„Nowoczesna diagnostyka i terapia kobiet w Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie dzięki wzmocnieniu potencjału infrastrukturalnego podmiotu".

Rozpoczęliśmy realizację Projektu dofinansowanego z Funduszy Unii Europejskiej: „Nowoczesna diagnostyka i terapia kobiet w Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie dzięki wzmocnieniu potencjału infrastrukturalnego podmiotu".

Numer projektu: POIS.09.02.00-00-0138/18
Całkowita wartość projektu: 1 566 090,33 zł
Wysokość dofinansowania: 1 150 000,00 zł

Cel główny: Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu ginekologii, w tym diagnostyki i leczeniu niepłodności.

Cel ogólny: Poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie realizacji wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych w kluczowych obszarach ze względu na trendy epidemiologiczne oraz zasoby pracy, do których należy również ginekologia i położnictwo, przyczyniająca się do wyrównania dostępu do zasobów ochrony zdrowia i polepszenia stanu zdrowia społeczeństwa.

Cel bezpośredni: Poprawa dostępności i jakości leczenia specjalistycznego w zakresie ginekologii i położnictwa, a także działań na rzecz przeciwdziałania negatywnym trendom demograficznym, dzięki modernizacji i doposażeniu infrastruktury Szpitala. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu: Liczba osób leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem (wskaźnik rezultatu) – przyrost o 400 osób/rok – wartość względna (22475 osób/rok – wartość bezwzględna).


System Zintegrowanego Zarządzania i Obsługi Informatycznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

SPSK im. Prof. Witolda Orłowskiego CMKP w Warszawie, przystąpił do realizacji Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet II "Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza" Działanie 2.1: "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu"


System usług informatycznych w SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie

SPSK im. Prof. Witolda Orłowskiego CMKP w Warszawie, przystąpił do realizacji Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza." Działania 2.2. "Rozwój e-usług" Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W ramach przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej zostanie sfinansowane 85% inwestycji.


Wymiana aparatu RTG w celu poprawy jakości i dostępności usług
z zakresu diagnostyki obrazowej dla mieszkańców całego kraju

SPSK im. Prof. Witolda Orłowskiego CMKP w Warszawie, przystąpił do realizacji Projektu nr WND-POIS.12.02.00-00-009/08 wymiany aparatu RTG w ramach działania 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym priorytet XII Bezpieczeństwo Zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

W ramach przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej zostanie sfinansowanie 85% inwestycji.

Powered by