołania. O możliwości odwiedzania chorych zostanie podany osobny komunikat. Odwiedziny są możliwe u chorych w stanie krytycznym i tylko po uzgodnieniu z kierownikiem Oddziału. Informacje telefoniczne na temat stanu zdrowia podawane są tylko osobie upoważnionej przez chorego.

 

W okresie bez pandemii odwiedziny są możliwe codziennie w godz. 16.00-18. Nie udziela się informacji telefonicznie. Informacji o stanie bieżącym udziela lekarz dyżurny, Informacji co do planu leczenia, rokowania i dalszego postępowania udziela kierownik OIT w godz. 14.00-15.00, codziennie (z wyjątkiem czwartków).

 

W skład Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wchodzą:

 • Oddział Anestezjologii;
 • Oddział Intensywnej Terapii,

Do głównych zadań Oddziału w zakresie Anestezjologii należy:

 • przygotowanie i prowadzenie znieczulenia w trakcie zabiegów operacyjnych,
 • udzielanie pomocy medycznej na terenie innych komórek organizacyjnych Szpitala w sytuacji zagrożenia życia.

W Oddziale działa Poradnia Konsultacyjna Anestezjologiczna i Pracownia Bronchoskopii.

Do głównych zadań Oddziału w zakresie Intensywnej Terapii należy:

 • leczenie pacjentów, u których wystąpiło bezpośrednie zagrożenie życia. Oddział zajmuje się leczeniem chorych z ostrą niewydolnością oddechową, niewydolnością krążenia, z rozpoznaną sepsą i we wstrząsie septycznym, chorych z ostrym zapaleniem trzustki, zapaleniem otrzewnej oraz z ostrą niewydolnością nerek.

Oddział liczy 6 stanowisk. Opiekę pielęgniarską zapewnia zespół liczący 26 pielęgniarek posiadających niezbędne kwalifikacje do opieki nad krytycznie chorymi.

 

W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii pracuje 22 lekarzy specjalistów z anestezjologii i intensywnej terapii oraz 23 lekarzy rezydentów w trakcie specjalizacji. Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii. Ponadto prowadzi staże z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz specjalizacji, w których staż z intensywnej terapii jest wymagany. W Oddziale zatrudnionych jest 24 pielęgniarek sprawujących opiekę podczas znieczulenia.

 

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, której kierownikiem jest prof. CMKP dr hab. Małgorzata Malec-Milewska, prowadzi kursy specjalizacyjne i doskonalące. Ponadto bierze udział w programach badawczych i naukowych w ramach zadań statutowych CMKP z grantów KBN.


Oddział Kliniczny Diagnostyki i Leczenia Bólu

Kierownik

Prof. CMKP dr hab. Małgorzata Malec-Milewska

 

Do głównych zadań Oddziału Klinicznego należy leczenie bólu przewlekłego nowotworowego, neuropatycznego, pourazowego, funkcjonalnego oraz bólu związanego z chorobami narządu ruchu. Ponadto Oddział prowadzi staże w zakresie leczenia bólu przewlekłego dla lekarzy w specjalnościach, w których taki staż jest wymagany.

W ramach Oddziału funkcjonuje Poradnia Leczenia Bólu.

Kontakt

e-mail:kl.anestezjologii@szpital-orlowskiego.pl

Sekretariat Oddziału: (22) 58-41-220

Poradnia Leczenia Bólu: (22) 58-41-206
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Bariatrycznej

Kierownik
 Prof. dr hab. n.med. Wiesław Tarnowski
Zastępca Kierownika
lek. med. Adam Ciesielski
Kierownik ds. Pielęgniarek
Zofia Osińska

Kontakt
e-mail:kl.chirurgii.ogolnej@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 62-17-173, (22) 58-41-130
faks:(22) 58-41-349
pokój lekarski:(22) 58-41-344

W Oddziale prowadzone jest leczenie wszystkich podstawowych chorób z zakresu chirurgii tzw. miękkiej.

KLINIKA SPECJALIZUJE SIĘ W CHIRURGII MINIMALNIE INWAZYJNEJ

Wykonujemy operacje laparoskopowe w leczeniu następujących chorób:
 • chirurgiczne leczenie otyłości i zespołu metabolicznego;
 • choroba refluksowa przełyku;
 • nieswoiste choroby zapalne jelit - choroba Leśniowskiego Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego;
 • operacje przepukliny rozworu przełykowego przepony - laparoskopowa fundoplikacja;
 • achalazja wpustu- laparoskopowa operacja metodą Hellera;
 • operacje przepukliny pachwinowej - metodą przed otrzewnową;
 • operacje jelita grubego w chorobach łagodnych i nowotworowych- laparoskopowa resekcja jelita grubego, laparoskopowa resekcja odbytnicy;
 • przewlekłe zapalenie trzustki, rak trzustki- obustronna torakoskopowa splanchnicektomia.
 • nowotwory żołądka – GIST
 • Inne choroby leczone chirurgicznie:
  • choroby proktologiczne – hemoroidy, przetoki
  • choroby tarczycy
  • choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych
  • nowotwory żołądka
Inne formy działalności:
 • W Oddziale realizowane są liczne prace badawcze w ramach programów badawczych CMKP, a także próby kliniczne nowych leków i procedur.
 • Organizowane są szkolenia dla lekarzy specjalizujących się z zakresu chirurgii ogólnej, gastroenterologicznej i chorób tarczycy.
 • Prowadzone są szkolenia z podstaw chirurgii dla lekarzy zdobywających specjalizację z medycyny rodzinnej, urologii, ginekologii, geriatrii.
Indywidualny kurs chirurgii laparoskopowej

Zapraszamy do wzięcia udziału w indywidualnym 5-dniowym kursie chirurgii laparoskopowej. Kurs ten został uznany przez Konsultanta Krajowego ds. chirurgii ogólnej jako ponadobowiązkowy doskonalący. Kurs adresowany jest zarówno do osób w trakcie specjalizacji jak i chirurgów pragnących doskonalić i poszerzać swoją technikę laparoskopową. W trakcie kursu zostaną przekazane Państwu praktyczne uwagi dotyczące laparoskopii oraz niezbędna wiedza teoretyczna dotycząca zabiegów wykonywanych w naszej Klinice. W trakcie kursu zapewniamy dostęp do trenażerów oraz możliwość asystowania do zabiegów laparoskopowych m.in. przepuklin rozworu przełykowego przepony, achalazji, kurczu wpustu, przepuklin pachwinowych i pooperacyjnych, zmian patologicznych jelita grubego, w stanach ostrego brzucha oraz diagnostycznych.

W celu ustalenia terminu szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny z dr n.med. Aleksandrem Grous.
telefon: (22) 58-41-136
e-mail:agrous@poczta.wp.pl

Ramowy program części praktycznej dostępny jest na stronie www.wideochirurgia.pl
Kurs jest bezpłatny.


Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej

Kierownik
Prof. CMKP dr hab. n.med. Bartłomiej Noszczyk
Kierownik ds. Pielęgniarek
Beata Michalska
Pielęgniarka koordynująca bloku operacyjnego
Krystyna Lach

Kontakt
e-mail:kl.chir.plastycznej@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-191
faks:(22) 62-96-969

Jedyny na Mazowszu unikalny oddział zajmujący się kompleksowo chirurgią plastyczną i rekonstrukcyjną, mikrochirurgią ręki.

Podstawowe kierunki działalności:
 • Chirurgiczne leczenie wad rozwojowych, (rozszczepy wargi, wyrostka zębodołowego, podniebienia, połowiczne zaniki twarzy, niedorozwój małżowin usznych, wrodzone opadanie powiek, zmiany naczyniowe, rozległe znamiona barwnikowe).
 • Leczenie oparzeń (nekretomie, auto i allotransplantacje skóry).
 • Chirurgiczne leczenie nowotworów (rekonstrukcja z zastosowaniem płatów wyspowych, skórno-mięśniowych i wolnych płatów tkankowych).
 • Chirurgiczne leczenia zniekształceń pourazowych i pochorobowych (korekcja, rekonstrukcja, leczenie odleżyn, owrzodzeń troficznych, leczenie pooparzeniowych przykurczów bliznowatych).
 • Mikrochirurgia (replantacja i rewaskularyzacja, transplantacja, przenoszenie wolnych płatów tkankowych).
 • Chirurgia ręki (urazy połączone z utratą tkanek, rekonstrukcje nerwów, ścięgien, zespoły uciskowe nerwów, operacje zastępcze ścięgien ręki i przedramienia), wady rozwojowe.

W ramach oddziału działa Poradnia Chirurgii Plastycznej, zapisy na wizytę pod numerem telefonu:
telefon:(22) 58-41-327 w godz. 9:00-13:00.


Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa

Kierownik Oddziału
Prof. CMKP dr hab. n.med. Grzegorz  Panek
 
Położna Koordynująca pionu położniczego
mgr Małgorzata Gadomska - specjalista położna
w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego
Kierownik ds. położnych i personelu pomocniczego
Dorota Kos
specjalista pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego
 
Położna Koordynująca Bloku Operacyjnego
mgr Aldona Prekiel - specjalista położna
w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego

Kontakt
e-mail:kl.ginekologii@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-160, (22) 58-41-249

Podstawowymi kierunkami działalności Kliniki są:
 • Diagnostyka prenatalna
  • Diagnostyka USG wad rozwojowych;
  • Biopsja kosmówki, amniopunkcja, punkcja naczyń płodowych;
  • Inwazyjna diagnostyka konfliktu serologicznego.
 • Terapia prenatalna
  • Terapia wewnątrzmaciczna konfliktu serologicznego;
  • Terapia wybranych postaci wad rozwojowych płodu - wad układu moczowego, wielowodzia, małowodzia, niewydolności krążenia u płodu.
 • Zaawansowane mini inwazyjne leczenie operacyjne:
  • Operacje laparoskopowe w schorzeniach macicy i przydatków;
  • Operacje laparoskopowe endometriozy przestrzeni odbytniczo - pochwowej.
 • Patologia ciąży (padaczka, choroby tarczycy, nadnerczy, przysadki);
 • Leczenie niepłodności.
Pracownie diagnostyczne:
 • Pracownia USG,
 • Poradnia konsultacyjna,
 • Pracownia USG diagnostyki prenatalnej.
Zakres badań diagnostycznych i operacyjnych:
 • Diagnostyka ultrasonograficzna - konsultacje, diagnostyka dopplerowska;
 • Diagnostyka cytologiczna szyjki macicy;
 • Laparoskopia diagnostyczna i operacyjna, histeroskopia;
 • Operacje drogą pochwową - pełen zakres;
 • operacje brzuszne - pełen zakres;
 • terapia endokrynologiczna;
 • operacje ginekologiczne u kobiet z chorobą zakrzepową;
 • kompleksowa diagnostyka i terapia onkologiczna, diagnostyka i leczenie nietrzymania moczu.
W ramach kliniki funkcjonuje:
 • Oddział Patologii Ciąży, telefon: (22) 58-41-137
 • Oddział Położnictwa, telefon: (22) 58-41-366
 • Sala Porodowa, telefon: (22) 58-41-166
 • Oddział Ginekologii, telefon: (22) 58-41-163
 • Położnicza Izba Przyjęć, telefon: (22) 58-41-168
 • USG ginekologiczne - zapisy na badania w dni powszednie, telefon:(22) 58-41-138 w godz. 13:00-14:00.

Inne formy działalności:
 • Badania naukowe, (granty KBN i prace statutowe CMKP, Rządowy Program Poprawy Opieki Perinatalnej).

Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"


Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii

Kierownik
Prof. dr hab. n.med. Piotr Jankowski
Sekretariat:(22) 62-86-950, (22) 58-41-147
e-mail:interna@szpital-orlowskiego.pl
Kierownik ds. Pielęgniarek
mgr Teresa Tomaszewska
telefon:(22) 58-41-118
Pielęgniarka Koordynująca
Halina Piotrowska
telefon:(22) 58-41-119

POLISOMNOGRAFIA – OPIS DLA PACJENTÓW

Oferta Kliniczna:
 • Diagnostyka i leczenie chorób narządów wewnętrznych, w szczególności chorób serca i naczyń oraz zaburzeń metabolizmu.
 • Specjalistyczna diagnostyka i leczenie chorób metabolicznych kości (w tym osteoporozy) oraz zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowo-magnezowej.
 • Rozwiązujemy większość problemów zdrowotnych osób w wieku podeszłym.
Specjalizujemy się w diagnostyce i leczeniu, w szczególności u osób w wieku podeszłym:
 • nadciśnienia tętniczego;
 • niewydolności serca;
 • choroby wieńcowej;
 • zaburzeń rytmu serca;
 • cukrzycy;
 • otyłości;
 • osteoporozy.
Pracownie Diagnostyczne:
 • Pracownia Echokardiografii;
 • Pracownia Prób Wysiłkowych;
 • Pracownia badań EKG z monitorowaniem Holterowskim;
 • Pracownia Spirometrii;
 • Pracownia Densytometrii.
Przy Oddziale Klinicznym funkcjonują poradnie:
 • Internistyczna;
 • Kardiologiczna;
 • Endokrynologiczna – leczenia osteoporozy;
 • Endokrynologiczna – leczenia otyłości;
 • Geriatryczna.
Inne formy działalności
kursy dla lekarzy:
 • obowiązkowe – dla lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych, kardiologii, medycynie rodzinnej, ortopedii, geriatrii, onkologii klinicznej, rehabilitacji medycznej, reumatologii;
 • doskonalące - w ramach szkolenia ustawicznego, dla lekarzy wszystkich specjalności;
 • szkolenia indywidualne z zakresu chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, chorób metabolicznych kości, geriatrii.
Badania naukowe:

Pracownicy Kliniki prowadzą badania w zakresie patogenezy i leczenia chorób serca i naczyń, cukrzycy, otyłości, osteoporozy, a także medycyny wieku podeszłego, z uwzględnieniem wpływów genetycznych i środowiskowych


Oddział Kliniczny Neonatologii

Kierownik Oddziału Klinicznego
Prof. CMKP dr hab. med. Maria Wilińska
Kierownik ds. Pielęgniarek i Położnych
mgr Elżbieta Baranowska - Specjalista Pielęgniarstwa Neonatologicznego

Kontakt
e-mail:kl.neonatologii@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-170, (22) 58-41-183, (22) 58-41-173
telefon/faks:(22) 62-50-712

informator ODDZIAŁU KLINICZNEGO NEONATOLOGII.pdf

INFORMACJA (28.01.2022)

zgodnie z poleceniem Dyrekcji SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP, z powodu zagrożenia epidemiologicznego w okresie nasilenia pandemii SARS-CoV-2, dla wszystkich matek przybywających z domu do swoich dzieci w Klinice Neonatologii wprowadza się obowiązek każdorazowo dostarczenia testu antygenowego w kierunku COVID-19.
Zaświadczenie o ujemnym wyniku testu pozwalającym na przebywanie matki przy dziecku w Oddziale odbiera pielęgniarka/położna zajmująca się dzieckiem w danym dniu.
Obowiązek testowania wprowadza się w dniu ogłoszenia, do odwołania.

ZASADY PRZEBYWANIA MATKI Z NOWORODKIEM W ODDZIALE NEONATOLOGII W OKRESIE PANDEMII COVID19 - aktualizacja zaleceń na dzień 22.10.2021 r.

Wychodząc naprzeciw pragnieniu Mam naszych pacjentów oraz samych noworodków, w porozumieniu z Dyrekcją Szpitala, Zespołem d/s Jakości oraz Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych zaktualizowaliśmy ZASADY PRZEBYWANIA MATKI Z NOWORODKIEM W ODDZIALE NEONATOLOGII W OKRESIE PANDEMII COVID19, stosownie do bieżącej sytuacji epidemiologicznej.

Harmonogram przebywania w Oddziale Klinicznym Neonatologii matek wypisanych ze szpitala ustala, jak dotychczas, Kierownik Oddziału Klinicznego. Dokument określa m.in. terminy i czas pobytu matki z noworodkiem w taki sposób, aby jednoczasowo w jednej sali przebywała jedna matka dojeżdżająca z domu.

Niezależnie, bez ograniczeń przebywają z dziećmi matki hospitalizowane w oddziale położniczym i mamy przebywające w szpitalnym pokoju hotelowym.

Grafik pobytu matki z dzieckiem jest na bieżąco dostosowywany do rotacyjnego ruchu pacjentów między Oddziałami Intensywnej Terapii Noworodka, salą patologii noworodka, salą obserwacyjną oraz wypisami dzieci z Kliniki. Dynamicznie zmieniający się Harmonogram terminów i czasu pobytu mamy przy każdym noworodku przekazywany jest matkom oraz aktualnie pracującemu personelowi medycznemu.

Staramy się nie ograniczać czasu przebywania matki z dzieckiem bez uzasadnienia. Dokładamy starań, aby był on jak najdłuższy, ale z zachowaniem zasady o nie gromadzeniu się rodziców „z zewnątrz” w jednym pomieszczeniu.

Lekarz prowadzący dziecko omawia z matką warunki pobytu z noworodkiem w oddziale, procedury higieny rąk i stosowania środków ochrony osobistej.

Z racji bieżącej sytuacji epidemiologicznej, decyzją Dyrekcji Szpitala wstrzymano od dnia 22 października 2021 r. możliwość odwiedzin ojca u dziecka. Utrzymano natomiast możliwość kangurowania noworodka po cięciu cesarskim przez ojca, jako realizację procedury medycznej. Wszystkich Tatusiów zachęcamy do korzystania z możliwości przesyłania zdjęć i filmów a także do kontaktu telefonicznego i mailowego z zespołem Kliniki.

Cieszymy się, że mimo pandemii SARS-CoV-2 Oddział Kliniczny, a w szczególności nasi mali pacjenci, będą cieszyć się obecnością swoich mam. Serdecznie zapraszamy do korzystania z tej możliwości!

Maria Wilińska

Dodano: 22.10.2021 r.

UWAGA

Szanowni Rodzice,

Stosując się do Rozporządzenia Dyrekcji Szpitala im. prof. W.Orłowskiego CMKP uprzejmie informuję, że wstrzymujemy do odwołania przebywanie rodziców z noworodkami hospitalizowanymi w oddziale intensywnej terapii, oddziale opieki ciągłej (tzw. patologii noworodka) oraz oddziale opieki pośredniej (tzw. odcinek obserwacji noworodka).
Informacja ta nie dotyczy matek, które są hospitalizowane w Klinice Położnictwa i które zachowują bezpośredni dostęp do swoich dzieci.


Kontakty: telefoniczne i mailowy z nami oraz informacje na temat odciągania, przechowywania, transportu i oznaczania mleka kobiecego zawarte są w Informatorze Kliniki, który otrzymaliście Państwo w dniu przyjęcia dziecka do naszej Kliniki. Zdezaktualizowaną informacją jest rozdział Zasady pobytu rodziców w Klinice Neonatologii.


Jednocześnie informuję, że:
- odciągnięte w domu mleko matczyne należy dostarczać i pozostawiać w pokoju laktacyjnym SPSK,
- informacje o zauważonych niepokojących objawach chorobowych u matki, w szczególności objawach zakażenia koronawirusem oraz podjętych działaniach zapobiegawczych lub leczniczych należy przekazywać nam niezwłocznie po ich wystąpieniu,
- szkoła dla Rodziców dostępna ONLINE


Proszę o zrozumienie sytuacji. Podjęte działania mają na celu ochronę zarówno Państwa dzieci jak też pracującego z nimi personelu medycznego.


Jednocześnie, rozumiejąc Państwa niepokój, deklarujemy na Państwa życzenie wysyłanie bieżącego zdjęcia fotograficznego dziecka na podany wcześniej adres mailowy oraz aktywne dostarczanie informacji o jego stanie zdrowia w sytuacji, gdyby uległo ono istotnej zmianie.


Zasady udzielania informacji pozostają bez zmian z wyłączeniem spotkań osobistych z zespołem Kliniki. Zarówno ja jak i mój zespół dołożymy wszelkich starań, aby proces leczenia Państwa dziecka oraz kontakt z nami był jak najskuteczniejszy w obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.


prof. CMKP dr hab. Maria Wilińska Kierownik Kliniki Neonatologii


Oddział noworodków zdrowych

Zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia opieka nad noworodkami zdrowymi zorganizowana jest w systemie roomin-in. Oznacza to, że dziecko od urodzenia pozostaje z matką na wspólnej sali. Wysoko wykwalifikowany personel oddziału noworodkowego i położniczego otacza matkę i dziecko troskliwą opieką. Wdrażamy procedury opieki nad matką karmiącą, zgodne z promocją karmienia naturalnego. Codzienne badania lekarskie, stały nadzór pielęgniarki i położnej, porada certyfikowanego konsultanta i doradcy laktacyjnego czynią pobyt w Klinice bezpiecznym i przyjemnym.

Oddział Patologii Noworodka

Niestety nie wszystkie noworodki rodzą się zdrowe. Część z nich wymaga obserwacji, diagnostyki, a nawet leczenia. Dla tej grupy naszych pacjentów przystosowaliśmy część kliniki, w której stosuje się bezpośredni nadzór nad stanem zdrowia dzieci. Nowoczesne, profesjonalne inkubatory, systemy monitorujące, wysokie i stale aktualizowane umiejętności lekarzy i pielęgniarek, możliwość szerokiej diagnostyki i wielokierunkowego leczenia, postępowanie według obowiązujących światowych standardów – służą noworodkom z zaburzeniem stanu zdrowia.

Intensywna Terapia Noworodka

Profesjonalnie zorganizowany i wyposażony w najbardziej nowoczesny sprzęt do ratowania życia noworodkom wszystkich kategorii ryzyka zapewnia możliwość leczenia ciężkich zespołów niewydolności oddychania różnej etiologii, począwszy od kontrolowanej tlenoterapii biernej i nieinwazyjnego wspomagania wentylacji, poprzez różne formy oddechu zastępczego z możliwością synchronizacji z oddechem pacjenta, po wentylację mechaniczną z użyciem tlenku azotu (NO) i oscylacyjną (HFOV).

Piękna i niepowtarzalna karta historii Kliniki związana jest z osobą Pani prof. Danuty Łozińskiej i jej badaniami nad konfliktem serologicznym. Zespół położniczy i neonatologiczny kultywuje tę tradycję, rozwijając diagnostykę prenatalną oraz leczenie w okresie płodowym i po urodzeniu.

Specyfiką Kliniki jest ponadto hospitalizacja noworodków z wykrytymi prenatalnie wadami wrodzonymi. Dzieciom tym zapewniamy profesjonalną pierwszą pomoc i przekazanie do właściwych ośrodków dalszego leczenia.

Klinika współpracuje z zespołem konsultantów z dziedziny kardiologii, okulistyki, radiologii, ultrasonografii, rehabilitacji, chirurgii.

Zespół lekarzy jest zaangażowany w prowadzenie programów naukowych skupionych głównie wokół tematyki diagnostyki, monitorowania i leczenia noworodków ze skrajnie małą urodzeniową masą ciała.

Bank Mleka Kobiecego

W marcu 2012 roku otwarto przy Klinice Neonatologii pierwszy w Polsce bank mleka kobiecego. Dzięki temu każdy noworodek, który przejściowo nie może być karmiony mlekiem własnej matki, ma szansę być karmiony mlekiem kobiecym.

Mleko ludzkie posiada niezastąpione unikalne właściwości odżywcze, immunologiczne, troficzne oraz stymulujące wzrastanie i rozwój dziecka. Korzyści karmienia mlekiem kobiecym są widoczne przede wszystkim w okresie noworodkowym, ale rozciągają się też na całe życie człowieka. Klinika prowadzi badania naukowe nad dalszymi korzyściami wyłącznego karmienia naturalnego.

Mleko pozyskiwane jest od zdrowych i prowadzących właściwy tryb życia Honorowych Dawczyń. Jest ono w standaryzowanych warunkach pobierane, przechowywane, przetwarzane oraz podawane potrzebującym pacjentom. Grupą noworodków najbardziej potrzebującą, są ciężko chore noworodki na intensywnej terapii. W związku z niezwykle przyjaznym przyjęciem idei banku mleka zarówno przez Dawczynie, jak i Pacjentów Szpitala, wszystkie noworodki potrzebujące dokarmiania, po wyrażeniu takiego życzenia przez Rodzica, są beneficjentami tego pokarmu.


Szkoła dla Rodziców "Nasze spotkania"

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, od 14 października wznowiliśmy działalność Szkoły dla Rodziców. Dla Państwa oraz naszego bezpieczeństwa spotkania odbywają się on-line. Dzięki uprzejmości i pomocy naszej Uczelni, Centrum Medycznemu Kształcenia Podyplomowego, dysponujemy stosowną licencją na platformie Zoom. Zajęcia odbywają się w każdą środę miesiąca o godzinie 13.00.


Dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do wznowienia działalności Szkoły, w szczególności naszemu psychologowi mgr Magdalenie Sibickiej, jak też Wykładowcom. Prosimy o zgłaszanie się rodziców aktualnie i w przeszłości hospitalizowanych dzieci na pocztę Kliniki.


Bardzo cieszymy się, że możemy pomóc, zwłaszcza Ojcom naszych noworodków, przetrzymać ten trudny czas rozłąki z dziećmi hospitalizowanymi w Oddziale Intensywnej Opieki Noworodka.


W październiku odbędą się trzy spotkania: 14, 21 oraz 28 dnia miesiąca.

Plan zajęć Szkoły dla Rodziców
Aktualności


10. rocznica istnienia Banku Mleka Kobiecego

Z wielką przyjemnością chciałabym poinformować, że mija 10. rocznica istnienia Banku Mleka Kobiecego w SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP. Jest to pierwsza placówka w Polsce zorganizowana według współczesnych standardów wyznaczonych przez Amerykańskie Stowarzyszenie Banków Mleka Kobiecego (HMBANA) oraz Europejskie Stowarzyszenie Banków Mleka Kobiecego (EMBA). Projekt został zrealizowany we współpracy z Fundacją Bank Mleka Kobiecego w Polsce.


Istnienie banku mleka i dostęp do pasteryzowanego mleka ludzkiego wszystkich noworodków przedwcześnie urodzonych i chorych oraz wielu noworodków donoszonych umożliwił realizację w Klinice Neonatologii CMKP unikalnego w szerokiej międzynarodowej skali autorskiego Programu wyłącznego karmienia naturalnego. Wyniki kliniczne już po pierwszym roku działalności wykazały poprawę zdrowia leczonych pacjentów w OION, jak eliminację martwiczego zapalenia jelit, redukcje infekcji szpitalnych, zmniejszenie dni antybiotykoterapii, zmniejszenie występowania ciężkiej retinopatii wcześniaków, skrócenie żywienia pozajelitowego, skrócenie czasu do osiągnięcia pełnego żywienia enteralnego u wcześniaków. Ponad 90% matek które urodziły wcześniaki karmi piersią przy wypisie, co jest wskaźnikiem trzykrotnie wyższym od analogicznego parametru w statystykach ogólnych w Polsce.


Należy też podkreślić zmniejszenie kosztów utrzymania oddziału szpitalnego towarzyszące poprawie efektów klinicznych leczenia. Bank mleka kobiecego jest integralną częścią Kliniki Neonatologii i funkcjonuje w jej strukturach, bez wydzielonego odrębnego personelu.


Wyniki kliniczne leczenia dzieci pozostających w Programie wyłącznego karmienia naturalnego były prezentowane na wielu sympozjach międzynarodowych m.in. w Walencji, Florencji, Wiedniu oraz konferencjach, zjazdach, kursach i webinarach w Polsce. Praca opisująca pierwszy rok doświadczeń została ogłoszona przez Standardy Medyczne Pediatria jako najlepsza praca oryginalna w Polsce.


Logistyka i funkcjonowanie banku mleka w Orłowskim stanowi referencyjną strukturę dla tego typu placówek w Polsce.


W ciągu 10 lat pracy pozyskaliśmy do współpracy 220 dawczyń, które oddały 2736 litrów mleka. W banku przeprowadzono niemal 2 tysiące pasteryzacji mleka. Skorzystało z niego niemal 5 tysięcy noworodków.


Ten olbrzymi sukces był możliwy dzięki pozytywnemu, wręcz entuzjastycznemu podejściu zespołu Kliniki Neonatologii, wielkiemu zaangażowaniu zespołu pielęgniarek i położnych, osobistemu zaangażowaniu Pani mgr Elżbiety Baranowskiej, ich,Kierownika, zespołu lekarzy, wsparcia przez zespól położniczy. Bank mleka nie funkcjonowałby jednak bez Honorowych Dawczyń Mleka. Tym Paniom dziękuje ja, mój zespół i rzesza 5 tysięcy noworodków, które – dzięki ich bezinteresownej ofiarności – przeżyły i cieszą się lepszą niż to mogło być jakością życia. Kłaniamy się Im nisko, nie tylko 19 maja, w Dniu Honorowej Dawczyni Mleka, ale przez cały rok. Ich mleko potrzebne jest każdego dnia, o każdej godzinie dnia i nocy. Serdecznie dziękujemy.


Prof. CMKP dr hab. n.med. Maria Wilińska z Zespołem Kliniki NeonatologiiKlinika Neonatologii udostępniła po remoncie mamom naszych najmłodszych pacjentów pokoje – hotelowy i laktacyjny

Klinika Neonatologii SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP cieszy się już od kilku dni świeżo wyremontowanymi pokojami: hotelowym udostępnianym dla matek, których dzieci przebywają w oddziale intensywnej terapii noworodka oraz laktacyjnym, do dyspozycji dla wszystkich mam, które przychodzą z domu do swoich hospitalizowanych dzieci. Warunki, w jakich przebywają nasze mamy obecnie, są komfortowe. Matki ciężko chorych wcześniaków mają zapewnione w pokoju hotelowym bieżące funkcjonowanie w wysokim standardzie estetycznym. Pokój laktacyjny wyposażony został w indywidualne szafki na ubrania i rzeczy osobiste, umożliwia także higieniczne odciąganie pokarmu oraz dezynfekcję sprzętu laktacyjnego. Obecnie zapewniona jest możliwość spożycia posiłku i indywidualnych rozmów z personelem Kliniki. Ponadto, w pokoju laktacyjnym odbywają się regularne spotkania Szkoły Wcześniaka dla zainteresowanych rodziców, prowadzone w systemie hybrydowym, w każdą środę tygodnia.


Te wspaniałe warunki zostały stworzone przez Sponsora, firmę Budimex. Życzliwości i przychylności Dyrekcji oraz wykonawców tego projektu zawdzięczamy bardzo funkcjonalne wyposażenie pokoi i wysoki standard estetyki.


W imieniu własnym, mojego Zespołu oraz korzystających z tych pomieszczeń Matek składam Kierownictwu Firmy Budimex ogromne podziękowania. Jesteśmy szczęśliwi, że Rodzicom naszych pacjentów możemy ułatwić i umilić trudną drogę dochodzenia do normalności.


Cieszymy się, że mogliśmy w tym względzie liczyć na tak ogromne wsparcie wielu życzliwych osób.


Galeria zdjęć

Pani dr Halina Runkiewicz kończy wieloletnią pracę w naszym Szpitalu


Nieczęsto się zdarza, że wiążemy całą swoją karierę zawodową, tym bardziej w zawodzie lekarza, z jednym pracodawcą. A sytuacja taka dotyczy naszej Pani doktor Haliny Runkiewicz, lekarza pediatry, aktywnej zawodowo od ponad 50 lat. Większość tych lat p. dr Runkiewicz poświęciła opiece nad noworodkami, najmłodszymi pacjentami Oddziału Klinicznego Neonatologii i Poradni Neonatologicznej. Tak małe dzieci to pacjenci szczególni. Ich problemy zdrowotne stanowią szczególne wyzwania, wymagające wysokiego poziomu umiejętności, wiedzy medycznej i doświadczenia.

Doktor Halina Runkiewicz to wspaniały lekarz, cudowna i serdeczna osoba, uwielbiana przez małych pacjentów i ich rodziców. Podczas tych wszystkich lat pracy w Szpitalu Orłowskiego tworzyła bardzo ciepłą atmosferę. Posiada rzadki dar zjednywania sympatii i wzbudzania zaufania pacjentów. W pracę z niemowlętami i ich rodzicami wkłada całą swoją ogromną wiedzę i wielkie serce. Jednocześnie niezwykle profesjonalna, "trzymająca rękę na pulsie" aktualnej wiedzy medycznej.

Jako otwarty człowiek, serdeczna koleżanka i profesjonalistka w pracy wychowała pokolenia neonatologów. Jej entuzjazm, optymizm i wigor życiowy jest dla nas wszystkich wskazaniem, jak należy podchodzić zarówno do pracy jak też zwykłych spraw życiowych.

Bardzo dziękujemy Pani dr Halinie Runkiewicz za ten przykład wspaniałej postawy jako lekarza i człowieka oraz życzymy wielu dalszych szczęśliwych lat w zdrowiu.


Dzień Wcześniaka w Klinice Neonatologii (2021)

Obecnie przedwcześnie rodzi się około 7% dzieci na świecie. To bardzo dużo zważywszy, że ich leczenie pochłania wiele starań neonatologów, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, neurologopedów oraz całego sztabu wielu specjalistów: okulistów, kardiologów, audiologów, pediatrów, neurologów i innych. Leczenie tych pacjentów pochłania też olbrzymie nakłady środków finansowych systemów opieki zdrowotnej.


Leczenie wcześniaków po urodzeniu wymaga bardzo dobrze wyszkolonej kadry medycznej oraz doskonale wyposażonej i zorganizowanej bazy sprzętowej oddziałów intensywnej terapii noworodka.


Świat Rodziców po urodzeniu wcześniaka zmienia się nieodwracalnie. Przestają liczyć się dotychczasowe problemy, życie skupia się nad inkubatorem, z szumem aparatury medycznej, wieloma bolesnymi zabiegami u dziecka, z poczuciem bezradności, z rozłąką z dotychczasowym życiem i jego zadaniami.


Rozumiemy te problemy i odczucia rodziców. Staramy się zapewnić nie tylko najlepsze leczenie dziecka, ale zaangażować w proces zdrowienia dziecka oboje rodziców. Pamiętamy też o dzieciach, które zostają w domu i nagle pozbawione zostały codziennej opieki mamy. Pandemia zaburzyła ten misternie ułożony plan zaangażowania całej rodziny w pielęgnacji wcześniaka. Mamy nadzieję, że życie wróci jeszcze na uprzednie tory.


Dzisiaj, w Dniu Wcześniaka, zainicjowaliśmy powrót do regularnych spotkań z naszymi rodzicami, zarówno aktualnie obecnych w naszej Klinice, jak też naszych "absolwentów". Jest nam bardzo miło, że wiele osób zechciało się z nami spotkać. Wiem, że niektórzy z Państwa pokonali wiele przeszkód, aby to spotkanie on-line było możliwe. Spotkaliśmy bowiem jedną parę w drodze na wizytę lekarską, i rozmawialiśmy w trakcie jazdy samochodem!


Zapraszamy na kolejne spotkania, w każdą środę o godz. 13.00


Poniżej reportaż zdjęciowy z obchodów Dnia Wcześniaka w naszej Klinice.


Galeria zdjęć


Wznawiamy możliwość kangurowania noworodków przez Tatę w Klinice Neonatologii

Drodzy Rodzice,

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa o ponownej możliwości kontaktu skóra do skóry Taty z noworodkiem bezpośrednio po jego urodzeniu się cięciem cesarskim. Tata w przypadku takiego porodu przejmuje rolę Mamy, trzymając dziecko na swojej gołej klatce piersiowej. Nieprzerwany kontakt skóra do skóry jest rekomendowany przez WHO. To nie tylko dobroczynne „domowe” bakterie, które kolonizują skórę dziecka, ale też wytworzenie bezcennej więzi psychicznej między tatą a dzieckiem. Zmniejsza się stres dziecka wywołany porodem, zapewniony jest komfort cieplny dziecka.

Warunkiem przeprowadzenia bezpiecznego kontaktu skóra do skóry jest przedstawienie zaświadczenia o szczepieniu przeciwko COVID -19 (bezpośrednio 7 dni po szczepionce jedno-dawkowej oraz bezpośrednio po drugiej dawce szczepionki dwu-dawkowej).

Serdecznie zapraszamy!Międzynarodowy Dzień Wcześniaka

W Międzynarodowym Dniu Wcześniaka składamy naszym Wychowankom oraz Ich Rodzicom życzenia wspaniałego rozwoju, wielkich perspektyw, odkrywania nieograniczonych możliwości i czerpania z każdego dnia wiele szczęścia, radości, satysfakcji i przyjemności!


Zespołowi Kliniki Neonatologii dziękuję za każdą chwilę troski o powierzone nam dzieci, za każde czułe pochylanie się nad wcześniakiem i jego matką, za każde słowo dodające otuchy oraz za nieustające wsparcie, jakiego udzielacie rodzicom. Dziękuję za profesjonalizm w pracy, dzięki czemu jest możliwe osiąganie tak spektakularnych wyników


W imieniu własnym i Rodziców,
Maria Wilińska.

Karmienie piersią globalnym wyzwaniem dla ochrony planety.

Światowy Tydzień Karmienia Piersią każdego roku tradycyjnie świętowany jest w dniach 1 – 7 sierpnia. Światowa Organizacja Zdrowia (ang. Word Health Organization, WHO) oraz związany z nią Światowy Sojusz na Rzecz Karmienia Piersią (ang. World Alliance for Breastfeeding Action, WABA ) ustanowiły na rok 2020 globalne hasło obchodów Światowego Tygodnia Karmienia Piersią. Brzmi ono:
Support breastfeeding for a healthier planet!

(Dla zdrowszej planety - wspierajmy karmienie piersią!)

https://worldbreastfeedingweek.org/
Dlaczego takie hasło?

Produkcja żywności odpowiada za około 26% emisji gazów cieplarnianych (greenhouse gas GHG) - dwutlenku węgla, podtlenku azotu, metanu i innych. Przyczynia się również w około 32% do globalnego stopnia zakwaszenia gleby i w 78% do wzrostu mineralizacji dużych akwenów wodnych.

Czy istnieje związek między karmieniem piersią a ochroną środowiska i klimatu?

Karmienie piersią służy dziecku, jego matce i całej rodzinie. Korzyści te można analizować w wielu wymiarach: zdrowotnym, emocjonalnym, społecznym i finansowym. Stosunkowo mniej myślimy o karmieniu piersią w wymiarze środowiskowym i klimatycznym. Okazuje się jednak, że dobrodziejstwo karmienia naturalnego sięga i w te obszary.

Środowisko:

Mleko kobiece jest produktem naturalnym, odtwarzalnym, całkowicie bezpiecznym dla środowiska. Proces wytwarzania mleka kobiecego i dostarczania dziecku poprzez ssanie bezpośrednio z piersi zachodzi bez jakiegokolwiek zanieczyszczania środowiska i bez jakiejkolwiek potrzeby wytwarzania, stosowania i utylizacji sztucznych opakowań. Jest zawsze w odpowiedniej objętości i właściwej temperaturze. Karmienie z piersi nie generuje strat mleka, nie ma więc potrzeby utylizacji niewykorzystanych nadwyżek. Pokarm jest wytwarzany w odpowiedniej ilości, składzie, temperaturze oraz jest podawany przez matkę bezpośrednio do organizmu dziecka.

Klimat

Przemysł produkujący mieszanki sztuczne wytwarza w długim cyklu produkcyjnym olbrzymie ilości gazów cieplarnianych, które są emitowane do atmosfery i stanowią przyczynę globalnego ocieplenia na Ziemi.
• 720 450 ton mieszanek mlecznych wyprodukowanych i sprzedawanych w 6 krajach azjatyckich rocznie generuje około 2,9 miliona ton GHG. Ta ilość jest równoważna około 700 milionom mil przejechanych samochodem osobowym lub utylizacji 1,03 miliona ton odpadów wyrzuconych na wysypiska śmieci.
• Wykazano, że wyprodukowanie 1 kg mieszanki sztucznej w proszku wymaga zużycia ponad 4000 litrów wody.

Produkcja sztucznej żywności pozostawia znaczący ślad w środowisku. Przyczynia się do wyczerpania zasobów naturalnych i do degradacji tego środowiska. Emisja gazów cieplarnianych, nieodłączna w procesie produkcji mieszanek sztucznych, ich opakowań oraz utylizacji resztek, istotnie przyczynia się do globalnego ocieplenia i zmiany klimatu.

Ochrona, wspieranie i rozpowszechnianie karmienia piersią eliminuje nierówności, które stoją na przeszkodzie zrównoważonemu rozwojowi wszystkich obszarów świata. Pandemia COVID-19 nauczyła nas, jak łatwo wszyscy możemy zostać dotknięci problemem zdrowotnym. Dlatego walka z globalnymi zagrożeniami wymaga natychmiastowej skoordynowanej reakcji nas wszystkich. Wszyscy możemy więc włączyć się w działania, aby zmniejszyć degradację środowiska i zmiany klimatu zaczynając od tego, jak karmimy nasze dzieci.

Ochrona, promocja i wspieranie karmienia piersią oraz poprawa warunków do karmienia kobietom w okresie laktacji jest więc działaniem służącym zdrowiu naszej planety i nas samych.

Zmiany klimatu i degradacja środowiska to jedne z najbardziej pilnych wyzwań, przed którymi stoi dziś nasz świat. Degradacja środowiska wynikająca z zanieczyszczeń w powietrzu i wodzie, nadmierna eksploatacja ograniczonych zasobów naturalnych, marnotrawstwo żywności i niszczenie naturalnych siedlisk jest często spowodowane działalnością człowieka. Nasze systemy produkcji żywności i wzorce konsumpcji znacząco przyczyniają się do zmiany klimatu i degradacji środowiska. Karmienie mieszankami sztucznymi przyczynia się do nasilania problemu i jest zjawiskiem niepokojąco rosnącym.

Liczy się każdy krok, aby złagodzić istniejące zniszczenie środowiska i kryzys klimatyczny. Mleko matki powinno być pierwszym pokarmem spożywanym przez człowieka, stanowi bowiem kluczowy element zrównoważonego systemu żywnościowego.

Klinika Neonatologii CMKP już od 2012 roku wdraża u swoich pacjentów autorski Program Wyłącznego Karmienia Naturalnego.

Matki rodzące wcześniaki objęte są Programem Wczesnej Stymulacji Laktacji. Program ten, utworzony w 2014 roku pod kierunkiem prof. Ewy Helwich, koordynowany przez prof. Marię Wilińską, stanowi zbiór zasad dla personelu medycznego, których celem jest stworzenie warunków do skutecznego wyzwolenia laktacji i efektywnego karmienia naturalnego przez kobiety rodzące przedwcześnie.

W Szpitalu im. prof. Orłowskiego działa pierwszy w Polsce Bank Mleka Kobiecego.

W tym Szpitalu ma także miejsce siedziba Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią. Komitet współpracuje z WABA, wspierając jej wszystkie akcje, m. in. obchody Światowego Tygodnia Karmienia Piersią (logo KUKP na plakacie WABA).

W dniu 2 października odbędzie się konferencja KUKP podsumowująca obchody Światowego Tygodnia Karmienia Piersią.

dr hab. n. med. Maria Wilińska, prof. CMKP

Kierownik Kliniki Neonatologii CMKP
Przewodnicząca Zarządu Głównego Komitetu Upowszechniania Karmienia PiersiąCzworaczki w Klinice Neonatologii CMKP

W dniu 6 lipca powitaliśmy w Klinice Neonatologii w SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP czworaczki – jedną dziewczynkę i trzech chłopców. Poród odbył się przez cięcie cesarskie, w 32 tygodniu ciąży. Masa ciała wcześniaczków to kolejno 1640g, 1350g, 1890g i 1870g.

Do przyjęcia tych noworodków przygotowywaliśmy się logistycznie od kilku tygodni. Głównym wyzwaniem było zgromadzenie dużego zespołu resuscytacyjnego czyli lekarzy i pielęgniarek, jak również sprzętu. Przegrupowaliśmy aktualnych pacjentów OION dla przyjęcia nowej całej czwórki na wolne stanowiska intensywnej terapii noworodka. Przygotowaliśmy też matkę do powitania noworodków. Kilka dni przed porodem przeprowadziliśmy z nią rozmowę o tym, co będzie się działo z dziećmi po urodzeniu. Pokazaliśmy Klinikę Neonatologii, matka rozmawiała z lekarzami i pielęgniarkami, pokazaliśmy też przygotowane dla dzieci stanowiska na OION-ie. W ustalonym dniu byliśmy gotowi. Ponieważ mama zadeklarowała karmienie piersią, tuż przed cięciem cesarskim pozyskała siarę do podania jej wcześniaczkom niezwłocznie po ich urodzeniu się. Tak też się stało.

Całość operacji cięcia cesarskiego przebiegła bardzo sprawnie. W ciągu kilku minut mieliśmy już całą czwórkę! Poszczególne zespoły neonatologiczne zajmowały się każdym kolejnym noworodkiem, stabilizując je i transportując do OION-u. Każde z nich, z powodu niewydolności oddychania, wymagało nieinwazyjnego wsparcia oddechowego. Kolejno realizowaliśmy procedury intensywnego leczenia, stabilizujące ich oddychanie, krążenie, metabolizm i żywienie. Mama, niezwłocznie po osiągnięciu pełnej świadomości po cięciu cesarskim została poinformowana o stanie zdrowia dzieci i koniecznie chciała je zobaczyć! Było to możliwe tylko poprzez przesłanie zdjęć fotograficznych na jej adres mailowy. Jednak już drugiego dnia odważnie przybyła na OION i ze wzruszeniem obserwowała swoją gromadkę, dzielnie walczącą o przetrwanie.

Jesteśmy pełni uznania dla mamy oraz zespołu prof. Grzegorza Panka, który tak wspaniale przygotował mamę do porodu i czworaczki do życia poza jej organizmem. Dla mojego zespołu to wielkie wyzwanie na wiele dalszych tygodni pracy, ale dziękuję za ten wspaniały początek!

Maria Wilińska


WIGILIA I ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA W KLINICE NEONATOLOGII

Za nami nastrojowe Święta Bożego Narodzenia. W Klinice Neonatologii spędziliśmy je razem - nasi mali pacjencji, ich rodzice i my-lekarze, pielęgniarki i położne. Pracowaliśmy na pełnych obrotach, ale mimo to poczuliśmy nastrój, magię i cudowną atmosferę Świąt Narodzenia Pańskiego.

W tych dniach w sposób szczególny patrzyliśmy na każdą matkę nachylającą się nad swoim dzieciątkiem. Trudno uniknąć skojarzeń, patrzyliśmy z podziwem na wszystkie matki, rodziców, spędzających Święta ze swoimi maleństwami...

Miłą niespodzianka były też starsze dzieci, które przyjechały do Szpitala po mamę kończącą dyżur, aby zabrać ją na własnoręcznie przygotowaną kolację wigilijną.

GALERIA ZDJĘĆ

Dzień Wcześniaka 2019

Szanowni Państwo
Pani Profesor Maria Wilińska oraz zespół Kliniki Neonatologii CMKP SPSK im. prof. W. Orłowskiego zaprasza swoich dawnych podopiecznych wraz z opiekunami na Dzień Wcześniaka, organizowany po raz kolejny w naszej Klinice.
Spotkanie odbędzie się 15 listopada o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Szpitala - Wejście A - II piętro
Serdecznie zapraszamy


Szkolenie na Ukrainie
Na zdjęciu (od lewej): Bjoern Martinoff, Dyrektor CMCF
dr hab. Maria Wilińska, Kierownik Kliniki Neonatologii CMKP
dr n. med. Julita Grot, Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka IP CZD w Warszawie
dr n. med. Krystyna Bober, Ordynator Oddzialu Neonatologicznego Szpitala Miedzyleskiego
prof. dr hab. Maria Katarzyna Borszewska Kornacka, koordynator naukowy CMCF ds szkoleń na Ukrainie
Jolanta Martinoff, V-ce Dyrektor CMCF
dr n. med. Łukasz Karpiński, Klinika Neonatologii Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

                   W dniach 22-24 września grupa lekarzy z kilku polskich oddziałów intensywnej terapii noworodka przeprowadzała szkolenia lekarzy w największych centrach perinatologicznych na Ukrainie - w Żytomierzu i w Kijowie. Naszą Klinikę Neonatologii CMKP reprezentowała  dr hab. Maria Wilińska.

                Te cykliczne szkolenia są inicjatywą Children's Medical Care Foundation (CMCF) - organizacji z USA, która od wielu lat pośredniczy w  szkoleniach i stażach lekarzy neonatologów z Europy Wschodniej w czołowych światowych centrach neonatologicznych. Między innymi przy wsparciu tej Fundacji dr hab. Maria Wilińska odbywała w roku 2018 staż kliniczny w SickKids Hospital w Toronto w Kanadzie.

                Szkolenia na Ukrainie były bardzo intensywne, trwały od godziny 8.00 do 19.00 każdego dnia. Odbywały się  wykłady i zajęcia warsztatowe na terenie Klinik, przy pacjentach i w salach treningowych. Przekonaliśmy się, że potrzeba szkoleń personelu medycznego jest na Ukrainie ogromna. Lekarze borykają się z wielkimi problemami niedostatku sprzętu i możliwości diagnostycznych. Jednakże, są bardzo otwarci na podnoszenie swojej wiedzy i umiejętności. Oczekują też wielkich zmian w systemie ochrony zdrowia w swoim kraju. 

                 CMCF deklaruje dalsze zaangażowanie  w organizację takich szkoleń na Ukrainie, a cała nasza lekarska grupa wyraziła gotowość dalszej aktywności w tym zakresie.Letnia szkoła wentylacji

W roku 2019 rozpoczęliśmy cykl wakacyjnych spotkań z wentylacją mechaniczną pod nazwą „Letnia szkoła wentylacji”. Skorzystaliśmy z obecności w Polsce prof. Jaquesa Belika z SickKids Hospital w Toronto. Była to kontynuacja warsztatów, które rozpoczęły się w Augustowie, podczas naszej konferencji Wiosenne Spotkania Neonatologiczne. Zainteresowanie, które tam wzbudził warsztat, zachęciło nas do kontynuacji tematu. Więcej o tym na stronie głównej szpitala.

Szpital im. prof. W. Orłowskiego CMKP jest nową siedzibą Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią

Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią został powołany w roku 1992 przez Ministerstwo Zdrowia, WHO i UNICEF w Polsce, w celu popularyzacji karmienia naturalnego poprzez wdrażanie Inicjatywy WHO „10 Kroków do udanego karmienia piersią”. Jego nową przewodniczącą została prof. Maria Wilińska, kierownik Klinicznego Oddziału Neonatologii. W dniu 11 lipca 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie Komitetu w nowej kadencji i nowej siedzibie. Uczestnikami spotkania były Osoby reprezentujące środowiska decydujące o kierunkach edukacji zdrowotnej w Polsce, zarządzające polityką karmienia, przedstawiciele stowarzyszeń sprzyjających karmieniu piersią, a także przyjaciele idei karmienia piersią. Spotkanie Komitetu zaszczycił swoją obecnością p. Zbigniew J. Król – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Tematyka spotkania dotyczyła wpływu karmienia piersią na zdrowie i rozwój dziecka, a także odnośnych rekomendacji WHO. Poruszono również temat tak istotny i wrażliwy z punktu widzenia potrzeb matek karmiących, jak miejsca przyjazne karmieniu piersią w przestrzeni publicznej. Więcej o tym spotkaniu na stronie głównej szpitala.


 
Wiosenne Spotkania Neonatologiczne

Ubiegłoroczna, cykliczna konferencja neonatologiczna, zorganizowana w dniach 19-20 kwietnia 2018 w Augustowie, zgromadziła ponad 140 lekarzy z całego kraju. Przez dwa dni, podczas warsztatów i wykładów, omawialiśmy wiele ważnych, trudnych i kontrowersyjnych tematów naszej codziennej pracy. Dzięki dużej różnorodności poruszanych zagadnień, dyskusje, spotkania i wymiana wiedzy były bardzo ożywione. Przebieg ubiegłorocznej konferencji wskazuje, że wśród tematów wykładowych powinny też znaleźć się sprawy przepisów prawa, warsztaty ultrasonograficzne i zagadnienia z kręgu intensywnej terapii noworodka. A teraz krótko o Wiosennych Spotkaniach Neonatologicznych 2019. 


Wiosenne Spotkania Neonatologiczne 2019

Jak co roku wiosną, w dniach 25-26 kwietnia br. zorganizowaliśmy Wiosenne Spotkania Neonatologiczne. Kontynuując zamiłowanie do pięknej Doliny Augustowskiej zorganizowaliśmy je ponownie w Augustowie, w Ośrodku „Warszawa”.

Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, prof. Ryszard Gellert objął Spotkania Patronatem Honorowym oraz wygłosił porywający wykład inauguracyjny. SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP był partnerem tej konferencji. Wśród wykładowców znalazło się wielu prominentnych polskich naukowców neonatologów, w tym nadal patronująca tej grupie prof. Elżbieta Gajewska oraz Gość Specjalny, prof. Jaques Belik z Toronto (The Hospital for Sick Children).

Tematem przewodnim WSN 2019 była poprawa jakości pracy w neonatologii. Poruszane zagadnienia objęły organizację pracy oddziału neonatologicznego z punktu widzenia dyrektora szpitala, czego dotyczyło wystąpienie dr Dariusza Hajdukiewicza, dyrektora naszego Szpitala oraz z perspektywy Narodowego Funduszu Zdrowia. O tym mówił Jan Czeczot, były dyrektor Szpitala, obecnie Kierownik Sekcji Jakości Świadczeń w centrali NFZ.

Poruszaliśmy tematy z zakresu zaburzeń stanu zdrowia kobiet w ciąży i ich wpływu na stan płodu i noworodka. Poszerzaliśmy wiedzę na temat sprzętu w terapii oddechowej i monitorowaniu noworodka. Dużo uwagi poświęciliśmy czynnikom ryzyka występowania zakażeń szpitalnych i metodom ich redukcji. Prawidłowe leczenie i optymalne żywienie noworodka od pierwszych chwil życia także znalazło poczesne miejsce w programie konferencji. Zaproszeni Wykładowcy zaprezentowali także doniesienia z największych światowych zjazdów neonatologicznych. Po raz kolejny specjalną sesję i warsztat poświęciliśmy aspektom prawnym naszej pracy. Zaprosiliśmy prawnika zaangażowanego w edukację i obronę lekarzy w procesach sądowych.

Szeroka propozycja konferencji dotyczyła też oferty warsztatowej. Unikatowy warsztat prowadzony przez prof. Jaquesa Belika dotyczył wentylacji mechanicznej. Inne warsztaty dotyczyły szczepień ochronnych, terapii oddechowej, diagnostyki usg noworodków. Nowym warsztatem był oparty na najnowszych wytycznych WHO temat „Jak zostać Szpitalem Przyjaznym Dziecku w XXI wieku?

Konferencja zgromadziła lekarzy z całej Polski. Przez dwa dni, podczas warsztatów i wykładów, omawialiśmy wiele ważnych, trudnych i kontrowersyjnych tematów naszej codziennej pracy. Dzięki dużej różnorodności poruszanych zagadnień, dyskusje, spotkania i wymiana wiedzy były bardzo ożywione. Każdy lekarz, pracujący na różnych poziomach opieki nad noworodkiem mógł znaleźć dla siebie interesujący temat.

Tradycyjna u neonatologów w Polsce otwartość na wiedzę i nowe doświadczenia w połączeniu z wrażliwością na piękno przyrody i serdecznością w kontaktach towarzyskich złożyła się na wysoką ocenę konferencji przez jej uczestników. Więcej informacji na stronie: http://wsn.com.pl/


Galeria zdjęć
Wiosenne Spotkania Neonatologiczne 2017

       W dniach 20-21 kwietnia, jak co roku, odbyły się organizowane przez naszą Klinikę Wiosenne Spotkania Neonatologiczne. Przez wiele lat były one organizowane na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, w Goniądzu. W roku 2017, kontynuując zamiłowanie do pięknej natury, zaprosiliśmy polskich neonatologów do Obszaru Chronionego Krajobrazu "Puszcza i Jeziora Augustowskie" do Hotelu „Warszawa” w Augustowie.
      Program naukowy konferencji obejmował wykłady o zróżnicowanej tematyce aktualnych trendów w światowej neonatologii (prof. Ewa Helwich, ze zjazdu Hot Topics in Neonatology w Waszygtonie), wpływu znieczulenia na stan płodu i noworodka (prof. Andrzej Piotrowski), roli i pozycji ojca na sali porodowej (prof. Grzegorz Jakiel). Wiele uwagi poświęciliśmy problemom żywienia i karmienia wcześniaków (prof. Iwona Maroszyńska, prof. Barbara Kowalewska Kantecka, prof. Marek Szczepański). Z wielkim zainteresowaniem spotkała się sesja z zakresu intensywnej terapii noworodka, w której wykłady wygłosili prof. Janusz Swietliński (postępowanie z noworodkiem po PPROM), dr med. Wojciech Walas (trudna intubacja), prof. Jerzy Szczapa (nowy tryb nieinwazyjnego wsparcia oddechowego HFNC) oraz dr med. Maria Wilińska (czynniki ryzyka niepowodzenia nCPAP i wyniki leczenia wcześniaków w OION w zależności od typu wsparcia oddechowego). Konferencję zakończyła sesja o szczepieniach ochronnych, w tym kobiet ciężarnych (dr med. Ewa Idziakowska), problemie krztuśca oraz czynnikach ryzyka wystąpienia NOP u wcześniaków. Konferencja była okazją do zaprezentowania wyników niektórych projektów naukowych realizowanych przez nasz zespół (lek. Magdalena Zarlenga, lek. Maria Kostro, lek. Małgorzata Warakomska).
      Z wielkim powodzeniem przeprowadziliśmy cykl warsztatów – resuscytacji, opieki neurorozwojowej, organizacji oddziału intensywnej terapii przyjaznego dziecku, matce i ojcu, ponadto wyboru optymalnego wsparcia oddechowego u noworodków z RDS, optymalizacji podaży surfaktantu (met. INSURE i LISA) oraz z zakresu szczepień ochronnych wcześniaków w oddziale opieki ciągłej.
      Konferencja zgromadziła rekordową liczbę 160 uczestników. Była okazją do zdobycia wiedzy, wymiany doświadczeń i koleżeńskiej integracji w otoczeniu wspaniałej wiosennej przyrody, w przededniu wakacyjnych wojaży w tym urokliwym regionie Polski. Załączamy wybrane zdjęcia fotograficzne konferencji. Cały program naukowy zawarty jest na stronie: www.biebrzanskie-spotkania.pl

Wiosenne Spotkania Neonatologiczne 2017
Aktywność naukowa

W dniach 3-5.10.2018 r. w Bukareszcie odbył się Międzynarodowy Kongres Towarzystw Neonatologicznego i Perinatologicznego. Kongres był platformą wiedzy i wymiany doświadczeń lekarzy tych specjalności z całej Europy. 
Aktywność naukową naszej Kliniki przedstawialiśmy w sesji posterowej w dwóch tematach: Characteristics of newborns fed exclusively with their mother's own milk: an observational study in the NICU" oraz Determinants of neonatal vitamin D status in preterm infants at birth; cross-sectional study. Klinikę reprezentowały dr hab. Maria Wilińska i lek. Justyna Witek. Kongres odbywał się w budynku Parlamentu, największym po Pentagonie budynku administracji państwowej na świecie. 


Galeria zdjęć z wydarzenia
Obchody Międzynarodowego Dnia Wcześniaka 2018

W dniu 17 listopada rokrocznie świętujemy Międzynarodowy Dzień Wcześniaka. Z tej okazji na całym świecie odbywa się wiele spotkań, dyskusji, imprez, a nawet konferencji poświęconych tej najbardziej wrażliwej populacji ludzkości. W naszej Klinice Neonatologii rodzi się rocznie ok. 2000 noworodków. Z tej grupy niemal co piąte dziecko jest przedwcześnie urodzone. Najbardziej niedojrzałe i najbardziej chore trafiają do Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka. Po wielu tygodniach, a nawet miesiącach walki zespołu Kliniki Neonatologii oraz rodziców o przetrwanie i jakość życia, noworodki te opuszczają Klinikę. Nie oznacza to jednak zerwania kontaktów, bo spotkania, odwiedziny i wizyty odbywają się nadal.

Międzynarodowy Dzień Wcześniaka jest wspaniałą okazją do podziwiania dzieci i ich rodziców, obserwowania, jak wspaniale sobie radzą w życiu, w dalszej trudnej drodze stabilizacji. W tym dniu gościliśmy w Klinice Neonatologii wielu rodziców i ich dzieci. Było bardzo wzruszająco i radośnie. Mieliśmy okazję podziwiać wspaniale rozwijające się dzieci i obserwować radość ich opiekunów. Dziękujemy za te piękne wzruszające chwile, gratulujemy naszym "absolwentom" i dalej trzymamy kciuki za fantastyczny rozwój w przyszłości. To spotkanie było dla nas ważne także i z tego powodu, że widzimy sens naszej pracy i jesteśmy jeszcze bardziej zmotywowani do jej kontynuacji.


Galeria zdjęć z wydarzenia

Światowy Dzień Wcześniaka 2017

W dniu 17 listopada 2016r., już tradycyjnie, z okazji Światowego Dnia Wcześniaka gościliśmy w naszej Klinice byłych Pacjentów wraz z Rodzicami. Bardzo wszystkim dziękujemy za przybycie! To dla nas niesamowicie ważne i miłe. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Zdjęcia Światowy Dzień Wcześniaka 2017

Światowy Dzień Wcześniaka 2016

W dniu 17 listopada 2016r., z okazji Światowego Dnia Wcześniaka, mieliśmy przyjemność gościć w naszej Klinice naszych byłych Pacjentów z Rodzicami. Bardzo dziękujemy za przybycie, takie spotkania są dla nas bardzo cenne. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.

Zdjęcia Światowy Dzień Wcześniaka 2016

Oddział Kliniczny Neurologii i Epileptologii

Kierownik ds. Pielęgniarek
mgr Elżbieta Skanderowicz - Specjalista Pielęgniarstwa Zachowawczego
telefon:  (22) 58-41-129
Kierownik Oddziału
prof. dr hab. n.med. Urszula Fiszer

Kontakt                                                                         

e-mail:kl.neurologii@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 62-94-349, (22) 58-41-128

Oddział Kliniczny Neurologii i Epileptologii CMKP udziela świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób neurologicznych:
 • Diagnostyka i leczenie:
  • chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego (Oddział Udarowy - w tym Sala intensywnego nadzoru udaru mózgu - 4 łóżka) prowadzone jest leczenie trombolityczne we wczesnym okresie udaru niedokrwiennego;
  • padaczki, a szczególnie padaczki lekoopornej i padaczki u kobiet ciężarnych;
  • chorób układu pozapiramidowego;
  • chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego.
 • Pracownie diagnostyczne
  • Pracownia EEG,
  • Pracownia Wideometrii,
  • Gabinet Badań Diagnostycznych Układu Krążenia.
 • Poradnie Przykliniczne Konsultacyjne
  • Poradnia Konsultacyjna Przeciwpadaczkowa,
  • Poradnia dla Kobiet Ciężarnych z Padaczką,
  • Poradnia Chorób Układu Pozapiramidowego,
  • Poradnia Neurologiczna (w tym leczenia stwardnienia rozsianego).
 • Inne formy działalności
  • Realizacja prac badawczych w ramach programów własnych i statutowych CMKP i MNiSW.
  • Prowadzenie badań klinicznych nowych leków.
  • Szkolenia specjalizacyjne z zakresu neurologii.
  • Indywidualne szkolenia z zakresu neurologii dla innych specjalności lekarskich, m.in. medycyna rodzinna, choroby wewnętrzne, psychiatria.

Plan pracy lekarzy w Poradni Konsultacyjnej Neurologii i Epileptologii


Oddział Kliniczny Okulistyki

Ordynator
Prof. dr hab. n.med. Iwona Grabska-Liberek

Kierownik ds. Pielęgniarek
Beata Zakrzewska
 
Pielęgniarka koordynująca bloku operacyjnego
Eliza Pieczka

Kontakt

e-mail:kl.okulistyki@szpital-orlowskiego.pl
telefon/faks:(22) 58-41-185

Główne kierunki działalności Kliniki:
 • Pełna diagnostyka i leczenie operacyjne jaskry.
 • Pełna diagnostyka i leczenie operacyjne zaćmy.
 • Diagnostyka i leczenie schorzeń siatkówki.
 • Retinopatia cukrzycowa, diagnostyka i leczenie laserowe.
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń naczyniowych w oku.
Pracownie diagnostyczne:
 • Pracownia laserowej diagnostyki jaskry (badania OCT, RTA),
 • Pracownia perymetrii komputerowej (OCTOPUS, MEDMONT),
 • Pracownia angiografii fluoresceinowej i indocjaninowej (HRA),
 • Pracownia terapii laserowej (lasery do przedniego i tylnego odcinka oka - Nd.YAG, Argon),
 • Pracownia USG oka.
Zakres badań diagnostycznych:
 • rutynowe badania diagnostyczne;
 • badanie pola widzenia metodą tradycyjną i komputerową;
 • badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą aplanacyjną i bezdotykową (PASCAL);
 • laserowa tomografia oka;
 • optyczna koherentna tomografia;
 • laserowa ocena grubości siatkówki (RTA);
 • badanie obwodu siatkówki metodą bezpośrednią i pośrednią;
 • gonioskopia;
 • ultrabiomikroskopia przedniego odcinka (UBM);
 • ultrosonografia gałki ocznej (USG) w tym także metodą immersyjną;
 • zdjęcia przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej.
Leczenie operacyjne i laserowe - najnowsze metody:
 • operacje zaćmy metodą facoemulsyfikacji z wszczepem soczewki zwijalnej;
 • operacje trójproceduralne (zaćma, wszczep sztucznej soczewki, operacja przeciwjaskrowa);
 • operacje przeciwjaskrowe;
 • operacje odwarstwienia siatkówki, witrektomia;
 • operacje plastyczne powiek (odwinięcie, podwinięcie, kępki żółte, nowotwory);
 • zabiegi plastyczne aparatu ochronnego oka (skrzydliki, brodawczaki, gradówki, podwinięcia powiek);
 • iniekcje doszklistkowe z antyVEGF;
 • ambulatoryjne leczenie jaskry przy pomocy Nd:YAG, retinopatii cukrzycowej przy pomocy lasera argonowego, kapsulotomia laserowa (Nd:YAG), terapia fotodynamiczna (PDT) w degeneracjach plamki żółtej.
Poradnie Specjalistyczne:
 • Poradnia Konsultacyjna - pełna diagnostyka i leczenie schorzeń narządu wzroku;
 • Poradnia Jaskrowa;
 • Poradnia Retinopatii Cukrzycowej;
 • Poradnia Leczenia Schorzeń Siatkówki;
 • Poradnia Leczenia Schorzeń Plamki Żółtej.

Zapisy do Poradni Plamki Żółtej, Schorzeń Siatkówki
telefon(22) 58-41-185 poniedziałki i piątki w godz. 12:00-14:00.

UWAGA! Od 1 stycznia 2015 roku do okulisty wymagane jest skierowanie!
Inne formy działalności:
 • Kształcenie podyplomowe lekarzy jako Klinika CMKP, lekarzy rodzinnych, lekarzy specjalizujących się.
 • Badania naukowe (granty KBN i prace statutowe CMKP).
 • Udział w sympozjach naukowych w kraju i za granicą.
 • Publikacje prac naukowych w renomowanych czasopismach.
Operacja zaćmy - informacja dla pacjenta

Operacja, na którą Pan/Pani zgłasza się do Kliniki Okulistyki CMKP, polega na usunięciu z oka zmętniałej soczewki, a następnie wstawieniu w jej miejsce implantu soczewki sztucznej.

Po operacji, pacjenci na ogół wypisywani są do domu jeszcze tego samego dnia wieczorem, a w szczególnych przypadkach – w dniu następnym. Decyzja o terminie wypisu należy do lekarza dyżurnego Kliniki.

Po operacji pacjent przychodzi na kontrolę do Punktu Konsultacyjnego Kliniki gabinet nr 8 w Przychodni, blok C) – termin i godzina wizyty uwidocznione są na karcie wypisowej, podobnie, jak dawkowanie przepisanych leków. Proszę przestrzegać zaleconej częstotliwości ich przyjmowania.

W okresie miesiąca po operacji należy unikać wysiłku fizycznego, dźwigania przedmiotów o wadze powyżej 1kg i czynności wykonywanych z pochylaniem głowy do dołu. Nie wolno trzeć operowanego oka oraz spać na tym boku.

Plan pracy lekarzy w Poradni Okulistyczej


Oddział Kliniczny Urologii

Kierownik Oddziału
Prof. dr  hab. n.med. Jakub Dobruch
Zastępca Kierownika
dr n. med. Maciej Zbrzeźniak
Kierownik ds. Pielęgniarek
Małgorzata Kopeć - Specjalista Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Kontakt
e-mail:kl.urologii@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 62-17-178, (22) 58-41-142

Personel lekarski:
dr n.med. Tomasz Bużański, specjalista urolog
dr n.med. Maciej Zbrzeźniak, specjalista urolog, FEBU
dr n. med. Michał Skrzypczyk, specjalista urolog, FEBU
dr n. med. Andrzej Lewicki, specjalista urolog, FEBU
dr Sebastian Piotrowicz, specjalista urolog, FEBU
dr Maciej Oszczudłowski, specjalista urolog, FEBU
dr Jacek Kuczera, specjalista urolog

oraz lekarze rezydenci:
dr Mieszko Kozikowski
dr Mateusz Mokrzyś
dr Damian Sujecki
dr Konrad Bilski
dr Marta Drążkiewicz
dr Rafał Osiecki


Podstawowe kierunki działalności:
 1. Urologia Onkologiczna ze szczególnym uwzględnieniem:

  • rozpoznawania nowotworów gruczołu krokowego (biopsje fuzyjne stercza uwzględniające wynik obrazowania rezonansem magnetycznym) pęcherza moczowego, nerki (przezskórne biopsje guzów nerki i jądra oraz
  • małoinwazyjnych form leczenia chorych na wymienione nowotwory – zabiegi endoskopowe, w tym przezcewkowe oraz retroperitoneoskopowe i laparoskopowe, m.in. laparoskopowa cystektomia radykalna, endoskopowa prostatektomia radykalna oraz nefrektomie całkowite i częściowe (NSS).
 2. Urologia rekonstrukcyjna. W Klinice Urologii wykonuje się rozmaite operacje przywracające prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych. Na szczególną uwagę zasługują rekonstrukcje cewki moczowej, w tym rekonstrukcje z użyciem błony śluzowej policzka, naprawy uszkodzeń moczowodów i przetok moczowych w technice małoinwazyjnej, zwykle laparoskopowo.
 3. Urologia czynnościowa. Zasadniczą część tej domeny stanowią operacje związane z nietrzymaniem moczu, zarówno u kobiet (wszczepienie taśm podwieszjących cewkę moczową), jak i u mężczyzn (wszczepianie taśm, bądź sztucznego zwieracza cewki moczowej). U wybranych chorych dotkniętych nadaktywnością pęcherza moczowego podawana jest toksyna botulinowa, Jej alternatywą będzie w nieodległym czasie neuromodulacja nerwów krzyżowych.
 4. Leczenie chorych na kamicę moczową, głównie z wykorzystaniem technik przezcewkowych (URS, RIRS) bądź przezskórnych (PCNL).
 5. Leczenie operacyjne chorych na łagodny rozrost stercza, ze szczególnym uwzględnieniem przezcewkowej elektroresekcji stercza (TURP) i adenomektomii endoskopowej.

Punkt Konsultacyjny

Chorzy ze skierowaniem do szpitala na planowe leczenie operacyjne są konsultowani w gabinecie nr 25 poradni, w czwartek w godzinach 12:00-13:00.

Poradnia Urologiczna

Zapisy na konsultacje urologiczne przyjmowane są w rejestracji poradni po przedstawieniu skierowania od lekarza POZ/rodzinnego. Zapisy na cystoskopie, biopsje gruczołu krokowego, badanie urodynamiczne, przyjmowane są w rejestracji poradni po przedstawieniu skierowania od lekarza urologa.

Plan pracy lekarzy w Poradni Urologii


Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego

Kierownik
Prof. CMKP dr hab. n.med. Jacek Sobocki
Zastępca Kierownika
lek. med. Mohammad Omidi
Kierownik ds. Pielęgniarek
Maria Plewka
Kierownik Poradni Dla Chorych Leczonych Pozajelitowo i Dojelitowo w Warunkach Domowych
dr n. o zdr. Krystyna Majewska

Kontakt
e-mail: kl.chir.zywienia@szpital-orlowskiego.pl
telefon: (22) 62-27-618, (22) 58-41-177, (22) 58-41-320


 

Karta zgłoszenia chorego

( w celu wpisania danych do dokumentu PDF można posłużyć się jednym z darmowych narzędzi: Foxit Reader lub PDF-XChange Viewer )Oddział Kliniczny zapewnia kompleksowe leczenie chorych z niewydolnością przewodu pokarmowego oraz zajmuje się poradnictwem dla chorych żywionych pozajelitowo i dojelitowo w warunkach domowych.

W Oddziale prowadzone jest kompleksowe leczenie żywieniowe, metaboliczne i operacyjne chorych:
 • z zespołem krótkiego jelita;
 • z zespołem wielopoziomowej niedrożności podlegającej leczeniu operacyjnemu;
 • z innymi powikłaniami pooperacyjnymi;
 • z zaburzeniami wchłaniania;
 • z zespołem krańcowego wyniszczenia;
 • zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii ogólnej.

W ramach Oddziału funkcjonuje Poradnia dla Chorych Żywionych Pozajelitowo i Dojelitowo w warunkach domowych. W Poradni odbywa się kwalifikacja pacjentów do żywienia dojelitowego w warunkach domowych od poniedziałku do piątku. Szkolenia pacjentów i ich rodzin, oraz badania kontrolne związane z prowadzeniem żywienia pozajelitowego i dojelitowego odbywają się 7 dni w tygodniu. Poradnia zapewnia kompleksową opiekę w zakresie żywienia pozajelitowego i dojelitowego.


Zakład Endoskopii i Diagnostyki Czynnościowej Przewodu Pokarmowego


Kierownik Zakładu
lek.med. Hubert Cabaj
Pielęgniarka Koordynująca
mgr Magdalena Bałecka – Specjalista Pielęgniarstwa Onkologicznego

Kontakt
e-mail:zakladendoskopii@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-241

Wszystkie zabiegi wykonujemy w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Warunkiem wykonywania badań w naszym zakładzie jest posiadanie właściwego skierowania!
Warunkiem wykonania kolonoskopii w znieczuleniu ogólnym jest skierowanie do szpitala do Kliniki Chirurgii Ogólnej - Zakład Endoskopii.


                                                                                 Sekretariat czynny PON-PT
                                             w godzinach 7.40-15.00
                                                Telefon: 22 5841241

ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ NA TERENIE ZAKŁADU MOGĄ PRZEBYWAĆ PACJENCI ZAPISANI WYŁĄCZNIE NA DANY DZIEŃ, JEDNOCZASOWO MAKSYMALNIE 6 OSÓB. OSOBY TOWARZYSZĄCE PROSIMY O NIE WCHODZENIE NA TEREN ODDZIAŁU.Zapisy na badania endoskopowe tylko telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.30 pod nr telefonu (22) 584-12-41 lub mailowo zakladendoskopii@szpital-orlowskiego.pl  .

Wydawanie wyników badań histopatologicznych odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-8.00 / 13.30-14.30.

Pacjenci z wyznaczonym terminem badania na dzień bieżący przyjmowani będą w pierwszej kolejności.


Zakres działalności:
 • gastroskopia;
 • kolonoskopia w znieczuleniu - bez dodatkowej opłaty za znieczulenie;
 • rozszerzanie przełyku;
 • polipektomia żołądka i jelita grubego.

Pliki do pobrania:
ŚWIADOMA ZGODA NA ZNIECZULENIE
ŚWIADOMA ZGODA NA GASTROSKOPIĘ
ŚWIADOMA ZGODA NA KOLONOSKOPIĘ
PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII


Zakład Fizykoterapii i Rehabilitacji

Kierownik
lek. med. Katarzyna Paczek

Kontakt
e-mail:zakl.fizykoterapii@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-193

Zakład prowadzi działalność w zakresie kinezyterapii i fizykoterapii dla pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu (zespoły bólowe, choroby zwyrodnieniowe, przebyte urazy i złamania), schorzeniami neurologicznymi (przebyte udary, niedowłady i porażenia nerwów obwodowych, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane), po leczeniu operacyjnym (zespoły cieśni nadgarstka, zespoły nerwu łokciowego, stany po endoprotezoplastyce stawów, stany po artroskopii i inne.

Doświadczeni oferują wysoki poziom i pełny zakres usług.W ramach Zakładu Fizykoterapii i Rehabilitacji realizowane są bezpłatne świadczenia zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia tj.:
 • konsultacje lekarskie lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej – skierowanie do Poradni Rehabilitacyjnej (lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna),
 • świadczenia rehabilitacyjne realizowane w Ośrodku/Oddziale Rehabilitacji Dziennej – skierowanie do Ośrodka/Oddziału rehabilitacji Dziennej.
Nie realizujemy bezpłatnie zabiegów zleconych na skierowaniach na ambulatoryjne zabiegi fizykoterapeutyczne ze względu na brak takiego kontraktu i finansowania przez NFZ.

Istnieje możliwość korzystania z zabiegów fizykoterapeutycznych odpłatnych takich jak: pole magnetyczne wysokiej i niskiej częstotliwości, laseroterapia, krioterapia, terapia prądami diadynamicznymi, TENS, interferencyjnymi i innymi, ultradźwięki i inne. Ceny konkurencyjne – koszt 1 zabiegu w promocji ok. 12 zł.

Zapisy na konsultacje w Poradni Rehabilitacyjnej, jak również zabiegi odpłatne pod numerem telefonu (22) 58 41 193 w godzinach od 8.00 do 15.00, w środy od 10.30 do 17.30.

CENNIK ZABIEGÓW (pdf)

Zakład Seksuologii, Psychiatrii i Psychoterapii

Kierownik
dr n.med. Christian Imieliński

Kontakt
e-mail: poradnia.nerwic@szpital-orlowskiego.pl

telefon: (22) 58-41-261

 Na terenie Zakładu funkcjonuje:
 • Poradnia Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego

Do Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Seksuologicznej i Patologii Więzi Międzyludzkich przyjmujemy wyłącznie osoby pełnoletnie.

Do psychologa oraz do lekarza seksuologa wymagane jest skierowanie.

W ramach Poradni Zdrowia Psychicznego prowadzimy konsultacje psychiatryczne oraz psychologiczne dla osób doświadczających zaburzeń i problemów emocjonalnych. Przyjmujemy osoby cierpiące na:
 • zaburzenia lękowe – fobie, stany lęku, niepokoju, ataki paniki;
 • nerwice;
 • zaburzenia nastroju – depresje, stany przygnębienia i nadmiernego smutku, utrata energii, spadek koncentracji i uwagi; niskie poczucie własnej wartości i mała wiara w siebie, nadmierne poczucie winy;
 • zaburzenia adaptacyjne – dezadaptacyjna reakcja na nagły lub przewlekły stres; trudności w funkcjonowaniu społecznym, trudności związane z rozwodem, śmiercią bliskiej osoby;
 • zaburzenia psychosomatyczne;
 • zaburzenia więzi partnerskich i/lub rodzinnych oraz trudności w relacjach z bliskimi ludźmi;
 • zaburzenia współżycia seksualnego.

Zapraszamy osoby cierpiące na trudności w funkcjonowaniu osobistym, partnerskim, rodzinnym i zawodowym. Pacjenci są kwalifikowani na psychoterapię indywidualną po odbyciu konsultacji psychologicznej.

W Poradni Seksuologicznej i Patologii Więzi Międzyludzkich prowadzimy diagnostykę i leczenie wszelkich zaburzeń seksuologicznych. Lekarze seksuolodzy oferują pomoc osobom cierpiącym na:
 • dysfunkcje seksualne – brak lub utrata potrzeb seksualnych, awersja seksualna i brak przyjemności seksualnej, zaburzenia orgazmu, przedwczesny wytrysk;
 • zaburzenia erekcji;
 • zaburzenia identyfikacji płciowej;
 • zaburzenia preferencji seksualnych.

(22) 62-27-618, (22) 58-41-177, (22) 58-41-320
(22) 62-27-618, (22) 58-41-177, (22) 58-41-320