System Zintegrowanego Zarządzania i Obsługi Informatycznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

SPSK im. Prof. Witolda Orłowskiego CMKP w Warszawie, przystąpił do realizacji Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet II "Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza" Działanie 2.1: "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu"


System usług informatycznych w SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie

SPSK im. Prof. Witolda Orłowskiego CMKP w Warszawie, przystąpił do realizacji Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza." Działania 2.2. "Rozwój e-usług" Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W ramach przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej zostanie sfinansowane 85% inwestycji.


Wymiana aparatu RTG w celu poprawy jakości i dostępności usług
z zakresu diagnostyki obrazowej dla mieszkańców całego kraju

SPSK im. Prof. Witolda Orłowskiego CMKP w Warszawie, przystąpił do realizacji Projektu nr WND-POIS.12.02.00-00-009/08 wymiany aparatu RTG w ramach działania 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym priorytet XII Bezpieczeństwo Zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

W ramach przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej zostanie sfinansowanie 85% inwestycji.

Powered by